Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Lidská a občanská práva a svobody

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lidská a občanská práva a svobody Listina základních práv a svobod Je součást ústavního pořádku ČRZákladní práva a svobody obsažené v Listině v zásadě vyjadřují vztah mezi státem a občanemPráv a svobod zakotvených v Listině se zpravidla může domáhat každý, jen některá práva a svobody jsou vázané na státní občanství.Obsah Listiny vychází z principu právního státuPro všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci.Listina je pramenem ústavního práva a je srovnatelná z hlediska právní síly s ústavními zákony Listina má 44 článků členěných do 6 hlav. Hlava I. - garantuje některé právaII. - obsahuje katalog základ.lidských práv a svobod,III. – upravuje práva národnostních menšinIV. – hospodářská sociální a kulturní právaV. – zabývá se právem na soudní a jinou právní ochranuVI.- upravuje společenská ustanovení VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV Nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv.Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. V části 7 závěrečného aktu Helsinské konference, se zúčastněné státy také zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat také v souladu ve Všeobecnou deklarací lidských práv.VDLP byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. Prosince 1948. Pro přijetí rezoluce hlasovali např. ( Argentina, Brazílie, Čína, Dánsko, Egypt, Francie, Kanada,Mexiko, Řecko, Peru…Hlasování se zdrželi: Československo, Polsko, Sovětský svaz a Ukrajina DALŠÍ DOKUMENTY Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobodjenejdůležitější lidsko-právní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy. Byla podepsána v Říme r.1950 Československo bylo do roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy. Práva zaručena Úmluvou: Právo na životZákaz mučeníZákaz otroctví a nucených prácíSvoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznáníSvoboda projevuPrávo uzavřít manželstvíZákaz diskriminace…. Evropská sociální chartaMezinárodní pakt o občanských a politických právechMezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech VYMAHATELNOST A ZAKOTVENOST PRÁV Jsou pod ochranou soudní mocí (LZPaS) SVOBODA x ANARCHIE SVOBODA je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat ,, podle své vůle,, a nést za to přiměřenou zodpovědnost.Tato podstatná možnost člověka, případně i jiných živých bytostí je ovšem omezena:Fyzicky, například gravitacíZvenčí, např. autoritou rodičů, společnosti, státemZevnitř, např. sníženou příčetností, intoxikací, návykem a podobně,Proto se někdy rozlišuje mezi svobodou vnitřní a vnějšíIndividuální rozhodování a jednání je tedy omezeno nejen vnějšími podmínkami ale také ohledem na svobodu druhých. Historie pojmu ,, svoboda,, Řecký pojem svobody původně znamenal jen společenské postavení člověka, který svojí obživou na nikom nezávisí a odlišoval ho od závislého otroka. Stoikové zdůraznili ,, vnitřní,, svobodu člověka, který dokáže rozumem krotit své choutky a ovládat vášně.Křesťanství postupně prosadilo, že jistou míru svobody potřebuje každý člověk, aby mohl odpovídat za svůj život před Bohem.Od pozdního středověku vystupují do popředí politické svobody městského člověka, což později vedlo k deklaracím, ,,lidkých práv a svobod,, v americké a francouzské revoluci. Občanské a politické svobody se zde chápou jako individuální a nezrušitelná či přirozená práva každého občana. Na tomto základě vnikla v r.1948 VDLP OSN.Od 19.století vedlo lidskou existenci k poznání, že člověk se prostě musí rozhodovat, a´t chce či nechce,a je tedy ,,odsouzen ke svobodě,,. Druhy svobod: Svoboda projevu, shromažďování, náboženská svoboda ANARCHIE= bezvládí Jednak v negativním významu jako bezvládí zaviněné náhlou absencí nebo selháním autorit (např. během mimořádných politických situací jako občanských válek, revolucí, katastrof)V pozitivním významu jako žádoucí stav společnosti dle anarchismu, vyznačující se samosprávnou organizací společnosti bez moci, tj. bez donucovacích autorit. ETNICKÉ A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin. ETNICKÁ SKUPINA Pojem, kterým se běžně označuje historicky vzniklá skupina lidí, kteří údajně mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné územíVe skutečnosti je představa společného genetického původu příslušníků jednoho etnika zavádějící, a to kvůli migraci a míšení různých etnik mezi sebou, a odborníci proto chápou etnikum spíše jen jako skupinu lidí, kteří sdílí společnou kulturu.Několik etnik může tvořit národ. MIGRACE Stěhování členů skupiny nějaký živých tvorů – lidí nebo živočichů z jednoho místa do druhého.Je pohyb obyvatelstva, při němž dochází ke změně bydliště uvnitř nebo přes hranice v nejčastějším užití uvnitř státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony.Migrace může mít či má značné ekonomické, kulturní a populační důsledky. IMIGRACE Přistěhování obyvatelstvaJde o pohyb přes hranice státu či států, kde jsou podobné či stejné ekonomické podmínky či platí podobné či stejné politické či náboženské zákony do státu, v němž jsou podmínky z některého zmíněného důvodu výrazně výhodnější. EMIGRACE Vystěhování obyvatelstvaO emigraci mluvíme , když jde ve hře prvek vůle – když mají lidé na vybranou.Pokud jde o akt, kdy si lidé nemohou vybrat nebo by museli změnit např. náboženství, mluvíme o vyhnání a o exulantech a v některých souvislostech se spíše použ

Témata, do kterých materiál patří