Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Drogy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HISTORIE DROG V celé historii lidstva byly omamné drogy většinou prostředkem k tomu, aby měli jejich uživatelé přístup k rozšířenému poznání. Práce s nimi byla vyhrazena pouze domorodým šamanům a kouzelníkům (to se však netýkalo drog s povzbuzujícími účinky). Užívání halucinogenních rostlin proto nebylo tím hlavním cílem a zkušený šaman dohlížel na každého, kdo je požil. Obřady po celém světě měly podobný průběh, ať se drogy užívali orálně, kouřili nebo šňupaly. Tyto rituály byly obvykle součástí domorodých náboženství a to umožňovalo, aby bylo užívání „svatých rostlin“ udržováno pod kontrolou. Rostliny s halucinogenními a povzbudivými účinky hrály v dějinách lidstva důležitou roli. Jsou nedílnou součástí historie a kultury mnoha národů. Neméně důležité jsou i léčebné účinky mnoha z nich. Členové domorodých kmenů je chápali jako prostředek k tomu, aby se z nich stali lepší lidé. A právě tady je hranice jejich přínosu, do okamžiku, kdy jsou prostředkem k dosažení dalšího poznání, k získání nových informací. DEFINICE GROGY A TOXIKOMANIE Droga –je v širokém slova smyslu surovina rostlinného nebo živočišného původu používaná k přípravě léků. Podle jiné definice je drogou jakákoliv substance, která když je vpravena do živého organismu, může změnit jednu nebo více jeho funkcí. Pojem „droga“ v sobě dnes zahrnuje více významů. V některých zemích je za drogu pokládáno každé léčivo, v přeneseném smyslu se pojmem droga označuje omamná látka, ať již přírodní nebo syntetická. Droga, která se používá k jiným účelům než k léčení, např. v magii, v náboženství, při zneužívání toxikomany se označuje jakoomamná droga. Může být jak z přírodního, tak i syntetického původu a musí splňovat dva následující předpoklady:1. Ovlivňovat prožívání reality, tj. mít psychotropní efekt 2. Vyvolávat závislost Toxikomanie –je drogová a léková závislost. Vzniká při ní psychická a fyziologická závislost na droze, která je často spojená s nutností zvyšovat její dávku, aby se dosáhlo stejného účinku. Bez drogy v těle vzniká abstinenční syndrom s řadou velice nepříjemných projevů, které toxikomana nutí drogu včas a za jakoukoliv cenu získat. Jinou definicí toxikomanie je stav periodické nebo chronické intoxikace organismů, která škodí jedinci i společnosti a je vyvolána opakovaným užíváním drogy. Toxikomanie je charakterizována: Přemáhajícím přáním či potřebou pokračovat v užívání drogy a získávat ji jakýmikoliv prostředky. Tendencí zvyšovat dávky Psychickou a někdy fyziologickou závislostí na účincích drogy ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKA DROG Podstatná část rostlin poskytujících omamné látky je rozšířena v tropech a subtropech, i když v některých případech jde o vyšší polohy těchto zeměpisných oblastí. Týká se to jak „Zlatého trojúhelníku“ v oblasti Laosu, Thajska a Barmy, produkujícího rozhodující množství opia, tak i Kolumbie, Peru a Bolívie s největšími pěstitelskými plochami koky. Chemické látky obsažené v omamných drogách rostlinného původu lze rozdělit do těchto skupin: Halucinogeny – tetrahydrocannabinol Stimulacia CNS - kokain Narkotická analgetika (opiáty) – morfin, heroin, kodein Skupina halucinogenních drog Tato skupina je charakteristická tím, že její základní účinek spočívá v kvalitativní změně vědomí (THC – tetrahydrocannabinol, mezkalin a psilocybin). Po požití těchto drog dochází často k výrazným změnám psychiky, hloubky a intenzity vnímání. Objevují se zrakové a sluchové halucinace, projevy depersonalizace, deformace času a prostoru. Bývají přítomny zvláštní vjemy barev a zvuků, zvuky mohou být např. vnímány barevně. Mohou se dostavit exatické prožitky splynutí s přírodou a vesmírem, ale i hrůzné vjemy natolik intenzivní a hodnověrné, že se jim postižená osoba snaží uniknout bez ohledu na možné zranění nebo smrt. U halucinogenů se příliš neprojevuje ani psychická ani fyzická závislost, rizikem je zde krajní nevypočítatelnost jejich efektu. Skupina stimulačních drog Některé přírodní (kokain) či syntetické (pervitin) návykové látky působí stimulačně na centrální nervovou soustavu. Po jejich požití se dostavuje euforie spolu s ústupem únavy, potřeby spánku, chuti k jídlu. Zvyšuje se představivost, aktivita, zlepšuje se sebevědomí. Při předávkování dochází až k chaotickému myšlení a agitovanosti. Stimulační drogy jsou poměrně výrazně návykové, vzniká psychická závislost, která vede k nutkavé potřebě opakovaného užívání. Na rozdíl od narkotických analgetik (opiátů) se u stimulačních drog příliš neprojevuje fyzická závislost. po různě dlouhé době nadměrného užívání (abúzu) se objevuje paranoidní, později paranoidně halucinatorní syndrom (stíha), předcházející až do tzv. toxické psychózy. Skupina narkotických analgetik (opiátů) Opiáty jsou léky původně získané z opia, z nichž nejznámější je morfin a kodein. V medicíně byly a jsou tradičně používané k tlumení silných bolestí (morfin) a tišení kašle (kodein). Později byly nahrazovány syntetickými přípravky se stejnými nebo silnějšími účinky a menším rizikem vzniku závislosti. Mezi opiáty patří řada léků, pro jejichž zacházení ve zdravotnických zařízeních platí zvláštní předpisy. Na morfin, kodein a jejich deriváty (heroin, brown) vzniká totiž poměrně rychle výrazná fyzická závislost, charakterizovaná projevy abstinenčního syndromu, tzv. opiátového typu (bolestí svalů a kloubů. pocení, slzení a průjem). Dalším kritériem pro rozdělení drog je riziko vzniku závislosti na nich. Z tohoto hlediska je možno drogy rozdělit do dvou základních skupin: 1. Drogy měkké (drogy s akceptovatelným rizikem), mezi které zařazujeme např. kávu, tabákové výroky, alkohol a produkty konopí (marihuana, hašiš) 2. Drogy tvrdé(drogy s neakceptovaným rizikem), kam patří např. heroin, kokain, crack a pervitin. U těchto druhů omamných drog je riziku vzniku závislosti jednoznačně vysoké. DROGOVÁ ZÁVISLOST A JEJÍ VZNIK Drogová závislost – je chorobný stav spojený s neovladatelnou touhou po opakovaném brání drogy, mnohdy s tendencí zvyšovat dávky. Při nedostatku drogy může vzniknout abstinenční syndrom,

Témata, do kterých materiál patří