Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Správní, trestni, živ a finanční právo

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Správní právo rozsáhlé odvětví veřejného práva. Patří sem např. zákon o obcích, školský zákon, stavební zákon, zákon o přestupcích, zákon o zdravotních službách atd. 1) Přestupky proti občanskému soužití - spory mezi sousedy - ublížení na zdraví z nedbalosti 2) Dopravní přestupky „proti bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci“ - porušení rychlosti, předjíždění na plné čáře, zákaz parkování - nerespektování dopravní značky 3) Přestupky proti pořádku - rušní nočního klidu - znečišťování veřejného prostranství - neoprávněné založení skládky - poškození orientační tabule - překážky na chodníku (cihly, písek) 4) Přestupky proti majetku - hodnota dané věci do 5000,- - může dojít k poškození věci (úmyslné, neúmyslné) - krádež, zpronevěra, podvod Přestupky řeší: 1) policie ČR (pokud je to v její kompetenci – hlavně dopravní) 2) přestupková komise - na obecním úřadě - pokud se daný přestupek nevyřeší na místě - dotyčného si pozvou - spor se řeší domluvou nebo případně pokutou - překročení rychlosti (složenka, platba) 3) další státní orgány (úřady, pokud se týká přestupek daného rezortu) - hygiena - hasiči - odbor životního prostředí Územní správa: - každé místo republiky patří pod veřejnou správu VEŘEJNÁ SPRÁVA: státní správa - státní úředníci - zaměstnanci státu - úředníci v běžném pracovním vztahu - nejsou voleni občany - má za úkol realizaci výkonné moci na daném území - mají smlouvu - mají určité úkoly - orgány státní správy: vláda - patří sem ministerstva – nadřízený orgán pro úředníky úředníci obcí, měst a krajů (na obecních úřadech, na městském úřadě) - vykonávají konkrétní činnost v určité oblasti (stavební úřad) specializované úřady - nespadají pod obec - policie, pošta, finanční úřady, katastrální úřad, geodezie samospráva - občané volí své zástupce - zvolení do funkce - nejsou bráni jako normální zaměstnanci - volíme je v komunálních a krajských volbách (voleni na 4 roky, pasivní a aktivní volební právo od 18 let) - teoreticky můžeme zařadit i poslaneckou sněmovnu a) základní územní samosprávné celky obec - do obcí voleno obecní zastupitelstvo - má postavení právnické osoby - má vlastní majetek, se kterým hospodaří - občané obce jsou ti, co mají trvalé bydliště v obci - případně čestní občané (obec = město) - o vzniku obce rozhoduje ministerstvo vnitra - při volení, vždy volíme lichý počet zastupitelů (min 5 max 55) - tito zastupitelé si mezi sebou zvolí starostu a obecní radu, opět lichý počet - v menších obcích s menším počtem zastupitelů se rada nevolí (do 15 zastupitelů) - hlavní úkoly obecního zastupitelstva: Státní správa - stát přenese část kompetencí státní správy na obce - nejsou voleni - normální zaměstnanci - kontrola a dodržování zákonů (přestupkové řízení, stavební povolení) - v čele obecního úřadu tajemník - odbory (úřady) odbor dopravyodbor životního prostředístavební úřadživnostenský úřad => přenesená působnost obce - když je obec větší, říká se obec s rozšířenou působností Samospráva - co je v kompetenci obecního zastupitelstva - péče o životní prostředí - péče o kulturní a sociální rozvoj - starosta - obecní rada - zastupitelé => samostatná působnost obce - finanční zdroje obce: výnosy z obecního majetku výnosy z obecních podnikatelských činností dotace ze státního rozpočtu místní daně a poplatky dary podíly na daních odváděných do státního rozpočtustatutární město - dělí se na jednotlivé městské části - každá ta městská část má postavení jako obce - městské části mají své úřady (úřad má stejné postavení jako obecní úřad) - budova v čele statutárního města je magistrát - v čele stojí primátor - také městská rada a městské zastupitelstvo - Praha má zvláštní postavení (hl. město) - návrhy zákonů může podávat pouze zastupitelstvo b) vyšší územní samosprávné celky kraj - v ČR 14 samosprávných krajů - je to území společenství občanů - má právo na samosprávu - pečuje o všestranný rozvoj kraje a vyřizuje podněty občanů - má vlastní majetek a hospodaří s ním - do krajských zastupitelstev se volí v jinou dobu než do obecních či městských (každé 4 roky) - hejtman – krajská rada – zastupitelstvo ZASTUPITELSTVO + RADA KRAJE - volíme zastupitelstvo kraje a ti zvolí hejtmana a radu kraje - výkonný orgán: hejtman, zástupce hejtmana, další členové - krajský úřad – tím je kraj spravován - kraj má také samostatnou a přenesenou působnost (znak kraje a razítko) - vydává závazné vyhlášky samostatná působnost -spravování nemovitostí - návrhy zákonů do Poslanecké sněmovny - návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, jsou-li v rozporu se zákonem - volí a odvolává hejtmana - může vydávat obligace (dluhopisy) - jejich cílem je získat peníze na nějaké výdaje přenesená působnost -zabezpečení státní správy - řídí se zákony, vyhláškami - kraj řeší například odvolání proti rozhodnutí obce Kdy nemusíme platit poplatek za psa? - pokud je pes z útulku, nemusím 2 roky platit poplatek - když ho nepřihlásí – pokuta - za rok 1500,- (může být různý, každý pes jinak) - například podle města, městských částí a obcí Co je nebezpečný odpad a jak se to řeší? - sběrný dvůr - nebezpečný odpad –> chemikálie, baterie, zářivky, elektronika - prošlé léky do lékárny Jaké doklady musíme mít k podnikání? - místo podnikání (prostor, kancelář) + poplatek 1000,- - k volné (ohlašovací) živnosti se nemusí dokládat odborná způsobilost - výpis trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) - potvrzení z finančního úřadu - občanský průkaz Prošlý občanský průkaz? Nesprávné údaje a dnes jsou jinak? - přestupek (1. zaváháni => domluva) - rodný list - oddací list - fotografie (co nejaktuálnější), dnes už se fotí přímo na úřadě - dotyčnému dají dočasnou občanku (papírek) - Chorvatsko je státem EU ODBORY Finanční odbor - účtárna (příjmy a výdaje) - úhrady plateb, poplatky - poplatky za psy Odbor školství - 3 oddělení školstvísociální dáveksociálních služeb Odbor vnitřních věcí - matrika (narození) - osobní doklady - cestovní doklady - matrika (úmrtí) Stavební úřad - povoluje umísťování staveb - povolení kolaudace Živn

Témata, do kterých materiál patří