Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etika, morálka, mravnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

E T I K A , M O R Á L K A , M R A V N O S T Slovoetika je odvozeno od řeckéhoethos = zvyk, obyčej, charakter. Téměř stejný význam má latinský termínmos, od něhož je morálka. Dá se říct, že etika a morálka jsou synonyma. Etika je součástí filozofie, snaží se odpovědět na obecné lidské problémy (otázky), co má v životě smysl, jak jednat s ostatními lidmi, co je štěstí, dobro, zlo apod. Etiku jako samostatný obor stanovil, formuloval, vyčlenil, definovalARISTOTELES a označil ji jako praktickou filozofii (filozofii života). Už oba jeho předchůdciPlaton aSokrates položili základy tohoto oboru. Etika navázala na morálku, která patří k nejstarším formám společenského vědomí, existovala od počátků (v pravěku) a stanovila hodnoty, jimiž se lidé řídili. Jde o nejobecnější lidské hodnoty. Platí pro všechny lidi na celém světě. Etika je nauka o morálce, je součástí uvažování všech velkých filozofií (a filozofických osobností) i světových názorů- etické řecké školy, Platón a jeho nejvyšší hodnoty- Platónský trojúhelník, křesťanská etika (desatero a hříchy), Baruch Spinoza- spis „Etika“, Kant a jeho kategorický imperativ, i humanismus, osvícenství,... Morálka vytvářela jistoty v chování lidí, zastupovala právo a stanovila, jak má člověk jednat, aby ostatní i on sám byl spokojen. Tvořila mravnost, mravní jednání- jeho principy obecně přijímané a šířené. Morální principy většinou nebývají psané, předávají se výchovou a tvoří životní jistoty. Základy mravních norem se vztahují k různým životním situacím: obecného typu- chování k cizincům, běžná slušná konverzace, zásady oblékání, stolování. Tyto mravní principy se v dějinách měnily a nazývaly seobecný mrav,etiketa,dvorský mrav,lidové zvyky. Etika je v současnosti zakotvena v Listině základních občanských práv a svobod (zákon právní i mravní). Ta tvoří součást Ústavy ČR. Obsahem je právo na život, jeho ochranu, nedotknutelnost obydlí, listovního tajemství. Etika má icharakter ideologický, byla součástí fašismu i komunismu, je součástí politických programů jednotlivých stran (liberální strany jsou strany, které zdůrazňují svobodu a umožňují změny, naproti tomu jsou konzervativci- ti nechtějí vybočovat z normálu). Základní mravní hodnoty, které se v současnosti dostaly do antagonistického (protikladného) poměru, jsouduchovní (směrem k dobru, pravdě a kráse) amateriální (peníze, moc a sex). Obecně mravní hodnoty tvoříprotiklady (dvojice; ctnosti a nectnosti)-dobro (nejvyšší hodnota) = všechno, co prospívá životu (ale ne co prospívá jen nám). Symbolem dobra je Stvořitel života (matka, otec, obecně Bůh). Dobro je v morální oblasti shoda myšlení a jednání se svědomím a také s přirozeným a mravním řádem. Tíhnutí k dobru je nejvlastnější podstatou lidského života.Zlo = vše, co život ničí. Symbolem je ďábel. Každý člověk vkládá do chápání těchto pojmů své ego. Pokud se mu daří neubližovat jiným a být šťasten, je to to nejlepší, co může dělat. Hodnocení mravního chování probíhá nejdříve se vlastním vědomí =svědomí (výčitky svědomí = vnitřní regulátor, pocit, který nás upozorní, že jsme jednali špatně). ponaučení (příště to neudělám) 2) náprava toho zlého skutku Regulátor chování ze strany veřejnosti =veřejné mínění. Rozlišujeme různé veřejné mínění. Nejčastěji působí: veřejné mínění vrstevníků mínění v místě bydliště názory blízkých lidí Každý člověk je současně subjektem a objektem veřejného mínění. Objektem jsme tehdy, když nás jiní hodnotí a subjektem tehdy, když s ostatními hodnotíme jiného. V etice platí, že každá kladná vlastnost má i opačnou vlastnost-zápornou a všichni se pohybujeme mezi oběma krajnostmi. K nejdůležitějším ctnostem řadímelásku, dobro, pravdu, štěstí, spravedlnost, přátelství asvobodu. Láska označuje pozitivní vztah, který můžeme mít k osobám i věcem, zvířatům i činnostem. Láska milenecká = vztah mezi dvěma osobami opačného pohlaví. Je to vrcholně pozitivní vztah, nejhodnotnější v životě. Nelze ho ale zaměňovat se zamilovaností nebo pouhou sexuální přitažlivostí. V přátelství v podstatě platí totéž, co v lásce, s výjimkou sexu. Svoboda- je považována za jednu z nejvyšších hodnot života. Má několik podob. Nejdůležitější je svoboda mravní a politická.Politické svobody jsou formulovány v nejdůležitějších dokumentech.Svoboda mravní se projevuje jako právo volit- vybírat si z možností, které máme. Celý proces má tyto fáze: vědět, že volíme znát možnosti, z kterých vybíráme zvažovat, které možnosti jsou reálné a pro které jsem reálná já výběrem jedné možnosti odmítám ostatní přijímám zodpovědnost za své rozhodnutí Čím častěji dokážeme svá rozhodnutí realizovat, tím se posiluje naše vůle- stáváme se silnějšími. Problém svobody dokonaleji promyslelSpinoza a americký psychologErich Flomm. Etika zasahuje do mnoha oblastí života, setkáváme se i s etickými problémy: ve vědě v ekonomii v ekologii v politice v medicíně Etika vědy- vědci mají mít odpovědnost za praktické užití objevů. Etika a ekologie- ekologie = vědní obor i životní filozofie (problémy- exhalace, odpady,... všechny tyto problémy mají společného jmenovatele: nedomyšlený, kořistnický vztah člověka k přírodě. Ve vlastním životě bychom měli odstraňovat to, co ekologicky škodí). Etika a ekonomika- ekonomická rozvaha musí mít zakalkulovanou i rozvahu etickou. Soukromé vlastnictví má skutečně sociální rozměr, práce není předmětem trhu, pracující člověk není výrobní nástroj, je subjekt, tvůrce. Spravedlivá mzda- musí stačit k životu pracujících o a jeho rodiny.

Témata, do kterých materiál patří