Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Slechta

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (61,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

4A) Evropská šlechta a její proměny Vznik šlechty v západní Evropě - rodová „šlechta“ - západoevropské země kráčely jinou cestou než např. české země – už na přelomu9. a 10. století se zde prosadil lenní systém, který umožňoval rodící se šlechtě nejprve dočasně a později také dědičně vlastnit půdu i s osedlými poddanými, půda hlavním zdrojem obživy: - Karel Martel – vládl za slabé Merovejce, interregnum (714-743), Karel zkonfiskoval část církevní půdy, z níž vytvořil systém beneficií, ta přiděloval svým věrným služebníkům, kteří mu za to byli po vinni vojenskou službou (stvrzeno jejich přísahou) -> počátky lenního systému, posílil armádu -šlechtictví získané službou vladaři, přidělení titulu a území -Karel Veliký:rozdělil říši do několikahrabství, v jejich čele knížata, pohraničním oblastem (markám) vládla markrabata – vojenské pravomoce; obě skupiny dostávaly od panovníka část královského pozemku, možnost získání vlastní půdy –allodium (např. při mnohaleté službě králi) -Anglie: Vilém I. dobyvatel rozdělil půdu mezi své vazaly (francouzské barony), které vázal slib věrnosti králi a tím vytvořil feudální systém v Anglii -> anglická šlechta - 1215 – Magna charta libertatum – zárodek budoucího parlamentu -Svatá říše římská: nejvýše stojíknížata, která si ve 13. st. osobují monopol na volbu římského krále (= kurfiřti) Franco Cardini: Válečník a rytíř (in: Le Goff: Středověký člověk a jeho svět) - družina kolem knížete - od 8. st. specializace ve válečnickém řemesle, narůstající používání koně ve válce, zvyšující se ceny výzbroje -> elitní skupiny (nákladné) =rytíři, rituál při předávání zbraní =pasování (pasuje panovník, popř. kníže) - válečník mohl získat půdu v léno jako plat, mohl také žít u svého seniora - buď osobně svobodný nebo ve vztahu služebném (ministeriales) - 10. a 11.st. – srážky mezi velkými držiteli propůjčených panství, každý měl svou vlastní ozbrojenou družinu - rytířská etika – odvaha, věrnost, služba církvi, ochrana slabých -rytíři žili z výnosů svých pozemků, které častonebyly moc velké, museli si proto hledat útěchu v účasti na turnajích, velmi často ale stiženi nouzí a zavaleni dluhy a proto se stávali loupežníky a přepadali hlavně bohaté kupce - úspěchy rytířů oslavovala literatura -církev rytířský stav neodsuzuje, naopak žehná jejich zbraním při pasování – ochrana věřících proti pohanům a proti jinému zlu - rytířské řády: zlaté rouno,… =>úpadek rytířstva a jeho postupná demilitarizace od 13.st. do 16.st. středověká šlechta (charakteristika): - pokud vlastnila svobodný (alodiální) majetek, podléhalapřímo panovníkovi a zemskému právu - jestliže držela půdu jako léno, rozhodoval o jejím osudu lenní pán - k panovníkovi a lennímu pánovi vázána vojenskou službou - osobně svobodní (i měšťané v královských městech) - výlučnost šlechty – později právně zakotvená,privilegia - stupňovité uspořádání – mimořádné vlastnosti a schopnosti, vojenská moc, majetek, urozenost (= původ ze starobylých předků) - sňatky v rámci své vrstvy -prohloubení ochrany výlučnosti-> stavy (na rozhraní středověku a novověku): dva šlechtické (panský, rytířský), městský, na Moravě prelátský - stavy se mohly vedle panovníka podílet na zákonodárné, výkonné a soudní moci =DUALISMUS (ve středověku nemyslitelné – na vládě se podílel jen panovník) -> prosazení panovnického absolutismu Vznik a vývoj šlechty ve středověku v českých zemích - k vysvětlení vzniku šlechty má historik jen pár svědectví písemných pramenů -9./10. století – zvláštní skupina bohatých lidí, označována jakovelmožská aristokracie, vynikala nad ostatními svým majetkem a tudíž i vojenskou mocí, otázkou je, zda si toto výjimečné postavení již tehdy uvědomovali aco dělali pro jeho udržení, bránili své postavení zákazem sňatků s níže postavenými lidmi, kteří neoplývali příliš velkým majetkem, nadřazené postavení se dědilo z otce na syna, ještě nelze hovořit o středověké šlechtě, neměla stále dostatek moci k prosazením panování nad půdou a lidmi na ní usazenými, půda se v českém státě prozatím soustředila v rukou knížete z rodu Přemyslovců, jako jediného právoplatného vládce nad zemí - časem mohla část těchto velmožů zaujmout důležitá místa v ozbrojených družinách na dvoře vládnoucího knížete nebo při správě jeho majetku na opevněných hradech =družinická aristokracie – ti nejvěrnější a nejužitečnější (urozenost zde nehrála roli, neboť kníže potřeboval opravdové bojovníky), od 11. století, vojenská služba, stále se ještě nejednalo o pozemkovou šlechtu vrcholného středověku - družinická aristokracie žilaz podílů na zemských daních a důchodech, přidělovaných jí knížetem za věrné služby, nebo z kořisti naloupené při válečných taženích - takový vývoj nebyl neobvyklý, obdobně tomu tak bylo u polské a uherské šlechty - teprve koncem 11.av první polovině 12. st. se v Čechách začínají objevovat první náznaky pozemkového majetku těch , kteří stáli knížeti nejblíže, pozemky do osobního užívání, takových osob velmi málo Hradská soustava (správa)-dobudována za Břetislava. V centrech hradské soustavy, tj. panovníkových hradištích, stál hradský správce (kastelán) se svými úředníky. Jeho hlavním úkolem bylo vybírat daně a dávky a dál je posílat knížeti. Není možné toto uspořádání označit jako neměnný systém,kastelánie - od osob kolem knížete žádáno určité chování: statečnost, chrabrost, věrnost - zámožní muži se záhy začali obklopovat malými družinami nebohatých osob, měly jim pomáhat k prosazování zájmů – budoucínižší šlechta -s rozmachem středověké kolonizace (12.st.) se stával symbolem šlechty pozemkový majetek – utvářely se základypozemkových držav, v nichž se uplatňoval vliv určitého rodu =>utváření středověké šlechty, která se z knížecího dvora začala stěhovat na své venkovské državy, na kterých si začala stavět opevněné hrady - majetek šlechty buď svobodný nebo lenní - osobní znaky: oděv, výzbroj -přídomek – odkud šlechtic pocházel - začíná se klástvětší důraz na urozenost -křížové výpravy – heraldická symbolika, zrod erbovního znamení, první (udělená p

Témata, do kterých materiál patří