Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Koncily - seznam

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

primát, nauku o očistci a sedm svátostí (unie neměla dlouhého trvání)křížová výprava; papež nařídil v zájmu křížové výpravy mír na 6 let 15. Viennský (16 .11. 1311 – 6. 5. 1312) svolán: papežem Klementem V. účast: 20 kardinálů, 4 patriarchové, 29 arcibiskupů, 79 biskupů a 38 opatů proces s templáři: žádný soudní výrok koncilu, ale zrušení řádu správním aktem papežekonstituce o dodržování chudoby ve františkánském řáděreformní dekrety (nezpůsobily nějaký pronikavý účinek)na univerzitách se mají zřídit stolce pro řečtinu, hebrejštinu a arabštinu (kvůli misiím mezi mohamedány) Koncil v Pise (1409) svolán: 13 kardinály účast: 100 arcibiskupů a biskupů sesazení papežů Řehoře XII. a Benedikta XIII.zvolení papeže Alexandra V. 16. Kostnický (5.11. 1414 – 22. 4. 1418) svolán: papežem Jan XXIII. (se souhlasem krále Zikmunda) účast: asi 600 hlasování: podle národů a ne podle hlav (Itálie, Anglie, Německo, Francie a kardinálské kolegium) dekret Haec Sancta: v Kostnici shromážděný ekumenický koncil zastupuje veškerou církev (i papež je mu povinen poslušností ve věcech víry, církevní jednoty a reformy)rezignace papeže Řehoře XII. a sesazení Benedikta XIII. a Jana XXIII.volba papeže Martina V.odsouzení Jana Husadekret Frequens o periodicitě koncilůkonkordáty s pěti koncilními národy 17. Basilejsko-ferrarsko-florentský (23. 7. 1431 – 24. 2. 1443) svolán: papežem Martinem V. účast: různá jednota s Řeky, Armény a Jakobitydekrety o církevní reformě (proti konkubinátu kleriků o církevní liturgii…) 18. Pátý lateránský (10. 5. 1512 – 16. 3 . 1517) svolán: papežem Juliem II. účast: asi 100 biskupů (téměř výhradně italských) proti koncilu pisánskému (r. 1511) svolanému francouzským králem Ludvíkem XII.individuální lidská duše je nesmrtelná 19. Tridentský (13. 12. 1545 – 4. 12 . 1563) svolán: papežem Pavlem III. První zasedací období (1545 - 1547) účast: při zahájení pouze 31 biskupů, ke konci 64 biskupů a 7 řádových představených apoštolská tradice se musí přijímat se stejnou úctou jako Písmo svatéVulgáta (překlad sv. Jeronýma) prohlášena za autentický překlad (tj. dostačující pro dogmatický důkaz)dekret o dědičném hříchu (zaměřen proti pelagiánům i proti reformátorskému pojetí dědičného hříchu zůstávajícího po křtu)katolická nauka o ospravedlnění: spoluúčast lidské vůle s božskou milostí vedoucí celý proces ospravedlnění; vnitřní posvěcení člověka posvěcující milostízákaz spojování více biskupství do správy jednotlivceschválen dekret o svátostech obecně (počet sedmi, objektivní působnost při uskutečňování vnějších znamení) a o svátostech křtu a biřmování. Svátosti působí milost mocí svého udělení, ne pouze vírou v přislibující slovo boží Druhé zasedací období (1551 - 1552) papež: Julius III. účast: ? učení o eucharistii: skutečná Kristova přítomnost přepodstatněním, v důsledku toho také mimo přijímánínutnost ušní zpovědi, soudní charakter rozhřešení a zadostiučiněnídekret o svátosti nemocných (o jejím svátostném charakteru) Třetí zasedací období (1562 - 1563) papež: Pius IV. účast: na začátku 113 biskupů, na konci 199 biskupů, 7 opatů a 7 řádových představených Kristova přítomnost pod každou z obou způsob v eucharistiidekret o mešní oběti: mše je památkou a zpřítomněním Kristovy oběti na kříži, jí rovná stejným obětním darem a týmž obětujícím knězem Kristem, od ní odlišná druhem a způsobem (nekrvavého) obětováníodmítnutí protestantské nauky o svátosti svěcenídekret o rezidenci (o poměru moci papežského primátu k biskupské moci)dekret o zřizování biskupských kněžských seminářů (dosud chyběla instituce k výchově kléru)reforma upravující jmenování a úřední povinnosti kardinálů a biskupů, pořádání diecézních synodů (každoročně) a provinciálních koncilů (každé tři roky), obsazování farností a farní kázáníreforma řádu se omezila jen na jistá všeobecná pravidla o přijímání, noviciátu, klauzuře atd.dekret o svátostném charakteru manželství – tajná (tj. bez svědků uzavřená) manželství jsou neplatnádekrety o očistci, odpustcích, uctívání svatých, jejich ostatků a obrazů 20. První vatikánský (8. 12. 1869– 18. 7 . 1870) svolán: papežem Piem IX. účast: 642 oprávněných hlasovat; z 1050 katolických biskupů se zúčastnilo koncilu 774. dekret o víře: o jsoucnosti a poznání osobního Boha, o nutnosti božského zjevení, o podstatě víry, o poměru víry a věděníschéma o církvi Kristově: nauka o církvi všeobecně, o papežském primátu, o poměru k světské moci, o neomylnosti papežedefinice papežského primátu: „Svatá apoštolská stolice a římský papež zaujímají přednostní postavení nad celým okrskem zemským a právě římský papež, nástupce svatého knížete apoštolů Petra, pravý náměstek Kristův a jako hlava celé církve je také otcem a učitelem všech křesťanů a na něho byla ve sv. Petru naším Pánem Ježíšem Kristem přenesena plná moc celou církev pást, řídit a spravovat… “definice papežské neomylnosti: „Římský papež, když mluví ze své učitelské stolice (ex cathedra) tj. když koná svůj úřad jako pastýř a učitel všech křesťanů a mocí své nejvyšší apoštolské úřední moci s konečnou platností rozhoduje, že se má držet nějaká nauka o víře nebo mravech celé církve, těší se na základě boží pomoci , která mu byla přislíbena ve svatém Petru, oné neomylnosti, kterou chtěl mít vyzbrojenu božský Spasitel svoji církev, při konečném rozhodování o nauce ve věcech víry nebo mravů a že proto taková konečná rozhodnutí římského papeže jsou nezměnitelná sama sebou, ne ale souhlasem církve.“ 21. Druhý vatikánský (11. 10. 1962 – 8. 12 . 1965) svolán: papežem Janem XXIII. (první zasedání), Pavel VI. (druhé zasedání a další) účast: kolem 2 500 koncilních otců oprávněných k hlasování První zasedací období (11. října – 8. prosince 1962) - ihned rozpory o schématu liturgie - progresisté prosazovali v bohoslužbě použití národního jazyka, žádali aktivnější přístup lidu, povolení přijímání pod obojí laikům alespoň vyjimečně … - zvítězil směr usilující o takovou liturgickou reformu - debata o schématu O pramenech zjevení - pojmy Písmo a tradice byly nově promyšleny hlavně při

Témata, do kterých materiál patří