Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (400,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

MO 22b) Sociologie věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti (společenský jevů a vztahů), její struktury a zákonitosti jejího vývoje. Snaží se formovat obecně platné principy společenského vývoje a poznat pravidla života sociálních skupin. Předmětem je naše vlastní chování, člověk jako společenský tvor. Sociologie se začala vyvíjet na začátku 19. století vyčleněním z filozofie. • Dějiny sociologie o Počátky sociologie spojujeme se jménem fr. filosofa Augusta Comta, který sociologii jako vědu o společnosti v roce 1837 poprvé pojmenoval v díle Kurz pozitivní filosofie ▪ Auguste Comte • studoval astrologii, fyziku, matematiku • zakladatel pozitivismu, jeden ze zakladatelů sociologie • každá věda má svojí filosofii - Comte rozlišoval: o společenskou statiku (teorii přirozeného uspořádání) - uvažování o institucích, které zajišťují rovnováhu společnosti. Za ty Comte považuje náboženství, rodinu a stát, které odpovídají třem základním mozkovým funkcím - cítění (rodina), jednání (stát) a intelektu (církev). zabývá se „silami“ udržují společnost pohromadě ▪ Sociální statika má podle Comta v sociologii obdobné místo jako anatomie v biologii, někdy o ní proto mluvil jako o „sociální anatomii“. o společenskou dynamiku (nauka o pokroku) – věnuje se změnám a procesům, jichž se společenskými silami dosahuje. Studuje průběh a charakter změn v jednotlivých oblastech společnosti, řeší otázky vzniku společenského života a jeho jednotlivých vývojových etap i příčin. Comte předpokládá, že existuje pud pokroku, který lidi nutí k ustavičnému zlepšování společnosti ▪ pokrok lze studovat dvěma způsoby – kvanitativně a kvalitativně • chápal společnost jako organický celek, jehož všechny části jsou navzájem propojeny a mohou být pochopeny pouze v jednotě (řád a pokrok spolu souvisí, jeden bez druhého nemůže existovat, pokrok je rozvíjení řádu) • dílo: o Systém pozitivní filosofie (1824) o Kurz pozitivní filozofie (6 svazků, 1830–1842) o Pojednání o sociologii (1851–1854) o Pozitivistický katechismus (1857) • Zákon tří stádií (popsal v díle „Kurz pozitivní filozofie“) o teorie vývoje lidského vědění, prochází třemi stádii – teologickým, metafyzickým a pozitivním ▪ teologické stádium – všechny jevy, které není možné vyvětlit, jsou přisuzovány nadpřirozeným silám, usiluje o stanovení první a poslední příčiny všech věcí, podle Comta cca do roku 1300 ▪ metafyzické stádium - Lidé v tomto období věří ve všemohoucí sílu boha, jehož existence je stále nezpochybnitelná, bůh ovšem dostává úplně jinou podobu a význam. Již nestojí přímo za vším, co se na zemi děje a do každodenních událostí tolik nezasahuje. V důsledku menší moci nad každodenním děním dostává bůh daleko abstraktnější podobu. (1300 – 1800) ▪ pozitivní stádium - V pozitivním (neboli vědeckém) stadiu společnost dochází k závěru, že absolutní poznání není možné a hledá vědecké zákonitosti, následnosti a podobnosti mezi jevy, hledá vysvětlení, založená na pozorování, pokusu a porovnávání. (19. stol. – současnost) => POZITIVISMUS ▪ způsob myšlení, který se chce vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj. z jednotlivých ověřitelných faktů. Je kriticky zaměřen proti metafyzice, ontologii a všem spekulativně orientovaným filosofiím ▪ Pojem „pozitivní filosofie“, neboli zkráceně pozitivismus byl poprvé použit v roce 1824 Augustem Comtem ▪ jedno z paradigmat, které jsou základem teorií a hypotéz v sociologii a dalších společenských vědách ▪ Herbert Spencer • narozen v britském městě Derby do rodiny učitele. Školu však pro své chatrné zdraví nikdy nenavštěvoval a jeho vzdělávání se věnoval zprvu jeho otec, následně strýc. Ani v dospělosti Spencer nikdy nenavštěvoval univerzitu a byl typickým samoukem. Pohřben na hřbitově Highgate v Londýně. • živil se jako publicista, zástupce vydavatele časopisu The Economist • Spencer se (na rozdíl od např. Comta) zabýval důsledky plynoucími z faktu, že badatel je sám součástí objektu svého zájmu, a velká část jeho sociologického díla je věnována podobným metodologickým otázkám. Spencer usiloval o to, aby se sociologie stala empirickou vědou, a již od roku 1873 začal shromažďovat a pod názvem Descriptive Sociology publikovat rozsáhlý empirický materiál, dokumentující historický vývoj mnoha světových populací. o dílo: ▪ Social Statics (1850) ▪ The Principles of Psychology ▪ First Principles (1862) ▪ Principles of Biology (1864-1867) ▪ Principles of Sociology (1876-1896) ▪ Principles of Ethics (1879-1893) • propojoval filosofii a sociologii s myšlenkou evolucionismu, inspirace Ch. Darwinem (vědecká díla však takřka nečetl, veškeré jeho vědomosti pocházejí od představitelů britské elity té doby, se kterými se během svého života v Londýně scházel) • Podobně jako v organismu vede i růst počtu jedinců ve společnosti a její celková složitost k tlaku na diferenciaci jejích funkcí; složitá společnost je pak zpětně propojená s jednotlivcem = každý jednotlivec má svou funkci a je nenahraditelnou součástí (tj. zpětná integrace) • Lidské společnosti procházejí podobně jako živé organismy vývojem od nestabilních útvarů k vysoce komplexním a diferencovaným strukturám • Vytvořil 2 odlišná pojetí společnosti: o vývojová typologie – podle „evolučního stupně“ společnosti – čím více diferenciovaná a integrovaná, tím vyšší stupeň ▪ jednoduché společnosti ▪ složené ▪ dvojitě složené ▪ trojitě složené o cyklická typologie ▪ vojenská společnost ▪ průmyslová společnost • proces individualizace – společnost = kontakty mezi jednotlivými individui, které slouží k jejich prospěchu, pro poznání společnosti je proto nutné poznát jednotlivá lidská individua o Své úvahy na toto téma později slučuje s jednou ze svých typologií společnosti: vojenská společnost přímo vyžaduje co možná nejvyšší unifikaci individuí a eliminuje jednání, které se odklání od závazné normy. Společnost industriální oproti tomu podporuje naprostou svobodu individua v rámci právních mezí • sociální darwinismus – „přežití nejsilnějšího“ hraje v lidské společnosti velkou roli, zdok

Témata, do kterých materiál patří