Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

22. CHARAKTERISTIKA RODINNÉHO A PRACOVNÍHO PRÁVA 22.1. Jaké vztahy upravuj e rodinné právo? Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi a dalšími příbuznými, zahrnuje také náhradní rodičovskou péči (adopce, opatrovnictví)Právní základ: zásada solidarity – členové rodiny jsou povinni podle svých možností navzájem si pomáhat, př. vyživovací povinnost dětí k rodičůmPatří do soukromého vlastnictví, dříve bylo rodinné právo samostatně, podle NOZ z roku 2014 je součástí občanského právaUpravuje i majetkové vztahy, zejména pro společné jmění manželů 22.2. Vznik a zánik manželství Manželství je trvalé společenství muže a ženy založené zákonným způsobem – svobodným, souhlasným projevem jich obou před obecním úřadem pověřeným vést matriku (občanský sňatek), anebo před orgánem církve (církevní sňatek)Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědkůSnoubenci jsou povinni prohlásit, jaké příjmení budou užívat, že jim nejsou známy překážky, které by bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrůManželství zaniká buď žádostí o rozvod, smrtí jednoho z manželů nebo soudním prohlášením jednoho z manželů za mrtvéhoNejčastějšími příčinami rozvodu bývá nesoulad povah, zájmů, zálib, nezájem o rodinu, opuštění společné domácnosti (nevěra), alkoholismus, nezájem o děti (návrh na rozvod podává v 66 % žena)Manželství nelze rozvést, dokud není platné rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po rozvodu 22.3. Práva a povinnosti v manželství Muž a žena mají v manželství rovné povinnosti a rovná práva, jsou povinni žít spolu, být si věrni, jsou si navzájem povinni úctou, mají vzájemně respektovat svou důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a plnit vzájemnou vyživovací povinnost 22.4. Jiné formy rodičovství Adopce (osvojení) Přijmutí manželi či jednotlivci cizího dítěte za vlastní, rodiče k němu mají stejná práva, jako by byli jeho rodiči – vzniká příbuzenský poměrosvojení prosté – osvojitelé se do matriky nezapisují, z vážných důvodů může být osvojení soudem zrušenoosvojení nezrušitelné – je zde stanovena minimální věková hranice dítěte – 1 rok, nelze zrušit, osvojitelé zapsání místo biologických rodičů Poručenství institut, který může soudem použit v případě, že žádný z rodičů nevykonává rodičovskou povinnost v plném rozsahuporučník má k dítěti zásadně všechny povinnosti a práva jako rodič, ale nemá k dítěti vyživovací povinnost, náleží mu hmotné zabezpečenízaniká nabytím svéprávnosti dítěte Pěstounství státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, není vyloučen kontakt s biologickými rodiči (většinou rodina dítěte není schopna jeho výchovu zajistit)svěření do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítětizaniká dosažením zletilosti dítěteindividuální – probíhá v běžném rodinném prostředískupinová – probíhá v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách Opatrovnictví zajištění péče o dítě, pokud rodiče byli zbaveni způsobilosti k právním úkonům nebo když se zájmy dítěte dostávají do středu se zájmy rodičů Ústavní výchova obvykle je to poslední alternativa náhradní péče v případě, že nelze použít předcházející formy 22.5. Registrované partnerství Registrované partnerství je možné v ČR uzavřít od roku 2006 mezi osobami stejného pohlavíPověřený úřad provede zápis do knihy registrovaného partnerství a vydá doklad 22.6. Jaké vztahy upravuje pracovní právo? Upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, pracovní vztahy související s výkonem práceZa hlavní zdroj souhrnu těchto právních norem považujeme v ČR zákoník práce, který musí být v souladu s právními předpisy EU (pracovní právo EU si všímá především pracovních podmínek) 22.7. Účastníci pracovně-právních vztahů Zaměstnavatel má povinnost: vytvářet příznivé pracovní podmínky, pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (pracovní pomůcky), vyplácet mzdu a právo řízení a kontroly práce Zaměstnanec má povinnost: pracovat svědomitě podle svých znalostí a schopností, plně využívat pracovní dobu, dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, řádně hospodařit se svěřeným majetkem a právo obdržet mzdu, právo na dovolenou 22.8. Vznik, změna a zánik pracovního poměru Vznik pracovního poměru dohodou = uzavření písemné smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelemVznik pracovního poměru jmenováním = zpravidla u vyšších funkcí, př. jmenování ředitele školy, policejního prezidenta, dozorčí rady akciové společnostiVznik pracovního poměru volbou = zvolení poslanci, senátoři, hejtmani, primátoři, starostové – po skončení své funkce se mohou vrátit do svého původního zaměstnáníZaměstnavatel nesmí zjišťovat údaje týkající se manželského a rodinného stavu, počtu dětí, sexuálního zaměření, víry, rasy, politické orientaceObsah pracovní smlouvy: dvojí provedení, povinná ustanovení – druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce a nepovinná ustanovení – údaje o zkušební době (max. 3 měsíce), určení doby pracovního poměru (na dobu určitou/neurčitou) + platový výměr – není součástí smlouvyZměna pracovní náplně musí být projednána se zaměstnancem, zaměstnanec může ztratit způsobilost k výkonu práce (posuzuje lékař), může se jednat také o dočasnou ztrátu způsobilosti (těhotenství), důvodem změny náplně práce může být i odvrácení živelné pohromy (povodeň) či mimořádná událost (odstávka strojů)Ukončení pracovního poměru dohodou = nejvhodnější, vyžaduje souhlasné stanovisko obou stran, musí být dohodnuta k určitému datu a učiněna v písemné podoběUkončení pracovního poměru výpovědí = výpověď je jednostranným právním aktem ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, musí být dána písemně a doručena druhému účastníkovi (důvody pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele: nadbytečnost – odstupné, přemístění či zrušení zaměstnavatele, lékařské důvody, závažné porušení povinností, pokud byl zaměstnanec v poslední době 6 měsíců ústně upozorněn na možnost výpovědi)Zaměstnava

Témata, do kterých materiál patří