Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Koncily - seznam

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

střetávání s ekumenickou teologií – velká úloha v dialogu s protestanty - kuriální skupina se domnívala, že je nutno zabránit pronikání moderní protestantské biblické kritiky, progresisté ( kardinál Frings, Döpfner, König a Alfrink ) bojovali o uznání výsledků kritické exegese - nebylo dosaženo shody a materiál byl vrácen komisi k přepracování - dále se hovořilo o moderních sdělovacích prostředcích, o východních církvích … - celé zasedací období skončilo bez zjevného úspěchu V době přípravy dalšího jednání zemřel koncilový papež Jan XXIII – 3.6.1963 Po něm nastoupil milánský arcibiskup a kardinál Montini jako Pavel VI. a vyhlásil, že bude v koncilu pokračovat Druhé zasedací období (29. září 1963 – 4. prosince 1963) - na pořadu schéma O církvi - opět prudké střety, řešeny strukturní problémy, poměr primátu ke kolegialitě a řízení církve nejen papežem, ale i biskupským kolegiem - dále řešeny otázky vnitřního chápání církve a zařazení mariánského schématu do schématu o církvi - další témata: pastýřský úřad biskupů, správa diecézí, ekumenismus - vítězství progresistů = přijato přepracované schéma o liturgii, dekret o sdělovacích prostředcích, Třetí zasedací období (14. září 1964 – 21. listopadu 1964) - zbývalo ukončit schéma o zjevení a také ukončit diskusi o církvi, biskupském úřadu a ekumenismu - přistoupily nové oblasti – apoštolát laiků, církev ve světě, kolegialita v církvi ( primát doplněn episkopátem ) a řada dalších dílčích témat - vrchol – udělování jáhenství ženatým mužům a otázka celibátu pro ně - směrnice pro kněžský život a službu, výchova kněží, obnova řeholního stavu, misie …, reforma manželského práva ( právo smíšených manželství ) - přijato schéma O východních církvích, Konstituce o církvi a dekret o ekumenismu Čtvrté zasedací období (14. září – 8. prosince 1965) - na začátku oznámil papež záměr svolat biskupskou radu na rok 1967 – podíl na řízení církve - dlouho se vlekla debata o náboženské svobodě – státní moc nesmí bránit svobodnému rozhodnutí člověka, odmítnutí jakéhokoli nátlaku ve věcech svědomí - v rychlém sledu vyřídil koncil řadu zbývajících textů – o pastýřském úřadu biskupů, obnově řeholního života, křesťanské výchově, vztahu k nekřest. Náboženstvím, apoštolátu laiků, misiích - debata o celibátu byla na pokyn papeže z debaty vyloučena - po vleklých jednáních bylo uzavřeno i schéma O církvi ve světě - 7.12.1965 – papež Pavel VI. – zrušení vzájemné klatby, kterou se v roce 1054 Řím a Byzanc vzájemně exkomunikovaly Výsledek : - 16 dekretů, ale ani jediné dogma … nebyl koncilem učitelským, ale reformním, zejména se zaměřením na pastorální věci … koncil formuloval nové úkoly, nevyřešil je - ustanoveno 6 pokoncilních komisí a ústřední koordinační komise pro výklad koncilních dekretů, platnost dekretů – od června 1966 - znovu byl zřízen biskupský synod - přiblížení západní a východní církve - vznikla ale i řada problémů – vývoj uvnitř církve předešel koncil ( např. rozvedení, kteří nově uzavřeli sňatek byli připuštěni k přijímání, účast katolíků na protestantské večeři Páně …) – důsledek = nejistota, úbytek věřících, kněží a řada členů řádů opustila své povolání, rostla náboženská lhostejnost - zřízeny nové úřady – Svaté oficium přejmenováno na Kongregaci víry, po boku kuriálních úřadů stojí Biskupský synod a Rada Laiků – vše má poradní funkce, usnesení synodu potřebuje potvrzení papeže … vliv kolegia kardinálů se zmenšil, ale počet rozrostl - bylo započato s revizí Kodexu kanonického práva v roce 1963, dokončena v roce 1983 - ustavena komise k revizi východního církevního práva – soulad s koncilem - upraven poměr církve a státu … následně vydána celá řada encyklik Dokumenty Konstituce: Dei VerbumLumen GentiumSacrosanctum ConciliumGaudium et Spes – o církvi v dnešním světě (7.12.1965) Deklarace: Gravissimum Educationis – o křesťanské výchově (28.10.1965) Nostra Aetate – o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím (28.12.1965) Dignitatis Humanae Dekrety: Ad GentesPresbyterorum OrdinisApostolicam ActuositatemOptatam TotiusPerfectae CaritatisChristus Dominus – o pastýřské službě biskupů v církvi (28.10.1965) Unitatis RedintegratioOrientalium Ecclesiarum - o katolických východních církvích (21.11.1964) Inter Mirifica -

Témata, do kterých materiál patří