Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Člověk a společnost - Sociologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. Člověk a společnost (sociologie) Vymezení pojmu sociologie – společenské skupiny, společenské vrstvy (třídy) Sociologie: = věda, která se zabývá společností Předmětem sociologie je společnost, především lidská. Sociologie studuje její strukturu, společenské vazby, vztahy, změny, procesy, události, normy a hodnoty, funkce, společenský vývoj a pokrok. Zvláštní místo zaujímá studium společenského chování. Cílem sociologie je nalézt souvislosti mezi sociálními jevy a na základě jejich zjištění předvídat a umožnit zabránit negativním jevům ve společnosti Společenské skupiny: Formální skupina = je skupina, která se řídí jasnými pravidly, která musí být dodržována Př. škola, práce, majitelé řidičského průkazu, třída Neformální skupina = je založená na přátelských vazbách, nemá přesná pravidla Př. parta, rodina sousedé Primární skupina = členové vytvářejí s ostatními členy intimní vazby a člověk se v ní ocitá bez vlastního rozhodnutí Pro primární skupinu je typická silná soudržnost, menší počet členů a dlouhá doba trvání. Př. sousedství, dětská herní skupina a rodina Sekundární skupina = vyznačuje se méně osobitými vztahy s funkčním charakterem Mezi jednotlivými členy nevznikají pevné a závazné vztahy. Jednotlivec má pro sekundární skupinu o mnoho menší význam než pro primární. Př. společenská vrstva, národ Malá skupina = založená na osobním kontaktu, všichni se znají a komunikují spolu Do 30 lidí Př. třída, kroužek Velká skupina = všichni členové se neznají Př. škola, stát Společenské vrstvy: Sociální stratifikace = rozvrstvení společnosti Každá společnost vnímá nižší vrstvy a vyšší vrstvy. Rozdělování společnosti na společenské vrstvy je naprosto přirozený proces, ale vytváří to nerovnost mezi lidmi. Nerovnost ve společnosti může být utvořena například podle vzdělání, věku, pohlaví nebo sociálního postavení. Typy stratifikace jsou: otrokářství – označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků) kasty – indické třídění společnosti, kasta je zvláštní výlučná skupina osob, jejichž sociální status je předem dán zrozením. stavy– společenské vrstvy ve středověku třídy– ekonomické vrstvy založené na penězích Skupinou na vrcholu hierarchického žebříčku jeelita. Je uzavřená skupina lidí, která má schopnost ovlivňovat celou společnost a vládnout. Běžný člověk se s jejími členy za život prakticky nesetká. Pod elitou najdemevyšší vrstvu, kam můžeme zařadit například právníky, lékaře nebo politiky. Následujestřední vrstva, do které patří učitelé, zdravotní sestry, policisté a další. V nižší třídě najdeme studenty nebo například úředníky. Nejspodnější vrstva obvykle zahrnuje lidi, kteří jsou společnosti odmítání a nejsou schopni se do ní řádně zařadit (bezdomovci atd.) Skupinové role a normy, socializace, stigmatizace (labelling) Skupinové role: = očekávané chování členů společnosti Jedna osoba obvykle plní více sociálních rolí, které se vážou k určitému statusu. Základní role: nadřízené (otec, učitel, doktor) podřízené (žák, pacient) souřadné (kolega, spolužák, spolupracovník) role sexuálního partnerství Skupinové normy: Každá skupina má obvykle své normy. Jsou více méně vázané na očekávání skupiny od jejich členů. Skupinové normy omezují chování jedinců ve skupině, kteří se chtějí chovat příliš svobodně, přičemž zachovávají morálku dané skupiny a celou ideologii. Za nedodržování těchto norem může člena určité skupiny postihnout nějaká sankce. Socializace: = porozumět kultuře dané společnosti = přijmout za své hodnoty (to, co se uznává, např. spravedlnost, pravda) a normy společnosti = ovládnout sociální role (způsoby chování) odpovídající pozicím v jednotlivých skupinách i celé společnosti probíhá tedy v neodlučitelné jednotě tří složek: porozumění zvnitřnění jednánínejdůležitější Primární socializace Setkáváme se s ní v dětském věku a odehrává se prostřednictvím nejbližších lidí. Jsou to především principy, zásady a vzory chování, které malé děti přejímají od svých rodičů. Zařadit sem můžeme také učení jazyku. Sekundární socializace Připravuje jedince na jeho roli ve společnosti. Nastává zpravidla později v dětství a pokračuje do dospělosti. Stigmatizace(labelling): = zabývá se procesem interakce mezi jedinci, kteří jsou považování za narušitele společenských norem, a mezi osobami, které tyto formy vytváří a následně narušitele hodnotí (dávají jim určitou nálepku) Vznik tohoto procesu nálepkování je přisuzován skupinám, které si definují pravidla, jejichž porušení vede k označení jedince za devianta. Dav, davový vůdce Dav: = lidé, kteří mají stejný cíl, řeší stejný problém př. požár na sídlišti, demonstrace Znaky davu: anonymita (moje chování se v davu ztratí) iracionalita (myšlení jednoho jedince se rozšiřuje do celého davu) Přítomnost v davu má vliv na chování jednotlivců projevující se kolektivním chováním. Někdo začne něco dělat a druzí se k němu přidají. může mít sklon k hysterickému chování členové davu získají pocit nepřekonatelnosti, což způsobuje velké množství lidí a zapříčiňuje ztrátu pocitu zodpovědnosti Popudlivost, proměnlivost a dráždivost davů Přehnanost a zjednodušení citů Davový vůdce: V okamžiku, kdy se shromáždí určité množství jedinců, začnou podléhat autoritě, tj. svému vůdci. Vůdce od běžných příslušníků davu ho odlišuje silná vůle k vykonávání činů.

Témata, do kterých materiál patří