Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 4 - Sociologie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4)Sociologie =z lat.societas = společnost =věda, která se snaží podat celkový obraz společnosti (společenských jevů a vztahů), její struktury a zákonitosti jejího vývoje snaží formulovat obecně platné principy společenského vývoje a poznat pravidla života sociálních skupin jako samostatná disciplína vzniká v 1. pol. 19. století dopady VFR – rozpad modelu feudální společnosti → utváří se moderní společnost za zakladatele je považovánAuguste Comte(dal tomuto oboru název; původně ho nazval „sociální fyzikou“ a členil ji nasociální statiku asociální dynamiku) předmět: v obecném slova smyslu –společnost a její struktura poznatky sociologie mají omezenou platnost (společnosti jsou na rozdíl od přírodního světa odlišné → liší sekulturou,institucemi, jsou jinaksociální organizovány, mají odlišnousociální strukturu) sociologické závěry platí pouze ve společnostech, z nichž pocházejí (x poznatky přírodních věd) povaha poznatků a zjištění sociologie –pravděpodobnostní něco nastane, ale nastat to nemusí (např. když vláda zvýší finanční příspěvek, který pobírá žena na mateřské dovolené, může to vést k vyššímu počtu narozených dětí, ale také nemusí) kauzalita(= příčinnost) v tomto smyslu pro sociologická zjištění neplatí úzce souvisí s ostatními společensko-vědními disciplínami, např. s: filosofií – společná orientace na člověka a podmínky jeho života historií – celé společenské dění probíhá v historickém kontextu ekonomií – ekonomický život je podstatnou složkou společenského života psychologií – psychika jedince je ovlivňována sociálními faktory antropologií – obě vědy se zabývají kulturou a společenskými institucemi politologií – v obou vědách hraje roli problematika moci ekologií – ekologické problémy se stávají nyní zásadními společenskými problémy problémsociologie jako vědy – zabývá se skutečnostmi, který každý z nás zná a umí je pojmenovat, ale také na ně má vlastní názor (rodina, vzdělávací systém, nezaměstnanost,…) zdravý rozum – vědění o znalostech, jimiž se lidé v každodenním životě řídí (toto vědění je podstatou toho, že si lidé rozumějí a umí se domluvit) zabývá se stejnými skutečnostmi jako zdravý rozum, ale její přístup se liší: zdravý rozum – založen na předsudcích, stereotypech a domněnkách x sociologie – vychází z vědeckého zkoumání a kritické reflexe zdravý rozum – týká se především osudu každého jednotlivce (omezený obsah) x sociologie – spojuje témata, přesahující horizont jednotlivce (→sociologická imaginace) zdravý rozum – věci a události chápány jako záměr někoho x sociologie – obvykle najdeme představunezamýšlených důsledků jednání, tj. skutečnosti a události sice nastaly po určitém jednání, ale nezáměrně zdravý rozum – nezpochybňuje každodenní skutečnost x sociologie – vychází z kritického zkoumání každodennosti, zpochybňuje to, co se nám zdá samozřejmé, a ukazuje skutečné příčiny lidského jednání Předmět sociologie nejznámější vymezení předmětu sociologie pochází od francouzského sociologaÉmila Durkheima a německého sociologaMaxe Webera: ÉmileDurkheim (1858 – 1917) jeho vymezení předmětu sociologie se nazývásociologický realismus definoval sociologii jako vědu osociálních faktech – vymezení dvěma podmínkami: jsou vůči člověku vnější působí na člověka nátlakem sociální fakta jsou reálné skutečnosti nezávislé na lidském vědomí (psychice člověka), které toto vědomí formují, a tak ovlivňují náš život chápal sociální fakta jako jevy, které je nezbytné zkoumat nezávisle na individuích Max Weber (1864 – 1920) jeho vymezení předmětu sociologie se nazývásociologický nominalismus definoval sociologii jako vědu osociálním jednání – definováno dvěma podmínkami: je smysluplné, obvykle zaměřené na určitý cíl je orientované na druhé lidi sociální jednání je spjato s aktivitami lidí, kteří svým každodenním jednáním (jemuž subjektivně přiřazují smysl a v němž berou ohled na druhé lidi) vytvářejí den po dni společnost staví na jednotlivci, který je původcem sociálního jednání → společnost není nic jiného než suma takto jednajících lidí v současnosti se vymezení Durkheima a Webera kombinuje → lidé jsou při svých každodenních činnostechovlivňováni stávajícími institucemi (sociální fakta), svým jednánímudržují tyto instituce v chodu, potvrzují jejich platnost, proměňují jejich povahu (sociální jednání) dva typy problémů: sociální problém to, co určitá společnost považuje za problém podle současného amerického sociologa Petera L. Bergera –obvykle hovoříme o sociálních problémech, když něco ve společnosti nefunguje tak, jak by mělo sociální → problém se netýká pouze jednoho nebo několika lidí, ale postihuje velkou část lidí, příp. celou společnost sociologický problém týká se sociologie jako vědy nejedná se o problém společnosti, že něco nefunguje nepřiměřených způsobem,ale o otázku, proč něco funguje právě určitým způsobem a jaké vnitřní a vnější vztahy ve společnosti to způsobují(např.: proč lidé dodržují pravidla a normy, proč se každodenně chovají stejným způsobem a vykonávají stejné činnosti → jak tedy funguje celý systém) Metody výzkumu používají se dvě základní výzkumné strategie kvantitativní výzkum kvalitativní výzkum tyto dva výzkumy se obvykle v sociologii kombinují → každý sociální fenomén (jev) má kvantitativní i kvalitativní stránku zjištění zaznamenaná na podkladě těchto dvou strategií se nevylučují, ale naopak doplňují kvantitativní výzkum testování pravdivosti nebo nepravdivosti dopředu vytvořených hypotéz na velkém vzorku respondentů se vzrůstajícím vzděláním klesá rozvodovost v této hypotéze jsou dvě proměnné: rodinný stav člověka a vzdělání tyto proměnné umístíme v podobě otázek do dotazníku, který rozdáme vybranému vzorku lidí poté na získaných datech ověřujeme platnost či neplatnost tvrzení nic víc, než zjištěn platnosti nebo neplatnosti tvrzení, nám tento výzkum nedokáže poskytnout metody kvantitativního výzkumu: přímé pozorování zaměřené a dobře plánované vnímání vybraných jevů, vše se pečlivě a systematicky zaznamenává rozhovor informace jsou získávány v přímé interakci

Témata, do kterých materiál patří