Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podstata náboženství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (279,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

RELIGIONISTIKA= (z lat. Religion – náboženství) věda, která zkoumá zákonitosti vzniku, rozvoje a působení jednotlivých náboženství, zabývá se jejich strukturou, jednotlivými součástmi i různorodými náboženskými jevy, aniž by rozhodovala o pravdivosti podstaty náboženství jako vědní obor vznikla až v 19. stoletípředmětem zkoumání je náboženství NÁBOŽENSTVÍ = vztah člověka k transcendentní skutečnosti, tedy ke skutečnosti, která není přístupná smyslovému vnímání a jejíž existence nelze vědecky potvrdit ani vyvrátit pro člověka je cestou jak pochopit vesmír, svět a svou existenci, i způsobem jak dát životu směr a význam, jak se vyrovnat s vlastní smrtelnostív demokratické společnosti je svobodnou volbou každéhoje součástí kulturního bohatství (zakořeněno v tradicích, svátcích, vztahu k životu a smrti)jednotlivá náboženství jsou rozmanitá, jde u nich identifikovat společné znaky, náboženství se vztahují k duchovní bytosti či bytostemdle toho o jaké bytosti se jedná, rozlišujeme: manismus – uctívání kultu předků animismus – víra v nadpřirozené duchovní bytosti teismus – víra v boha, či bohy monoteismus – víra v jednoho boha polyteismus – více bohů (náboženství starého Říma a Řecka) deismus – bůh stvořil svět, ale do jeho průběhu nezasahuje panteismus – bůh je ztotožněn s přírodou, je všude ateismus– víra, že Bůh nenímezi další znaky náboženství patří přítomnost:mýtů – náboženské příběhy o posvátných věcechrituálů – formální, vzorová a symbolická jednání, která se vztahují k duchovnímu, příp. předkům, mají svá pravidlareligionistika se zabývá i ateismem = odmítnutí náboženství Teorie vzniku náboženství1. Filosofická /psychologická -2. Vývojová hypotéza -3. Fantastická teorie - naši planetu kolonizovala jiná civilizace a to jsou naši bohové(např.Erich von Däniken – vzpomínky na budoucnost) DĚLENÍ NÁBOŽENSTVÍ 1. PODLE VZNIKU (historická) - pravěk, starověk, středověk, novověk2. PODLE ZEMĚPISU- lokální, národní, nadnárodní3. PODLE LITERATURY – literární (psaný kodex), neliterární4. PODLE PROROCTVÍ – mystická (mají silnou osobnost), profétická (mají proféta, proroka)5. PODLE ROZVOJE: vzestup, stagnace, zánik3. PODLE VYZNÁNÍSlovo náboženství vzniklo na základě významu latinského slovaReligio- vyjádření vztahu člověka k BohuVíra: schopnost věřit, být vědomý, že existuje něco, co nás přesahujeSacer: svatýCírkev: původní společenství křesťanůSekulární: „nenáboženský/světský/pozemský“, odlučuje církev od BohaSekulární víra: místo Boha si dosadím něco jiného, v co budu věřit- člověk, počasí…Teologie: filosofická cesta k Bohu, věda o náboženstvíReligionistika: Věda o historii náboženstvíMisie: šíření náboženství pomocí misionářůRitus: tradice, svátky a zvyklosti pravidelně se opakujících v daném náboženství, způsob víryReligio: svazovat, spojovatEkumena: hledat spojujícíEkumenická bohoslužba: sjednocená bohoslužba, např. křesťané se modlí s židy nebo bohoslužbu vede rabín a jsou tam křesťané…Bohoslužba: katolící mše =Liturgie Teologie (z řečtiny: theos - bůh, logos - nauka/slovo/vědění) je disciplína zabývající se spekulacemi o Bohu, bohosloví. V našem evropském prostředí je známa hlavně v kontextu s křesťanstvím (může však být i ve vztahu k jiným náboženstvím - judaismu, islámu...). Konkrétním předmětem studia jsou například křesťanské literární prameny, které se snaží teolog rozebrat a analyzovat. Vychází z předpokladu, že Bůh existuje. Teolog tedy stojí často na pozici věřícího, který konkrétní víru vyznává. Religionistika (z latiny: religio-náboženství) je oproti teologii věda zabývající se náboženstvími obecně. Snaží se být nestranná, byť religionisté mohou mít i vlastní vyznání, nicméně neměli by ho promítat do svého bádání. Vychází z předpokladu rovnosti mezi náboženstvími a snaží se je porovnávat, zkoumat a vyvozovat obecné závěry. Je to věda poměrně mladá. Z důvodů rozvětvení do antropologie náboženství, geografie náboženství, psychologie náboženství a dalších kategorií je také sporné, co ještě patří do religionistiky a co už do jiných vědních oborů, s nimiž religionista spolupracuje. Kult: nadpřirozené uctívání, diktát (je označení pro určité pojetí vztahu člověka s bohem, které vede k velebení či uctívání něčeho co boha symbolizuje. Nejpřesněji lze říci, že se jedná o službu, kterou člověk dluží bohu, místu, svatyni, atp.) Sekta: malá společnost, která se odchýlila od náboženství, každé náboženství ji má.Znaky Uzavřenost - každého přijmou, ale jen tak z ní nevystoupíš Jeden vůdce – autorita, často nazýván jako GURU, někdo, kdo přijímá rozkazy od Boha Neprůhlednost nauky - cíleně, aby se tam chodilo často, aby se dala upravovat Jednoduchá odpověď na složitou otázku Sektař neuzná, že je v sektě Přesvědčeni o své jedinečnosti Eschatologické sekty (apokalyptické) a „normální sekty“ Hare Krišna – odnož hinduismu Svědkové Jehovovi mírový svět, nesmíme používat zbraně, eschatologie = (obecně nauka o posledních věcech, imaginativní konstrukce) příchod Ježíše (Uctíváme jediného pravého Boha, všemohoucího Stvořitele, který se jmenuje Jehova Boží království. Je to skutečná vláda v nebi, ne nějaký stav srdce křesťana. Tato vláda nahradí všechny lidské vlády a uskuteční záměr, který má Bůh se zemí. Stane se to už brzy, protože z biblického proroctví vyplývá, že žijeme „v posledních dnech“.Lidé, kteří zemřou, jednoduše přestanou existovat. Nejsou mučeni v ohnivém pekle. V budoucnosti Bůh miliardy mrtvých lidí vzkřísí. Nicméně ti, kdo po svém vzkříšení nebudou chtít přizpůsobit svůj život Božím zásadám, budou navždy zničeni a nebudou mít naději na vzkříšení. Ze všech sil se snažíme projevovat nesobeckou lásku. Neděláme věci, které se Bohu nelíbí. K tomu patří i to, že nepřijímáme transfuze, protože podle Boha to není správný způsob použití krve. Jsme pokojní a nezapojujeme se do válek. Respektujeme vládu země, ve které žijeme, a posloucháme její zákony, pokud nejsou v rozporu s těmi Božími. Mormoni 2. Bible – Mormonská, vzkříšení a peklo, křtění mrtvých, genealogické seznam lidstva , Církev Ježíše Krista sv

Témata, do kterých materiál patří