Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 15 - Právní pojmy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15) Právní pojmy -Každá spol. musí usměrňovat a kontrolovat soc. chování svých členů a proto si vytváří svůj normativní řád (závazný soubor pravidel chování ve všech oblastech spol. života). -má řadu systémů: právní morální náboženský zvykový Právo-souhrn pravidel, podle kterých se organizuje a řídí lidské soužití. Prošlo vývojem s lidskou společností od nepsaných právních zvyků až po současnou formu právních norem. soubor norem vydaných nebo uznaných státem, které jsou pro společnost závazné a jejichž dodržování je vynucováno státní autoritou -jsou obecně závazné, mají státem uznanou formu (zákon, vyhláška) -stát si vynucuje jejich plnění Stát-organizovaná soustava, má své území, občany, řídící orgány, administrativní aparát, ozbrojenou moc, jazyk, symboly, normy. -soubor všech právních norem ve stát, který usměrňuje chování obyvatelstva, organizací i adm.aparátů. -jeho dodržování si vynucuje stát prostřednictvím řídících a adm.orgánů. Charakteristika právního řádu: -Přehled právního řádu podle descendenční teorie (sestupně): právní věda věnuje se studiu všech právních jevů předmět zkoumání: právo jako normativní systém právní vztahy vznik a postavení práva ve společnosti vztah člověka a práva či státu a práva různé podoby: právní filosofie – zkoumá podstatu a hodnotovou stránku práva právní dogmatika – studuje obsah práva právní antropologie – zkoumá vznik, vývoj, fungování práva v různých kulturách právní historie – věnuje se dějinám práva právní sociologie – sleduje vztah a vzájemné působení společnosti a práva právní psychologie – studuje psychologický mechanismus působení práva právní logika – popisuje principy právního myšlení teorie legislativy – zkoumá proces tvorby právních norem právní teorie přirozenoprávní teorie(teorie přirozeného práva) právo zde bylo odjakživa, lidé ho jen začali používat na této teorii – založenanglosaský právní systém (USA, VB, Kanada, Nový Zéland, Austrálie) založen nprecedentech – soudce svými rozsudky v podstatě tvoří právo systémporotního soudu pozitivněprávní teorie (teorie pozitivního práva právo je lidský výtvor, začalo vznikat se vznikem prvních státu, po příchodu písma se začalo zaznamenávat na této teorii – založenkontinentální právní systém (většina evropských států, včetně ČR) soudce je při svém rozhodnutí vázán zákony → může pouze rozhodovat o výši trestu Základní členění subjektivní právo oprávnění jedince/právnické osoby chovat se určitým způsobem (něco konat/nekonat, obdržet/požadovat) oprávnění vyžadovat plnění povinností od druhých právo, které někomu náleží z racionálního důvodu – každý má možnost volby, zda ho bude vymáhat (zda ho využije) objektivní právo soupis pravidel chování, závazných pro všechny členy společnosti obsaženo v právních normách (zákony, nařízení, vyhlášky,…) spolu s pravidly – stanoveny i sankce za jejich porušení Dějiny práva 1800 př.n.l. –Chammurabiho zákoník nejstarší známý zákoník ustanovil občanské, trestní a obchodní právo vytesáno do kamenné desky, postavené na veřejném místě postaveno na principu odvety (→ oko za oko, zub za zub) 5. století př.n.l. –Lex duodecim tabularum (Zákon dvanácti desek) soupis římského práva právo rodinné, sousedské, dědické, trestní, správní, procesní 6. století n.l. –Corpus iuris civilis občanský zákoník Justinián I. – shrnutí římského práva ustanovení neomezené světské i duchovní moci císaře 9. století n.l. –Zákon sudnyj judem považováno za nejstarší slovanskou právní památku předpisy trestního a rodinného práva → překlad římského zákoníku pro Velkomoravskou říši (Konstantin, Metoděj) 1215 –Magna charta libertatum (Velká listina svobod) omezení některých panovníkových pravomocí vyžadoval respektování zákonných procedur vyjmenování některých práv poddaných (nejdůležitější – právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění 1781 –Články Konfederace a trvalé unie považovány za první písemnou ústavu upravující celonárodní vládní systém ve Spojených státech amerických 1789 nahrazeny současnouÚstavou Spojených států amerických 1789 –Deklarace práv člověka a občana první krok k vytvoření první francouzské ústavy obsahovala sedmnáct bodů, které výrazně ovlivnily pojetí evropského nahlížení na tato práva → lidská práva 1804 –Code civil (Občanský zákoník) Napoleonův občanský zákoník doposud základ francouzského občanského práva jím formulované zásady ovlivnily občanské zákonodárství v mnoha jiných zemích Prameny práva formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo rozdělení: psané – zákony, normativní právní akty, smlouvy, příp. právnická literatura nepsané – zejm. obyčeje, příp. precedenty druhy: normativní právní akty rozhodnutí, opatření, usnesení, která jsou výsledkem uskutečněné pravomoci subjektů tvorby práva vydávat, měnit, rušit právní normy všeobecně závazní právní předpisy charakteru zákona, zákonného opatření, vyhlášky, vládního nařízení,… vyznačují se podstatnou mírou obecnosti spojeny s možností užití státního donucení právní obyčeje, zvyklosti jako pramen se dnes uplatňuje zřídka → je-li dlouhodobě a masově zachováván soudní precedenty soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené slouží jako vzor pro rozhodování v budoucnosti normativní smlouvy hlavní pramen mezinárodního práva Právní normy závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno zvláštní, státem uznanou formou a jeho zachování je státní mocí vynutitelné každou právní normu tvoří hypotéza – stanoví podmínky, za nichž se má pravidlo chování realizovat dispozice – vlastní pravidlo chování, stanoví, komu a jaká oprávnění a povinnosti vznikají sankce – následky porušení normy dělení norem → ústavní (ústavní zákony) zákonné (zákony, zákonná opatření) podzákonné (vládní nařízení, vyhlášky…) platnost, působnost, účinnost právní normy působnost právní normy vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ rozlišuje se působnost: věcná (co vymezuje) v čase (odkdy, dokdy platí) prostorová (např. celostátní/část území) osobní (např. všechny osoby na území ČR/jen občané ČR) platnost právní normy je platná,

Témata, do kterých materiál patří