Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PEK-varianta-A

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Test varianta A

1A) Čím je ovlivněna výrobní kapacita podniku? Výrobní kapacita je ovlivněna kvantitou, kvalitou vnitřních zdrojů výrobního systému, strukturou výrobního programu, technickou úrovní s náročností výrobku ovlivňuje konečnou výrobní kapacitu, technologickou úrovní.

2A) Definujte prvky časového fondu výrobního zařízení? Patří sem kalendářní časový fond, ten se používá při výpočtu výrobní kapacity v nepřetržitých výrobních procesech, je určen počtem dní v roce. Dále sem patří nominální časový fond, ten se zjišťuje z kalendářního časového fondu odečtením nepracovních dnů, jako jsou soboty, neděle a svátky a poslední je využitelný časový fond, ten lze vyjádřit z nominálního časového fondu odečtením plánovaných prostojů, jako jsou např. opravy.

3A) V čem spočívá analytický způsob řízení oběžného majetku? Řízení oběžného majetku je vědomá činnost podniků, zahrnující analýzu, stanovení a udržování optimální výše, struktury a míry využívání oběžného majetku odpovídající potřebám, možnostem a cílům podniku. Je to řízení jednotlivých složek oběžného majetku jako jsou zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. Analyticky znamená založený na analýze, na metodě rozboru (opak syntetický).

4A) Co je obsahem poměrové analýzy v rámci finanční analýzy? Poměrová analýza vychází z účetních výkazů rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Základem je podíl dvou absolutních ukazatelů. Poměrové ukazatele umožňují rychlý obraz o základních finančních charakteristikách firmy. Umožňují mezipodnikové srovnání nebo srovnání s odvětvovým průměrem. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit např. ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty atd.

5A) Co je obsahem analýzy absolutních ukazatelů v rámci finanční analýzy podniku? Patří sem procentní ukazatelé tj. horizontální analýza, která porovnává změny ukazatelů v časové řadě. Výchozí data jsou obsažena v účetních výkazech firem a ve výročních zprávách, které uvádí klíčové finanční položky. Při analýze bereme v úvahu jak změny absolutní hodnoty, tak i procentní změny jednotlivých položek výkazu. Dále je vertikální analýza, při této analýze posuzujeme jednotlivé komponenty majetku kapitálu, tzv. strukturu aktiv a pasiv firmy. Z toho je zřejmé, jaké je složení hospodářských prostředků potřebných pro výrobní a obchodní aktivity firmy a z jakých zdrojů byly pořízeny a rozdílové ukazatelé to jsou např. fondy finančních prostředků, ukazatele různé úrovně zisku a ukazatele typu přidaná hodnota.

6A) Jaké znáte metody sestavení cash-flow? Sestavení výkazu cash flow přímou metodu předpokládá, že sledujeme toky peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v průběhu účetního období. Každý peněžní tok je tedy přiřazen do určitého řádu CF. Výhodou je aktuální přehled o peněžních tocích. Jde o velmi přesnou metodu, která je však velmi náročná na analytickou evidenci v účetnictví, proto je v praxi málokdy používána. Nepřímá metoda transformuje výsledek hospodaření účetní jednotky - musí být upraven peněžní tok o položky, které ovlivnily výsledek hospodaření, ale nejsou spojeny s peněžními toky.

Témata, do kterých materiál patří