Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - Sociologie, kultura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Plán předmětu Základy sociologie – vznik a vývoj, struktura a výzkumČlověk jako kulturní bytost – přírodní a společenské faktory, socializace, sociální komunikace, sociální učení role, sociální skupinySociální struktura společnosti – pojetí, sociální vrstvy, útvary, elita, nerovnost, pozice, status, národy, rasy, etnika, majority, minorityJedinec v soc. vztazích – chyby v komunikaci, konflikty a jejich řešení (chování v davu), rodina, manželství, profese, kariéraSociální problémy – deviace, kriminalita, sociální patologie, závislost, sekty, extremismus, šovinismus Sociologie Podává celkový obraz společnosti její struktury a zákonitosti jejího vývojePředmětem zkoumání sociologie = společnostÚzce souvisí s filozofií, historií, ekonomií, psychologií, atd …Sociologický problém = týkají se sociologie jako vědy, není to problém společnostiVýzkum: kvantitativní – množství, omezený rozsah informací od mnoha jedinců, snadno se měří platnost informací na populaci Kvalitativní – mnoho informací od malého počtu jedinců Problematická a někdy až nemožná platnost u populace Kvantitativní – tázání jsou vyhledáváni podle vzdělání, podle věku, stav Kultura jako způsob života Kultura = určitý způsob života, udává životu řád, zabraňuje chaosu a nedorozuměním. Umožňuje přetrvat z jedné generace na druhou Prvky kultury Kultura každé společnosti se skládá ze 4 provázaných prvkůVědění a znalosti – informace, mají každodenní povahu, říkají nám, co se děje a jak se máme chovat, pro člověka jsou nezbytnéNormy a hodnoty – označují ideje, na nichž se lidé jedné společnosti shodují, vymezují lidské jednání – co je přípustné a co nikoli, normální = to co je přípustné a chová se tak většina společnostiMateriální statky – fyzické předměty, charakteristické pro určitou kulturuJazyk – symbol komunikace v kultuře, s jeho pomocí se dorozumíváme s druhými Člověk jako kulturní bytost Veškeré lidské chování je kulturně podmíněno → mění seKaždá světová společnost má jinou kulturu a i jiné lidské jednání Sociální deviace a patologie Deviace= odchylka od pravidel vytvořených společností a osvojených během socializace - člověk se chováním odlišuje od norem a pravidel, podle nichž jedná většina společnosti Patologie – nezdravé, nežádoucí, společnosti nebezpečné chování → kriminalita, vandalismus, diskriminace Sociální problémy – chudoba, nezaměstnanost, sociální nerovnost, kriminalita a drogy, diskriminace sociálních menšin, diskriminace žen a nerovnost pohlaví, manipulace lidí masmediami Šovinista – člověk, který podléhá předsvědčení o nadřazenosti vlastního národa nad jiným Sociální vztahy a sociální struktura Sociální struktura – síť vztahů jedinců, pozic a rolí a uspořádání vztahů ve společnosti Sociální postaveníSociální roleSociální nerovnost Sociální pozice – sociální status – hodnota postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru Sociální kontrola = porovnání reálného chování člověka nebo skupiny se sdílenými kulturními hodnotami a normami Sociální skupiny 3 a více osob, mezi nimiž jsou vzájemné vztahy, mají společné vlastnosti a cíle Dělení: podlea) velikosti b) stejnorodosti – věk c) soudružnosti – stejné názory d) cíle a zaměřenosti Formální skupiny– nadřazeno x podřazenost Neformální skupiny– rodina, skupina přátel Primární– udržuje neformální vztahy, pozitivní city, dlouhodobé trvání → rodina Sekundární– formální vztahy → školní třída Malé– těsné sociální vazby Velké– formální vztahy – lhostejnost, sociální distance

Témata, do kterých materiál patří