Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právo soukromé

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBČANSKÉ PRÁVO Zabývá se majetkovými vztahy mezi FO a POZákladním pramenem je Ústava ČR a Občanský zákoníkOd roku 2014 nový občanský zákoníkObčanský zákoník má 2 části: 1)Práva věcná – týkají se vlastnictví, zaručují moc osoby nad určitou věcí (→ právo něco vlastnit) 2)Práva závazková (obligační) – osoby vlastnící majetek musí plnit určité závazky plynoucí z práva něco vlastnit, závazky z porušení práva (zejména odpovědnost za škodu), vztahy mezi věřitelem a dlužníkem Věci hmotné – prostorově vymezené a lidskými smysly poznatelnéa) movité – od slova movere = pohybovat, můžeme je přemisťovat, např. auto, TV … b) nemovité – pevně spojeny se zemským povrchem, např. pozemek, budovy a stavby, stromy a trvalé porosty (lesy, remízky), boží muka (pomník); všechny nemovitosti jsou evidovány na KÚ – Katastrální úřad, údaje jsou závazné a rozhoduje podle nich soud ! a) spotřebitelné – užity jen jednou a poté zanikají, například paliva, potraviny … b) opotřebitelné – užitím se opotřebují, lze užít opakovaně, popř. se snižuje jejich hodnota, např. TV, PC, oblečení, lavice, nábytek … a) zastupitelné(= hromadné) – samy o sobě nemají žádný význam, používáme je v nějakém množství, např. obilí, písek b) nezastupitelné(= individuální) – ty ostatní věci, jsou jednotlivě k použití, např. budova, stroj … a) dělitelné – při rozdělení na několik částí nezanikají, případně se trochu sníží jejich hodnota, dělitelné věci jsou všechny věci hromadné b) nedělitelné – nedají se rozdělit, např. židle, auto, kniha atd., u nemovitostí stanovuje soud tzv. ideální podíly a nemovitost se rozdělí a) věc hlavní a její součást – věc bez součásti nemůže fungovat, například u auta je to motor, spojka, volant … b) věc hlavní a její příslušenství – věc bez příslušenství může fungovat, slouží pouze doplňkově, např. rádio, potahy v autě Věci nehmotné – nemají hmotnou podstatu, například produkty myšlení (mají také hodnotu)→ patenty, pohledávky, práva k použití ochranných známek; mohou být odcizeny Součástí občanského práva je i právo dědické→DĚDICTVÍDědit u nás může FO i PO (například rodina, osoba v závěti, útulek, charita)Dědictví nabýváme smrtí zůstavitelepo smrti nám přijde pozvánka k notáři, který připravuje podklady k dědickému řízenípo návštěvě notáře si najmeme na vlastní náklady znalce, který ocení hodnotu majetkuvšechen majetek se sepíše a pak se dědicové u notáře dohodnou, kdo si co ponechápokud se domluví, notář připraví podklady k soudu, po čase přijde rozsudek o nabytí právní moci; až po tomto rozhodnutí mohou začít s majetkem manipulovatpokud se dědicové nedohodnou, začíná občansko-právní spor u soudu, kde se každá strana dožaduje svých právSoučástí dědictví jsou i dluhy, v současném OZ dědíme dluhy pouze do výše dědictvíCelé dědictví můžeme odmítnout (odmítáme nejen dluhy, ale i majetek)→odúmrťDědit se může: Podle závěti (má přednost před závětí podle zákona)Podle zákona Dědictví dle závěti: závět je poslední přání zesnulého, měli bychom ji respektovatnemusí obsahovat podpis, ale musí obsahovat datum sepsánípokud se najde více závětí, platí ta s nejnovějším datemnezletilý do 15 let nemůže sepsat závěť, od 15-18 let máme možnost, ale pouze u notáře, od 18 let může závěť sepsat každý závěť může být sepsána 3 způsoby:holografní: sepsána vlastní rukou, s datem a podpisemallografní: sepsána jiným způsobem než vlastní rukou, sepisována lidmi, kteří nemohou z nějakého důvodu psát, sepisuje se na psacím stroji či PC, musí tam být datum, podpis ne, je však nutná přítomnost 2 svědků, přičemž ani jeden ze svědků nemůže být dědicem; přesný zápis toho, jak došlo k sepsání – ten napsal, ten podepsal, ten přečetl …notářským zápisem: zůstává u notáře v úschově, mladiství mohou sepsat pouze tento typdítě do 18 let působí jako neopomenutelný dědic, má právo dědit takové dědictví, které by mu připadlo při dědictví podle zákonadospělé dítě při neuvedení v závěti má právo na 1/2 dědictví, které by mu připadlo dle zákonamanžela/ku nelzevydědit, dítě ano a to těmito 4 možnostmi:dítě bylo nepodmíněně odsouzeno za úmyslný trestný čin v rozsahu min. jednoho rokupotomek neposkytl potřebnou pomoc v nemoci či ve stářípotomek trvale neprojevuje o své rodiče zájemdítě vede trvale nezřízený životpokud se nenajde závěť, okamžitě se přistupuje k dědictví podle zákonaDědictví dle zákona: rozděleno do těchto skupin (postupuje se od I. skupiny k IV.) I.Současný/á manžel/ka + všechny děti→ dědí všichni stejným dílem, v případě smrti některého ze zůstavitelových dětí si ostatní děti rozdělí spravedlivě jeho podíl II.v bezdětném manželství: manžel/ka, rodiče zesnulého nebo osoba, která žila se zesnulým v domácnosti po dobu minimálně jednoho roku a finančně přispívala na chod domácnosti→ manžel/ka má nárok na 1/2 dědictví, zbytek si rozdělí ostatní osoby III.sourozenci, popř. osoba, která žila ve společné domácnosti→ pokud by se stalo, že nežijí sourozenci, tak dědí jejich děti (synovec a neteř zesnulého) IV.prarodiče→ pokud nežijí, tak dědí jejich děti (teta a strýc zesnulého) pokud se nenajde žádný dědic, dědictví připadá státu jako tzv.odúmrť ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU OZ říká: máme se chovat tak, abychom škodu nezpůsobili, pokud ji způsobíme, musíme ji nahraditNáhrada finanční, v naturáliích, případně dle dohody, součástí náhrady škody je také ušlý ziskŠkoda může být způsobena: na majetku: na věcech vnesených a odložených – např. věci v čekárně u lékaře, odložené kufry v hotelu, které jsou vykradeny; i přes ceduli „neručíme za věci“, škoda musí být uhrazenavěk + duševní zdraví – pokud nemáme 15 let, popřípadě jsme nezpůsobilí, zákonný zástupce škodu musí nahraditprovozem zvlášť nebezpečným – například v chemičce se majitelé většinou pojišťují na zdraví: pracovní úrazy – plně hrazená neschopenka (plný plat)volný čas – domácí práce atd.ostatní – přepadení (dopadený pachatel hradí léčbu nebo ušlý zisk), dopravní nehoda na cti: nejčastěji vzniká na základě pomluvy a urážky, náhradou je omluva nebo finanční náhradavzniká i zveřejněním fotografií, videí, nahrávek

Témata, do kterých materiál patří