Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Koncily - seznam

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KONCILY 1.První nicejský(20. 5. – 25. 7. (?) 325) svolán: císařem Konstantinem účast: přes 220 (?), západ zastoupen slabě, papež Silvestr I. pro své stáří nepřišel, ale poslal zástupce, císař přítomen, Arius taktéž Nicejské vyznání víry proti Ariovi: Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zplozený, ne stvořený, stejné podstaty s Otcemdohoda o výpočtu termínu velikonoc (neděle po prvním jarním úplňku)odpadlíci v Liciniově pronásledování mohou být přijati jako plnoprávní po dvanáctiletém pokání ve třech stupníchnově pokřtění nemají být hned svěceni na kněze nebo biskupybiskupské svěcení se uděluje alespoň třemi biskupyo nedělích a během celé velikonoční doby se při modlitbě stojí(koncil chtěl zavést celibát biskupů, kněží a jáhnů, ale ustoupil od toho, když biskup Pafnucius varoval před tím, aby jim nebylo ukládáno příliš tvrdé jho) 2. První cařihradský (květen - červenec 381) svolán: císařem Theodosiem účast: kolem 150 (jen biskupové Východu); papež Damasus nebyl ani přítomen ani zastoupen nicejsko-cařihradské vyznání víry: + Ducha svatého, Pána a Dárce života, který od Otce vychází a který je s Otcem i Synem stejně uctíván a oslavován a který mluvil skrze prorokyobnovuje víru Nicaena a odsuzuje souhrnně různé směry ariánů, semiariánů nebo pneumatomachůcařihradský biskup má přednost před ostatními patriarchy východní církve, ale je až za římským biskupem 3. Efezský (22. 6. – 17. 7. 431) svolán: císařem Theodosiem II. účast: 198 biskupů; Cyril Alexandrijský byl vedoucí osobností, Nestorius odmítl účast, sv. Augustin zemřel před doručením pozvání Panna Maria je Bohorodička (Theotokos) a ne Kristorodička (Christotokos)Nestorius vyloučen z biskupské hodnosti a veškerého kněžského společenství (tvrdil, že Maria přivedla na svět člověka Ježíše, v němž Bůh „bydlel jako v chrámě“) 4. Chalcedonský (8. 10. - 1. 11. 451) svolán: císařem Marciánem (na prosbu papeže Lva I. Velikého) účast: kolem 600 biskupů; západ slabě zastoupen; 5 papežských legátů V osobě Ježíše Krista jsou dvě přirozenosti, které jsou nesmíšené a neproměněné (proti monofyzitům), neoddělené a neodlišené (proti nestoriánům)Cařihradský stolec má požívat stejných výsad jako Římský stolec a zaujímat druhé místo po něm (to papež Lev odmítl schválit) 5. Druhý cařihradský (5. 5. – 2. 6. 553) svolán: císařem Justiniánem (původně v dohodě s papežem Vigiliem) účast: 150 – 164 biskupů (bez účasti papeže; zahájen proti jeho vůli) odsouzení tzv. tří kapitol nestoriánů (papež s tím nakonec souhlasil) 6. Třetí cařihradský (7.11. 680 – 16. 9. 681) svolán: císařem Konstantinem III. (v dohodě s papežem Agathonem) účast: až 174 účastníků (bez papeže, ale za účasti císaře) odsouzení nauky o jedné vůli v Kristu (monotheletismu)„Honoriova otázka“ – mezi příznivci monotheletismu byl odsouzen i papež Honorius I.. Otázka, která udělala na koncilu tolik hluku, zněla: Byl Honorius odsouzen, protože byl kacíř nebo pro svoji nedbalost a bezstarostnost v této otázce víry? 7. Druhý nicejský (24.9. – 23. 10. 787) svolán: císařovnou Irenou (podporovanou patriarchou Tarasiem) účast: 300 biskupů (v čele 2 papežští delegáti) zrušení obrazoborectvídefinice uctívání obrazů: „Obrazové znázornění Krista, Matky boží, andělů a svatých je dovoleno, protože tím je podněcován divák ke vzpomínce a k napodobování zobrazených vzorů. Obrazům prokazovaná úcta (proskynesis) se vztahuje na zobrazený vzor, prototyp; to se musí odlišovat od klanění (latreia), které přísluší pouze Bohu“ 8. Čtvrtý cařihradský (5. 10. 869 – 28. 2. 870) svolán: císařem Basilem I. Makedonským (v dohodě s papežem Hadriánem II.) účast: zpočátku slabá, potom 102 biskupů (v čele 3 papežští legáti) odstranění schismatu cařihradského patriarchy Fotia (ten donutil rezignovat svého předchůdce Ignatia)kánony zdůrazňují znovu povolení obrazů a úcty k nimurčuje pořadí pěti patriarchů: papež Starého Říma, patriarchové cařihradský, alexandrijský, antiošský a jeruzalémský 9. První lateránský (18. 3. – 6. 4. 1123) svolán: papežem Kalixtem II. účast: asi 300 biskupů potvrzení konkordátu wormského (kterým byl ukončen boj o investituru)zákaz simoniekřižákům se zajišťuje odpuštění časných trestů za hříchy 10. Druhý lateránský (4. – 31. 4. 1139) svolán: papežem Inocencem II. účast: pravděpodobně kolem 500 účastníků (Bernard z Clairvaux nebyl přítomen) odstranění schizmatu Anakléta II. (vzdoropapeže)zákaz lichvy, turnajůzákaz studia práva i lékařství pro mnichymanželství uzavřené kleriky nebo mnichy je neplatné (dříve bylo nepovolené)z církve jsou vyloučeni sektáři, kteří zavrhují eucharistii a křest dětí, kněžství a manželství 11. Třetí lateránský (4. – 19. 3. 1179) svolán: papežem Alexandrem III. účast: přes 300 pro volbu papeže je potřebná dvoutřetinová většinapro zvolení biskupem je třeba minimální stáří 30 let a manželský původnikdo nesmí mít více církevních hodností resp. farností (tzn. zákaz kumulace beneficií)na katary rozšířené v jižní Francii se vyslovuje anathema, které postihuje i ty, kdo je ubytovávají a s nimi obchodují (jejich majetky se mají konfiskovat) 12. Čtvrtý lateránský (11. – 30. 11. 1215) svolán: papežem Inocencem III. účast: 404 biskupů, 800 opatů … ve vyznání víry obsažen pojem „přepodstatnění“ (transsubstantiatio) v Eucharistiikaždý křesťan, který dospěl k užívání rozumu, musí alespoň jedou ročně ke zpovědi a k velikonočnímu přijímánížádná diecéze nesmí být osiřelá déle než tři měsíce 13. První lyonský (28.6. – 17 .7. 1245) svolán: papežem Inocencem IV. účast: 140 –150 biskupů Bedřich II. byl pro porušení přísahy, rušení míru a podezření z kacířství sesazen jako německý král a jako římský císař 14. Druhý lyonský (7 .5. – 17 .7. 1274) svolán: papežem Řehořem X. účast: přes 200 biskupů (Tomáš Akvinský zemřel cestou do Lyonu) konklávní řád – kardinálové se schází 10 dní po smrti papeže v přísné uzavřenosti od vnějšího světa (konkláve). Nevykoná-li se volba po třech dnech, dostanou v poledne a večer jen jedno jídlo, po dalších pěti dnech již jen vodu a chlébunie s Řeky – uznali papežský

Témata, do kterých materiál patří