Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Makroekonomie 2 RMAKP - Otázky ze zkoušce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,83 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vysvětlete kartalistické a metalistické pojetí peněz? kartalistické pojetí peněz (Platón) – peníze jsou pouhým symbolem stvořeným a garantovaným státem, není důležitý materiál, ze kterého jsou vyrobeny (peníze bez vnitřní hodnoty). Užitek je přímo měřitelný. metalistické pojetí peněz (Aristoteles) - hodnota peněz = hodnota kovu, z něhož jsou peníze vyrobeny, peníze nebyly zavedeny státem, vznikly spontánním vývojem s rozvojem směny. Užitek peněz není přímo měřitelný, Vysvětlete podstatu merkantilismu. Podstatou je sledování národních zájmů prostřednictvím zvyšování množství peněz v zemi (národní bohatství). Jedná se o formu centrálně plánované ekonomiky. Základními myšlenkami merkantilismu jsou silný stát, bohatá státní pokladna, silná armáda. Silný stát byl ztotožňován s vlastnictvím peněžního bohatství → bohatství je ztotožňováno s penězi a vyjadřováno množstvím zlata a stříbra. „Lze ochudit jiné národy tím, že jim prodáváme zboží, protože získáváme jejich národní poklad.“ Vysvětlete, co je to kvantitativní teorie peněz a jaké jsou její dvě základní pojetí. Řeší vliv množství peněz na ekonomiku. První rozpracováním kvantitativní teorie peněz se zabývali jižmerkantilisté, kteří tvrdili, že peníze jsou jediným bohatstvím. Avšak pokud dochází k vzrůstu monetární báze, pak dochází k inflaci a roste cenová hladina, především potravin. Dalším směrem, který se zabýval cenou a penězi bylikameralisté. Ti tvrdili, že množství peněz v ekonomice ovlivňuje stav ekonomiky – zvýšení množství peněz v oběhu zlevňuje úvěry a tím přispívá k oživení ekonomik. Prvním, kdo tuto teorii označil za kvantitativní teorii peněz, bylJohn Locke: zvýši-li se množství peněz v oběhu, zvýší se cenová hladina ve stejném poměru hodnota peněz závisí nepřímo úměrně na jejich množství příliv peněz do země nemůže zvětšit bohatství země, protože snižuje hodnotu peněz v zemi v krátkém období je možný příznivý dopad zvýšení peněžní zásoby na nabídku, nakonec však povede k růstu cen, tedy inflaci Za hlavního autora kvantitativní teorie peněz je považovánDavid Hume. Zvýšení peněz v oběhu se nakonec vždy promítne do zvýšení cen, bez ohledu na to, do čí rukou se peníze dostanou mechanismus toků drahých kovů zvyšuje množství peněz v oběhu a způsobuje růst cenové hladiny., vyšší ceny domácího zboží snižují konkurenceschopnost na světových trzích což má za následek pokles exportu a zároveň k růstu importu, čímž se rozplyne obchodní přebytek země důsledkem pasivní obchodní bilance je vývoz měnového kovu, což vede k poklesu domácích cen a tím i k zlepšování obchodní bilance. - Humův zákon -není možné dosáhnout zvýšení relativního podílu země na světové zásobě drahých kovů, aniž by země zároveň zvýšila svůj podíl na světové výrobě zboží. Rovnováha odpovídá takovému rozdělení zlata mezi země, které je proporcionální jejich výrobě zboží. Co je to Fyziokratismus a co přinesl ekonomické teorii. soubor ekonomických teoriífyziokratů, skupiny ekonomů, která věřila, že bohatství národů pochází čistě ze zemědělství. Jejich teorie měly původ ve Francii a byly nejpopulárnější ve druhé polovině 18. století. Fyziokratismus lze považovat za první dobře propracovanou ekonomickou teorii. Adama Smitha -Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Nejdůležitějším příspěvkem fyziokratů je jejich důraz na produktivní práci jako na zdroj národního bohatství. Z pohledu moderní ekonomie je hlavní slabinou uvažování pouze zemědělské práce jako hodnotné. Fyziokraté nahlíželi na služby a výrobu zboží jen jako na spotřebovávání zemědělských přebytků, zatímco moderní ekonomové je započítávají mezi produktivní aktivity vytvářející národní důchod. Vláda přírody – bohatství pochází z půdy. Vysvětlete pojem Laissez faire, jaký je jeho vztah k neviditelné ruce trhu a jaký má význam v hospodářské politice státu? Laissez faire – nechte být, heslo klasického liberalismus, vyjadřuje zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechaná volnost (žádné zásahy státu, případně jen arbitra a tvorba pravidel), někdy se překládá jako „trh vše vyřeší, dejte trhu volnou ruku“, Keynes jej kritizoval. Ochrana spotřebitele Neviditelná ruka trhu je ekvivalentem tohoto tvrzení – vychází z předpokladu, že podnikatelé sledováním vlastního zájmu zajišťují vyšší efektivitu nežli státní zásahy, podnikatelé totiž primárně vidí vlastní zisk, který vede také k růstu národního bohatství. Neviditelná ruka trhu je analýzou ekonomického chování lidí. Podstatou je spontánní harmonie individuálního a společenského zájmu. Představuje soulad mezi vlastním zájmem jednotlivce a zájmem společnosti. Tohoto souladu je docilováno bez zásahů státu. Předpoklady fungování:systém laissez faire (bez státních zásahů do ekonomiky), instituce zajišťující spravedlnost (ochrana volné konkurence před zájmovými skupinami výrobců), velký trh ( hlavní překážka monopolizujícím snahám), neexistence velkých výdajů státu (břemeno a brzda soukromé iniciativy a tím i hospodářského růstu). Co je typické pro klasickou politickou ekonomii? Hlavním předmětem zájmu byla makroekonomie. Ekonomické jevy zkoumali z dlouhodobého pohledu. Stoupenci hospodářského liberalismu – zastánci koncepce „minimálního státu“. Smith, Ricardo. Zkoumalifaktory a meze ekonomického růstu, rozdělování národního bohatství, ekonomické role velkých společenských tříd (kapitalisté, dělníci, pozemkoví vlastníci) Základními teoriemi byly teorie hodnoty (jedná se o nákladovou teorii hodnoty) a teorie rozdělování (vysvětluje důchody tří základních společenských tříd – mzdy, zisky, pozemkové renty) Co je to marginalistická revoluce a jaký byl její přínos pro vývoj ekonomických teorií? Protiklad klasické pol. ekonomie –ekonomické jevy je třeba chápat jako výsledky chování jednotlivců;Teorie mezní užitečnosti (subjektivní teorie hodnoty) – subjekty se rozhodují na základě užitku, který statek přináší. S rostoucím množst. užitek klesá. Nový způsob ekonomického myšlenívznikl nezávisle na sobě na třech různých místech. Tomu odpovídá i pozdější vývoj, kdy vznikly tři významné

Témata, do kterých materiál patří