Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
25. Občanské a rodinné právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

25. Občanské a rodinné právo občanské právo hmotné a procesní; závazkové právo, způsoby uzavírání smluv, hlavní smluvní typy; občanské soudní řízení, jeho zásady a průběh; rodinné právo, jeho účel Občanské právo upravuje vzájemné vztahy mezi občany, mezi fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem. Stanovuje pravidla vlastnických poměrů, pravidla plynoucí ze závazkového práva a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti. Hmotné právo stanoví, jak se mají lidé v právních vztazích chovat, např. co je zakázáno a co dovolenostanovuje jaká práva a povinnosti komu příslušísouhrn těch právních norem a subjektů práv, které slouží k naplnění účelu právní úpravy bezprostředně Procesní právo soubor norem, které upravují postup v občanském soudním řízenístanovuje jakým způsobem probíhá proces, ve kterém se určité subjektivní právo uplatňuje u soudu nebo jak postupuje soud nebo jiný státní orgán v případě, kdy rozhoduje o něčích právech a povinnostechupravují závazný postup soudů při řešení sporů a poskytování ochrany ohroženým a porušeným subjektivním právům a jiným zákony chráněným zájmům účastníků řízení, stanoví, jaké jsou jejich vztahy k sobě navzájem i k jiným osobám zúčastněným na řízení, a dále jaké jsou povinnosti těchto subjektů Závazkové právo =soubor právních norem upravující vztahy mezi stranami –> práva a povinnosti jedné osoby vůči druhé, vyplívající ze smlouvy nebo z porušení právní povinnosti občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkemnejběžnější vícestranné právní jednání =smlouva Smlouva dvojstranné či vícestranné právní jednáníuzavření smlouvy předcházínávrh na uzavřeníúčinnosti nabývá v okamžiku, kdy je přijetí doručeno navrhovatelidle občanského zákoníku může účastník od smlouvy odstoupit, odstoupením se smlouva ruší Zvláštní způsoby uzavírání smluv: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku, Veřejná nabídka Hlavní smluvní typy: Kupní smlouva– Prodávající musí odevzdat kupujícímu předmět koupěa umožnit mu tak nabytí vlastnického práva. Kupující musí předmět převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Darovací smlouva– Dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci obdarovanému, který dar nebo nabídku přijímá. Smlouva o zápůjčce– zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc (např. peníze), tak aby ji využil dle libosti a po čase vrátil Smlouva o výpůjčce – půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. knihu), umožňuje mu její bezplatné, dočasné využívání Nájemní smlouva – pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání (např. byt) a nájemce se zavazuje platit mu nájemné Pojistná smlouva – pojistitel se zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním a pojistník se zavazuje zaplatit pojistné. Pojistit lze např. majetek, fyzickou osobu, odpovědnost za škodu Spotřebitelská kupní smlouva – uzavírá se koupením zboží v obchodě, přes internet a podobně. V případě uzavření smlouvy na dálku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží Občanské soudní řízení = soud projednává a rozhoduje spory a jiné právní věci a provádí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně dělíme je naspornáanesporná SPORNÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ NESPORNÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Žalobce – ten, kdo uplatňuje svá práva (např. věřitel) Navrhovatel – ten, kdo podal návrh na zahájení řízení (např. zdravotní ústav) Žalovaný – ten, po kom je požadnováno splnění povinnosti (např. dlužník) Účastník – ten, kterého zákon za účastníka označuje (např. manžel) Vedlejší účastník – může do řízení vstoupit, neboť má zájem na úspěchu jedné ze stran Ten, o jehož právech a povinnostech má být rozhodnuto (např. osoba, která má být omezena ve svéprávnosti Reparační funkce Preventivní funkce Průběh občanského soudního řízení 1. Zahájení řízení Návrh(žaloba) – obsahuje označení navrhovatele (žalobce), případně i žalovaného (jméno, bydliště atd.), vylíčení rozhodujících skutečností věci, návrhy důkazů, formulaci toho, čeho se navrhovatel domáhá Návrhem může být považováno rozhodnutí ve věci:Osobního stavu (rozvod, svéprávnost…)Plnění, které vyplývá ze zákona, z právního stavu nebo z porušení práva (pokuta, platba za dodané zboží, náhrada škody…)Určení, zda existuje právní vztah nebo právo (určovací žaloba – byla smlouva platně uzavřena?) 2. Průběh řízení - soud určí na určitý denjednání a vyzve účastníky, aby se k němu dostavili -dokazování = účastníci musí všechna tvrzení a důkazy předvést před nebo při jednání - pokud je dokazování složitější, může soudjednání odročit na jiný den - po závěrečných přednesech vynese soud rozhodnutí (Toto je řízení nalézací, pokud je žalovanému udělena povinnost a on ji nesplní, může se přejít k řízení vykonávacímu, v němž soud plnění od žalovaného vymůže) 3. Zakončení řízení Rozsudek – rozhodnutí ve věci samotné Usnesení – rozhodnutí o věcech, které se týkají řízení samotného Pokud účastníci s rozhodnutím nesouhlasí, můžou uplatnitopravné prostředky:Řádné – odvolání, případ projedná soud vyšší instance, dokud ho soud neprojedná, rozsudek nenabývá platnostiMimořádné – uplatňuje se po vyčerpání řádných opravných prostředků (odvolání na Nejvyšší soud, žaloba na obnovu řízení, žaloba pro zmatečnost) Rodinné právo Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, dětmi a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní péčiobecně: upravují vztahy osobní povahy a s nimi spojené vztahy majetkovéněkolik zásad – ochrana nejlepších zájmů dítěte, zásada rovnosti, zásada vzájemné pomoci Manželství společenství muže a ženy založené zákonným způsobemhlavní cíl: založení rodiny a řádná výchova dětícírkevní NEBO občanský svazekdobrovolné, svobodné, rovnoprávnénemožné při – nezletilosti, příbuzenském vztahu v přímé linii, vážné duševní chorobě, polygamii zánik manželství – smrtí, rozvodem, prohlášením za mrtvého Společné jmění forma spoluvlastnictví, která vzniká uzavřením manželstvído společného jmění patří veškerý majetek, který po dobu manželství získá jeden nebo oba manželé, stejně t

Témata, do kterých materiál patří