Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22) Etika a hodnoty - chybí etika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (146 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

22. ETIKA A HODNOTY ETIKA - ethos = zvyk, obyčej - mos = morálka (etymologicky synonyma) - filosofická disciplína - zkoumá morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy - součástí praktické filosofie - rozlišuje co je dobré a co zlé - poskytuje normy a pravidla lidského chování - 2 základní proudy etiky: deskriptivní - popisuje to, co platí jako morální jednání u určitých národů - zkoumá jejich zvyky, hodnoty... normativní - usiluje o stanovení kritérií mravního jednání - na jejich základě se snaží formulovat morální pravidla např. teologická etika, egoismus... - existuje také tzv. formální nebo obsahová etika formální etika -odvozuje své principy z rozumu a apriorních předpokladů - například kategorický imperativ I. Kanta - ten nám dává z rozumu pocházející formu pro naše konání obsahová etika -určuje přímo, co je a co není dobré - dává nám empiricky uchopitelné kritérium mravního konání - například raný utilitarismus považuje za dobré to, co je užitečné - v souvislosti s I. Kantem mluvíme také o etice autonomní a heteronomní autonomní etika(autos = sám, nomos = zákon) -vyvozuje morální principy ze sobě vlastních morálních zákonů - u Kanta je čin morální tehdy, jestliže se stal pouze na základě respektování z rozumu pocházejícího morálního zákona nezávislého na zkušenosti heteronomní etika (heteros = jiný) -odvozuje důvody morálních požadavků z vnějšku - člověk je podřízen mravnímu zákonu, který pochází z oblasti mimo jeho vliv, například od Boha nebo ze smyslového a zkušenostního světa - etika si klade otázky typu: Co je dobré? Jaký je smysl mého konání? Jak mám jednat? Co je spravedlnost? - 7 základníchctností lidské: rozumnost, statečnost, spravedlnost, zbožnost (uměřenost) božské: víra, naděje, láska -svědomí: osobní přesvědčení založené na přijetí morálních norem ty se stávají měřítkem posuzování vlastního chování má 3 složky poznávací procesy, hodnotící momenty, emocionální složky Herakleitos - nejdůležitějšíprotiklad dobra a zla - funguje na tom celý svět Sofisté - původ zákonů relativity - morální normy a tvoříme … Sokrates -Daimonion = vnitřní hlas - dobro člověk koná, když ho pozná Platón - dobro v říši idejí - když je poznané, tak je konané Aristoteles -Etika Nikomachova = pro dobré mravní jednání potřebujemeFRONÉSIS (=moudrost) - pak můžeme poznat morálně správné a nesprávné -střední cesta, vyvarovat se extrémů Epikúros -ataraxie = vyvážený klid duše, když se budeme vyhýbat bolesti -Epikůrův kalkul slasti (zvážit plusy a mínusy, třeba večírek jít/nejít) -vše je egoistické kromě přátelství, to je nejméně egoistické Stoikové - život v souladu s přírodou -Markus Aurelius = v celku světa zlo neexistuje, je pouze subjektivní - vnímáme okolnosti, které nás politují -mravně dobré a mravně střední jednání hlídání majetku vrátíme mu majetek - dobré jednání, vrátíme mu majetek kvůli sousedům - středně dobré jednání Skeptikové -epoché=zdržení se úsudku a uvědomění si smyslu norem - to vše vede kestavu blaženosti (= ataraxia) - pro život jsou potřeba zákony, které si tvoříme sami Novoplatonismus - z jednoho emanuje vše - TEODICEA = teos – bůh, diké – ospravedlnění sv. Augustinus - zlo neexistuje - je pouze nedostatek dobra STŘEDOVĚK vliv křesťanství, Bible Montaigne - Esej o kanibalech - shrnutí jeho myšlenek -mravnost je přirozená - mravní hodnoty jsou proměnlivé a dány tradicí Machiavelli - dílo Vladař - vlastní špatné zkušenosti z Itálie (potřeboval to) Thomas Hobbes - člověknení od přírody dobrý - jediným zdrojempoznání je empirie - snaží se o vybudovánípřirozené morálky - kritériem správného a dobrého jednání je užitečnost a příjemnost David Hume - předchůdce utilitarismu -člověk není morálně dobrý - to, co je pro nás užitečné, nám dává štěstí RACIONALISMUS Descartes -prozatímní morálka - je přesvědčen, žebez morálky nemůžeme žít - prozatímní, nežvybuduje svůj systém spor Leibniz X Voltaire nejlepší ze všech je morální svět Jean Jeaq Rousseau - člověkje od přírody dobrý acivilizace jej kazí - můžeme ji rovnou objevit - je potřeba egoismus potlačit NĚMECKÉ OSVÍCENSTVÍ Imanuel Kant - dílo Etikavšichni jsou si rovni - autonomní a heteronomní morálka -kategorický imperativ = co nechceš, aby ostatní činili tobě, nečiň ty jim - musíme ji objevit v rozumu - pouzeformální morálka - autonomní, není na ničem závislá - člověk nesmí být člověkem nikdy využit pro … zájmy IRACIONALISMUS Kierkegaard - 3 stádiaEstetické, Etické a Náboženské -Estetické - člověk je svůdcem, nenacházíme sami sebe -Etické - jsme zodpovědní za svůj život, za vše si můžeme sami Nietszche - otrocká a pravěká morálka - křesťanská morálka -protiklad dobra a zla - povznést se nad etiku,žít podle své vůle PRAGMATISMUS -dobré je to, co se osvědčilo v praxi - etika je proměnlivá UTILITARISMUS (= užitečný) Beatham - chtěl zrušit neužitečné zákony - narazil na obecné mínění, vůli - jde o štěstí, které to lidem přinese - hodnotíjednání podle důsledků John Stuart Mill - velmisubjektivní názor - je potřeba přenéstnásledky i do budoucnosti K. R. Popper - minimální utrpení - maximální štěstí - otevřená společnost HODNOTY V PRÁVU TRESTNÍM, SPRÁVNÍM A FINANČNÍM Správní právo rozsáhlé odvětví veřejného práva. Patří sem např. zákon o obcích, školský zákon, stavební zákon, zákon o přestupcích, zákon o zdravotních službách atd. 1) Přestupky proti občanskému soužití - spory mezi sousedy - ublížení na zdraví z nedbalosti 2) Dopravní přestupky „proti bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci“ - porušení rychlosti, předjíždění na plné čáře, zákaz parkování - nerespektování dopravní značky 3) Přestupky proti pořádku - rušní nočního klidu - znečišťování veřejného prostranství - neoprávněné založení skládky - poškození orientační tabule - překážky na chodníku (cihly, písek) 4) Přestupky proti majetku - hodnota dané věci do 5000,- - může dojít k poškození věci (úmyslné, neúmyslné) - krádež, zpronevěra, podvod Přestupky řeší: 1) policie ČR (pokud je to v její kompetenci – hlavně dopravní) 2) přestupková komise - na obecním ú

Témata, do kterých materiál patří