Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stavební chemie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.12 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Výtah učiva z modulů skript stavební chemie ve 30ti stránkách ;-) ke zkoušce ideální

PRVKY A SLOUČENINY - Základní stavební jednotkou je atom.  
- Seskupení atomů, vázaných chem. vazbami se nazývá molekula. Molekuly mohou být stejnojaderné 
(síra S

8, O2,…) nebo různojaderné (NaCl, Na2SO4,…) 

- Prvek je soubor atomů se stejným protonovým číslem, prvek popisujeme chem. značkou. Sloučenina je 
chem. čistá látka složená ze stejných molekul, vzniklých sloučením dvou nebo více prvků, popisujeme 
chemickými vzorci:   

Stechiometrické – poměr zastoupení prvků ve sloučenině (Na

2CO3, NO2,…) 

Molekulové – tvořené samotnými molekulami (C

4H10, N2O4,…) 

Funkční – uvádějí funkční skupiny (CH

3COOH, FeO(OH),…) 

Racionální – zjednodušené vzorce konstituční (CH

3 – CH2 – CH2 – CH3) 

Strukturní  

 
RELATIVNÍ ATOMOVÁ HMOTNOST - A

r je bezrozměrné číslo a udává, kolikrát je střední 

hmotnost atomu přírodní izotopické směsi daného prvku větší než atomová hmotnostní jednotka. 
Relativní molekulová hmotnost M

r je součtem všech Ar. 

 
LÁTKOVÉ MNOŢSTVÍ - udává počet přítomných částic v daném množství látky 
- jednotkou je 1 mol – to je právě tolik částic, kolik atomů je obsaženo v 12g uhlíku 

12

6C 

- Avogadrova konstanta = 6,022*10

-23 mol-1, vyjadřuje počet částic v jednom molu látky 

 
CHEMICKÉ ROVNICE Ke změně kvality látek dochází ději, které jsou kvalitativně i kvantitativně popsány chem. rovnicemi. 
Počet atomů na každé straně rovnice je stejný (např. 2NaOH + H

2SO4 → Na2SO4 + 2H2O) 

 
STAVBA ATOMŮ – Základní stavební částice atomů – atom je nejmenší chemicky nedělitelná 
částice. Je tvořen jádrem (protony, neutrony) a elektronovým obalem. Poloměr atomu je řádově 10-10 m. 
 
ATOMOVÉ JÁDRO, JEHO STABILITA, IZOTOPY, MAGICKÁ ČÍSLA 
- Jádro (protony, neutrony), protonové číslo Z udává počet protonů, neutronové číslo N počet neutronů, 
nukleonové číslo A udává Σ Z+N. Z a A píšeme vlevo od značky prvku (A nahoře, Z dole). Protonové 
číslo jednoznačně určuje prvek a přisuzuje mu jedno místo v periodické tabulce prvků. 
Stabilita jader je dána poměrem počtu Z a N. Všechna lehká jádra, která mají Z = N jsou stabilní. 
Stabilita těžších jader roste s rostoucí hodnotou poměru N : Z, avšak všechny nuklidy s atomovým číslem 
Z ≥ 84 jsou nestabilní. 
Izotopy jsou jádra, které se liší počtem neutronů, ale počet protonů mají stejný, dále se liší fyzikálními 
vlastnostmi, jako je např. hmotnost. 
Magická čísla – specifické hodnoty (2, 8, 20, 28, 50, 82, 126) Z a N vedou ke stabilním nuklidům. 
Zvláště stabilní jádra jsou ta, která mají Z i N rovny magickému číslu. 
 
RADIOAKTIVITA - Nestabilní jádra, radioaktivní rozpad -> ionizující radioaktivní záření – je samovolné, vyvolává 
luminiscenci, má ionizační účinky. 
- Radioaktivní rozpad vede ke vzniku nových jader 
α-záření –   proud α-částic 

Témata, do kterých materiál patří