Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Člověk a společnost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Člověk a společnost Proces, při kterém toto začleňování do společnosti jedince probíhá, se nazývásocializace (z lat. socialis=společný). Probíhá-li socializace úspěšně, jedinec má v sobě zakotveny sociální normy, hodnoty, vystupování, ale také i sociální role svého společenského a kulturního života. -Socializaci můžeme členit do 3 základních skupin: 1) Primární socializace - probíhá v rodině a končí s uzavřenou individualizací jednotlivce. - mohou se během života ještě změnit. -Trvá do třetího roku života. 2) Sekundární socializace - připravuje jednotlivce na jeho roli ve společnosti a probíhá zejména v rodině, v škole a v kontaktu s vrstevníky. - Probíhá zhruba od třetího roku života. 3) Terciární socializace - uskutečňuje se v dospělosti a označuje přejímání, které jedinec neustále uskutečňuje v interakci se svým sociálním okolím. SPOLEČENSKÁ SKUPINA je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: je tvořen dvěma nebo více osobami, hrajícími vzájemně se doplňující a podmiňující roleskládá se z částí, které mají strukturální či funkční význam, což je odděluje od samotných jedincůčleny skupiny spojuje vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost -Skupiny můžeme rozdělovat například podle: 1) Velikosti (malé, velké) Malé: nejčastěji celky od 3 do 30-50 účastníků. Jedná se spíše o pracovní skupiny, které mají určité společné cíle, společné teritorium, vzájemnou znalost, přímou komunikaci, jsou organizované a mají vedoucí osobu. (Pracovní tým) Velké : neumožňují vzhledem k vlastní velikosti vzájemnou znalost svých členů. Jedná se např. o obyvatele města, národa či příznivce občanského hnutí. 2) Míry osobního začlenění do skupiny (primární, sekundární) Jedince v primární skupině poutají s ostatními členy silnécitové závazky . Primární skupina je založena na bezprostředních interakcích svých členů, důvěrnosti, sociální soudržnosti a předpokládá se, že primární skupiny proto nejsou příliš veliké. (kamarádi) V sekundární skupině je motivem členství užitečnost při dosahování osobních či společných cílů. Jedinecnení v této skupině citově zaangažován, většinou nevznikají osobní vztahy, trvání skupiny je závislé na časovém omezení účelu, funkce a výkonu, pro které skupina vznikla. (skupina na táboře) 3) Míryzvnějšnění(formální, neformální; organizované, neorganizované) Ve formálních skupinách jsou pravidla a nařízení oficiálně předepsaná a dohlíží se na jejich striktní dodržování. Při porušení nařízení je možnost skupinu, prostřednictvím autority oprávněně sankciovat. (pracovní tým) V neformální skupině nejsou pravidla a normy vyjádřeny. Neformální skupina nevzniká za účelem výkonu či pracovního cíle, ale na základě společných zájmů či vzájemných sympatií. (kroužek) 4) Referenční skupina má velký vliv na osobnost jedincemohou být člensky otevřené i uzavřené. Pokud je vstup nového člena do této skupiny možný a jednotlivec má zájem stát se jejím členem, snaží se přijímat její normy, hodnoty a vzory. Napodobuje např. styl oblékání, způsob vyjadřování apod. Na druhé straně uzavřené referenční skupiny neumožňují podobný přístup ke vstupu „zájemců“ do skupiny. 5)Trvání (dočasná, stálá) 6) Základu utvoření (přirozená, dobrovolná, vynucená) 7) Formy přístupu (otevřená, uzavřená) SOCIÁLNÍ ROLE Po začlenění do určité společenské skupiny, má jedinec své společenské postavení. Společenské postavení člověka nebo jiného tvora v společnosti, je pozice v sociální struktuře. Společenské postavení může mít nejen jedinec, ale také skupina - etnická skupina, rodina, zvířecí smečka apod. Společenské postavení vymezuje práva a povinnosti jedince ve vztahu k ostatním jedincům a zároveň také formuje očekávání, která může okolí mít od držitele statusu v určitých situacích. Vztah mezi různými sociálními statusy vymezuje sociální role. Sociální role očekávaný způsob chování, který se váže k určitému společenskému postavení.Každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle (student ve škole, zákazník v obchodě, zaměstnanec v práci), tak souběžně (např. otec a manžel v rodině). V některých situacích dochází k konfliktu rolí, kdy jsou očekávání spojená s jednou z rolí jedince v rozporu s očekáváními, která se vážou k roli jiné. Rozlišujeme 3 základní přístupy jedince k sociální roli: ztotožnění/identifikaci, distanc/odstup (jedinec roli navenek hraje, avšak vnitřně se s ní neztotožní), odmítnutí role. -Předpoklady pro volbu rolí jsou vlohy, schopnosti, temperament a charakter. - 1. nadřízené (otec, učitel, doktor,…)2. podřízené (žák, pacient)3. souřadné (kolega, spolužák, spolupracovník)4. role sexuálního partnerstv SKUPINOVÉ NORMY Každý jedinec, se ve společnosti projevuje svým chováním. Existují proto standarty, které regulují chování jedince ve skupině. Tyto normy se nazývají sociální -skupinové normy a definují chování, které je ve skupině přijatelné. Funkcí norem a hodnot je řídit sociální jednání. Rozdělují tak chování na přípustné a nepřípustné. -Příklady norem: 1) Norma reciprocity - dostaneme-li něco, cítíme se být zavázaní. Např., dostaneme-li dárek, máme pocit, že bychom ho také měli dát, přestože třeba nechceme. 2) Norma sociální odpovědnosti - týká se situace, kdy je někdo v nouzi. My situaci vidíme a měli bychom zasáhnout. 3) Norma dodržování závazků - slíbíme-li něco, pak to také dodržíme. V praxi je nejúčinnější tzv. veřejný slib. Veřejně se zavážeme k tomu, že přestaneme kouřit. K lidem, kteří byli přítomni našemu veřejnému závazku, poté pociťujeme sociální tlak, což nám vlastně k dodržení slibu pomáhá. 4)Genderové normy - normy rozdílného chování mužů a žen. Příkladem může být rozdílné oblékání. Není zcela běžné, aby muži nosili sukni. SOCIOMETRIE - snaží se měřit sociopreferenční vztahy v skupině, vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny. - Jejím zakladatelem je Jacob Levy Moreno. Dělení: Přímá technika: je nutné, aby účastníkreagoval pravdivě Nepřímá technika: účastníkovu snahu o zvrácení výsledku testu obchází -Nejznámější sociometrickou metodou je sociometri

Témata, do kterých materiál patří