Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie 2 RMAKP - Vypracované otázky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (334,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Otázky makroekonomie 2 Antika Otázka č. 17: Co jsou to peníze, kartalistické a metalistické pojetí peněz? Str. 19 Peníze – vše, co je akceptováno jako všeobecný prostředek směny; kartalistické pojetí: Platón, peníze bez vnitřní hodnoty, pouhý symbol metalistické pojetí: Aristoteles, peníze mají hodnotu jako kov, ze kterého jsou vyrobeny Otázka č. 60: Jaký je rozdíl mezi ekonomickou a chremastikou? Str. 20 Ekonomika: bohatství je souhrn užitečných věcí, cílem je výroba zboží Chremastika: bohatství jsou nahromaděné peníze, cílem je peněžní zisk Otázka č. 58: Vysvětlete pojem spravedlivá cena, kdo se toto problematikou zabýval? Str. 20 Aristoteles, podle něj je to cena, kterou si dohodnou kupující a prodávající, má odpovídat směnné hodnotě. Otázka č. 59: Proč byla lichva považována za nemorální? Str. 20 Aristoteles, půjčování peněz na úrok považoval za nemorální, důvodem byl předpoklad sterility peněz a to, že úrok připravuje dlužníka o část majetku. Středověké ekonomické myšlení Otázka č. 59: Proč byla lichva považována za nemorální? Str. 31 a jako takový nemůže přinášet výnos, čili peníze byly považovány za sterilní. Otázka č. 58: Vysvětlete pojem spravedlivá cena, kdo se toto problematikou zabýval? Str. 30 Tomáš Akvinský, je pojata jako cena, která dostačuje k udržení obchodníkovi rodiny na životním standardu běžném v jeho společenské třídě. Merkantilismus Otázka č. 42: Proč je podle merkantilistů bohatství spojováno s množstvím zlata v zemi, v čem je nedostatek této teorie. Str. 35-37 Bohatství ztotožňovali s penězi. Peníze vyráběny z drahých kovů, bylo bohatství vyjadřováno množstvím zlata a stříbra. Nedostatek teorie: Předpoklad, že existuje stabilní množství jmění národů na zemi a tudíž se jedná pouze o jeho rozdělení mezi země, čili stahuje-li se zlato z jedné země, země chudne, kdežto druhá bohatne. Kritika od dalších škol. Otázka 62: Co je největším omylem merkantilistů? Str. 37 Předpoklad, že existuje stabilní množství jmění národů na zemi a tudíž se jedná pouze o jeho rozdělení mezi země, čili stahuje-li se zlato z jedné země, země chudne, kdežto druhá bohatne. Kritika od dalších škol. Otázka 48: Vysvětlete doktrínu obchodní bilance a peněžní bilance. Str. 36-37 Teorie peněžní bilance: jediné bohatství jsou peníze. Peníze v zemi je nutné udržet a hromadit a zároveň zabránit odlivu peněz ze země. Opatření: zákaz vývozu peněz ze země, ochranářská obchodní politika, vysoké ceny a země bohatne). Opatření: cílená struktura vývozu a dovozu, ochranářská politika, kontrola růstu mezd, podpora vytváření exportních monopolů, podpora tranzitního obchodu. Otázka č. 30: Vysvětlete pojem reexport. V čem je jeho výhoda? Str. 38 Thomas Mun. Reexport představuje import surovin, jejich zpracování domácí pracovní silou (přidaná hodnota) a zpětný vývoz zboží za vyšší cenu (další forma vývozu domácí lidské práce). Výhody: zaměstnáme více lidí, zvýší se bohatství státu, nemusíme mít v zemi danou surovinu Otázka č. 61: Vysvětlete proč Colbertovy obilné zákony měly negativní dopad na Francouzské hospodářství? Str. 38 a celkové stagnaci zemědělství. Colbert nepovažoval zemědělství za důležité, podporoval manufaktury a obchod. Předchůdci klasické politické ekonomie Otázka č. 40: Vysvětlete Humův teorém o neutralitě peněz a Cantilonův efekt. Str. 45 Cantilonův efekt: vliv peněz na cenovou hladinu závisí na tom, do čí rukou se peníze dostanou. Použity na spotřebu – inflace, použity na rozšiřování výroby a obchodu – růst peněz Filozofové přirozených zákonů Otázka č. 40: Vysvětlete Humův teorém o neutralitě peněz a Cantilonův efekt. Str. 45 a nemá žádný vliv na reálnou ekonomiku (na produkci). Otázka č. 2: Kvantitativní teorie peněz. Str. 45-46 John Locke, zvýší-li se množství peněz v oběhu, zvýší se cenová hladina ve stejném poměru. Hodnota peněz závisí nepřímo úměrně na jejich množství. David Hume, zvýšení peněz v oběhu se vždy promítne do zvýšení cen, bez ohled na to, do čí rukou se peníze dostanou – vyvrácení Cantilonova efektu. Fyziokraté Otázka č. 63: Vysvětlete pojmy čistý produkt, produktivní a sterilní sektor. Str. 47-48 Čistý produkt: vznik hodnoty převyšující náklady, v zemědělství v podobě renty Produktivní sektor: zemědělství, těžba, rybolov. Vytváří větší hodnotu než spotřebovává Sterilní sektor: obchod a průmysl. Neexistují zde renty, odvětví vytváří stejnou hodnotu, jakou spotřebovává. Vytvořená hodnota = náklady (reprodukce práce a kapitálu). Otázka č. 115: Co představuje koncepce jediné daně v pojetí fyziokratů? Str. 48 Daň z pozemkové renty – zdanění čistého produktu. Ve zdanění rent viděli zdanění luxusní spotřeby, ostatní důchody považovali za reprodukci kapitálu. Otázka č. 5: Vysvětlete pojem kapitál. Str. 48 Chápali kapitál jako zálohy. Tři druhy kapitálových záloh do zemědělství: zálohy do půdy, fixní zálohy, roční zálohy. Náklady jako reprodukce kapitálu = opotřebení fixního kapitálu a roční zálohy. Čistý produkt = přebytek hodnoty zemědělské produkce nad reprodukcí zemědělského kapitálu. Kameralisté Otázka č. 82: Co je to kameralismus? Str. 49 Název odvozen od slova úřad, je středoevropskou odrůdou merkantilismu. Základem je obchodní bilance a idea silného státu. Kameralisté se zabývali praktickými otázkami hospodářské politiky státu. Hlavní principy: důraz na populační růst (3 důvody: mocenský, tržní, fiskální), zdrojem bohatství je zemědělská výroba, množství peněz v ekonomice ovlivňuje její stav, obchodní bilance = bilance práce. Zakladatel: Johan von Justi, představitel Joseph von Sonnenfels Klasická politická ekonomie Otázka č. 72: Co je typické pro klasickou politickou ekonomii? Kdo jsou jejími představiteli? Str. 54-70 Poslední ekonomický směr, který reagoval na nedostatky merkantilistické politiky státu, věda. Názor klasiků: národní hospodářství má svůj vlastní přirozený řád a zákony, které jsou nezávislé na rozhodovacích procesech mikroekonomických subjektů. Hlavní rysy: Předmětem zájmu je makroekonomie Ekonomické jevy zkoumali z dlouhodobého pohledu Stoupenci hospodářskéh

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály