Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Finance podniku - Výpisky ze skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (166.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Finance podniku

Podnikové finance jsou soustavou peněžních vztahů zahrnujících získávání finančních zdrojů (financování), jejich alokování do různých forem majetku (investování) a rozdělování dosažených výsledků.

 • Peněžní tok, na jehož počátku je příjem, se označuje financování

 • Naproti tomu, je-li na počátku výdaj, hovoří se o investování

Rozdíl mezi pod. financemi a účetnictvím

 • Účetnictví – v popředí zájmu je funkce dokumentační, podnikové finance jsou orientovány na přípravu podkladů pro rozhodování

 • Účetnictví je zaměřeno na minulost, podn. Fin. Vycházejí z minulosti avšak jsou orientovány na budoucnost

 • Účetnictví – operace s vlivem na položky bilance dokumentována zaúčtováním

Obsahové diference – odpisy z hlediska úč. Jsou náklad. Z pohledu pod. fin. Tomu neodpovídá žádný výdaj, protože odpis nevyvolává pohyb peněz.

Moderní pojetí

 • vychází z racionálního chování všech účastníků ekonomického života, kteří usilují o maximalizaci svého užitku.

 • Analogicky k toku peněžnímu existuje tok konzumní: jedná se o tu část příjmů, která je k dispozici pro uspokojování potřeb v čase. Rozdělení konzumích toků je závislé na preferencích jednotlivců.

Cíle podnikových financí

 • Podnik je součást smluvních vztahů. Tento pohled zdůrazňuje vazbu podniku na velkou řadu subjektů ( stakeholders), kteří vůči němu můžou vznášet nároky

Stakeholders:

 1. Manažeři zaměstnanci: platy mzdy, benefity

 2. zákazníci: platební podmínky

 3. stát: daňe

 4. Vlastníci: podíly na zisku

 5. Poskytovatelé úvěrů: platby úroků

 6. Dodavatelé: platební morálka

Management podniků by měl v první řadě sledovat zájmy svého zadavatele.

Cíle vlastníka: monetární (kvantitativní) a nemonetární (kvalitativní)

Maximalizace tržní hodnoty podniku

Cíle: tab. Str. 18

Shareholeder value: monetární cíle z pohledu vlastníka ( zvýšení bohatství akciové spol. odráží ve zvýšení hodnoty akcie)

Platební schopnost: důležitá podmínka pro existenci podniku, je to schopnost plnit včas a v plné míře své závazky

Peněžní prostředky + Příjmy – Výdaje 0

Rentabilita – je kvocient přebytku z použitého kapitálu ku použitému kapitálu

 1. Rentabilita celkových vložených aktiv

  • ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv firmy před odpočtem daní a nákladových úroků. Porovnání firem s rozdílnými daňovými podmínkami a podílem dluhu ve fin. Zdrojíchˇ

 2. Rentabilita vlastního kapitálu

ˇ

 • míra ziskovosti vlastního kapitálu je ukazatelem, jímž vlastníci zjišťují, zda jejich kapitál přináší dostatečný výnos, zda se využívá s intenzitou odpovídající velikosti jejich inves. Rizika

 1. Rentabilita tržeb

KONFLIKT CÍLŮ

 • cíl zachování platební schopnosti a cíl maximalizace rentability

 • příliš vysoký stav likvidních prostředků snižuje rentabilitu a maximalizace tržní hodnoty bude naplnován pouze tehdy, pokud budou peněžní prostředky v maximální míře investovány do projektů s atraktivní rentabilitou

Témata, do kterých materiál patří