Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PEDAGOGIKA

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,4 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1. Pedagogika – charakteristika, předmět pedagogiky, struktura, vazby s ostatními vědami Pedagogika je věda, která zkoumá výchovu a vzdělávání. V odborném významu: „věda a výzkum zabývající se vzděláváním a výchovou v nejrůznějších sférách života společnosti“. Pedagogika je teoretická i praktická. Obsahuje popis a vysvětlení pedagogických jevů, návody jak posupovat v praxi (popis vyučovacích metod). Studuje a sleduje vývoj školství, výchovy a vzdělávání v zahraničí a ve spolupráci s dalšími vědními disciplínami formuluje nové vývojové trendy pro různé oblasti výchovy a vzdělávání. Slovo pedagogika pochází z řeckého paidagógos (pais: chlapec, ágein: vést, doprovázet) Paidagogos byl domácí otrok, který doprovázel syna (dívky nebyly veřejně vzdělávány) na cvičení a do školy. Prvním profesorem byl Gustav Adolf Lindner v 19. století na České Karlově univerzitě. Předmět pedagogiky Předmětem pedagogiky je edukace – výchova a vzdělávání; předmětem pedagogiky jakožto vědy je edukační realita, edukační procesy a edukační konstrukty. Výchovu chápeme jako záměrné působení na rozvoj osobnosti jedince s cílem dosáhnout pozitivní změny v jejím vývoji. Jedná se o záměrné vytváření a ovlivňování podmínek umožňujících optimální rozvoj jedince. Vzdělávání je celoživotní proces. Výsledkem je vzdělání. Pedagogika jako věda má za úkol především popsat pedagogické jevy a klasifikovat je podle různých kritérií. Jde o popis jevů minulých i současných protože sociální jevy je třeba zkoumat v historickém kontextu. Významným krokem je srovnávání, vyhodnocování a zobecňování pedagogických jevů – formulace výchovných cílů, výchovných principů, výchovných forem, metody a prostředků. Vazby na další vědy Pedagogika patří k vědám reálným, kulturním a sociálním. Jedná se o vědu sociální (dle rozdělení klasifikace věd podle A. Comte). Pedagogika a filozofie Spojitost pedagogiky s filozofií dokazuje samotný fakt, že se pedagogika po dlouhé období až do novověku rozvíjela v rámci filozofie. Hraniční disciplínou mezi pedagogikou a filozofií je filozofie výchovy. Řeší zejména otázku pojetí člověka a determinaci jeho rozvoje. Pedagogika a psychologie Společný objekt – poznávání a formování osobnosti člověka. Psychologie napomáhá pedagogice lépe poznávat vychovávaného, umožňuje jí optimalizovat záměrné vlivy na vychovávaný subjekt. Hraniční disciplínou mezi pedagogikou a psychologií je pedagogická psychologie. Zkoumá zákonitosti utváření psychiky pod vlivem výchovy a to vzhledem k podmínkám výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogika a sociologie Sociologie zkoumá zákonitosti vývoje společenských systémů. Studuje vliv společenského prostředí na člověka a společenské vztahy mezi lidmi. Pomáhá pedagogice poznávat sociální prostředí, v němž se výchova uskutečňuje, a sociální faktory, které působí na rozvoj jedince. Hraniční disciplínou mezi pedagogikou a sociologií je sociální pedagogika. Ta se zabývá např. zkoumáním problémů rodinné výchovy, studuje procesy utváření kolektivů dětí a mládeže, zájmových útvarů i sociální procesy, které v nich probíhají. Struktura pedagogiky Pedagogické vědní disciplíny je možné rozdělovat na základní, hraniční a aplikované. Základní pedagogické disciplíny tvoří základ pedagogiky jako vědy, obsahují obecnější teorie a definice pojmů. Obecná pedagogika Definuje základní pojmy (výchova, vzdělávání), vymezuje předmět pedagogiky, popisuje strukturu a základní teorie v pedagogice. Obecná didaktika Je teorie vyučování, která popisuje vyučování a jeho složky (tj. učitele, žáka, obsah, metody, prostředky, formy, hodnocení, aj.). Srovnávací (komparativní) pedagogika Věnuje se srovnávání dvou nebo více vzdělávacích soustav. Cílem je popsat trendy ve vývoji školství a umožnit výměnu zkušeností. I v rámci zahraničí. Teorie výchovy Shromažďuje teorie a východiska, kterými je možné vysvětlit pedagogickou praxi. Např. vztah rodinné výchovy a výsledků učení. Dějiny výchovy a vzdělávání Obsahem je studium vývoje školy a vzdělávací soustavy, obsahu vzdělávání, metod a forem vzdělávání. Vývoj samotné pedagogiky. Metodologie pedagogického výzkumu Popisuje, jak probíhá pedagogický výzkum. Hraniční pedagogické disciplíny – studium určitého jevu, který sdílí s další vědou. Filozofie výchovy Sociologie výchovy Pedagogická psychologie Sociální pedagogika Ekonomie vzdělávání Aplikované pedagogické disciplíny – propojení s praxí, dělení vertikální (podle věku skupiny) nebo horizontální (obsah jednotlivých disciplín). Školské pedagogiky Zaměřené na jednotlivé stupně škol – předškolní, základních škol, středoškolská, vysokoškolská. Speciální pedagogika Sociální pedagogika Oborová a předmětová didaktika Mimoškolské pedagogiky Ped. rodinné výchovy, volného času, vojenská pedagogika, andragogika a gerontopedagogika. Andragogika 2. Český vzdělávací systém – pojmy vzdělávací systém a školská soustava. ISCED. Charakteristika české školní soustavy – cíle a návaznost jednotlivých stupňů, základní fakta. Organizace vzdělávání na SŠ (stupně, typy škol, formy vzdělávání). Vzdělávací systém zahrnuje "na sebe navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné vzdělání), nebo určitým skupinám (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělání)". Představuje tedy tzv. formální vzdělávání. Vzhledem k tomu, že vzdělávací systém je součástí společnosti a rovněž do ní zasahuje (např. viz přijímací řízení, konkrétní profesní uplatnění a uplatnění na trhu práce vůbec), rozlišujeme jeho 2 základní funkce: o produktivní - vytváří u jedinců jisté znalosti, dovednosti, produkuje informace, poskytuje příležitost rozvíjet schopnost učit se a získávat další informace; o selektivní - vybírá ("třídí") jedince podle jejich vrozených nebo v rodině získaných schopností, talentu a motivace ke vzdělávání (týká se zejména vyšších stupňů vzdělávací soustavy). Tímto způsobem pak ovlivňuje rozvoj karierových drah a uplatnění na trhu práce. Vzdělávací soustava je souhrn všech škol a vzdělávacích institucí (instituce vzdělávání d

Témata, do kterých materiál patří