Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-teorie poznání, jež vše přijímá bez kritických poznámek 43. Novověk: teorie idolů F. Bacona, primární a sekundární kvality J. Locka Francis Bacon – předchůdce empirismu, 16.17. století Byl bojovníkem proti předsudkům, které ovlivňují naše základní poznání. Rozdělil tyto matoucí předsudky – „idoly“ na čtyři třídy: idoly rodu, idoly jeskyně (jsou to klamy vyvolané naší subjektivní povahou, výchovou, návyky, jež nás vězní jako v jeskyni), idoly trhu (klamy řečové komunikace, plynoucí z nepřesného používání pojmů), divadla - empirista, primární kvality - na tělesech samých, sekundární kvality – vzniklé působením těles na naše smysly – chuť, zvuk - Dílo: esej o lidském rozumu 44. Pojetí kauzality u D. Huma+ 1 hlavní dílo -kontiguita, následnost, konstantní sdružení, nutné spojení, Dílo: Zkoumání lidského rozumu 45. res. cogitans a res extensa R. Descarta+ 1 hlavní dílo -racionalista - res cogitans – zabírá místo - Res extensa – nezabírá místo - Dílo: Rozprava o metodě 46. Deus sive natura B. Spinozy+ 1 hlavní dílo -jednota přírody a Boha, Dílo: Etika, rozprava politická 47. Pojetí monády a teodicea u Leibnize + 1 hlavní dílo - realita je složená z atomů. Jednotek, nejsou vymezeny kvantitativně, ale mohou být měřitelné - Teodicea – hlavní dílo 48. substance = podstata - je filosofický pojem, který chce zachytit stálou a neměnnou stránku jsoucna, to, co věc činí tím, čím je (liška liškou, stůl stolem atd.) - substance existuje sama o sobě a svou existencí nezávisí na ničem jiném. Do dějin filosofie zavedl tento velmi významný pojem Aristotelés a pracovala s ním celá západní tradice metafyziky, včetně scholastiky. 49. kauzalita - vztah mezi příčinou a následkem (nic se neděje bez příčiny) 50. Empirismus - filozofický směr poznávající svět na základě smyslů, zakladatel Francis Bacon a jeho teorie idolů (idoly jsou překážkou v objektivním poznání), dílo Nové Organon a hlavní představitel John Locke a role primárních a sekundárních kvalit v poznání, dílo Nové pojednání o vládě 51. Racionalismus - filozofický směr poznávající svět na základě rozumu, „cogito ergo sum“- myslím tedy jsem, „Deus sive natura“- Bůh čili příroda - René Descartes, jeho metodická skepse (cogito ergo sum) a metoda poznání- čtyři základní pravidla (dílo Rozprava o metodě) 52. Osvícenství- osobnost 53. Společenská smlouva u Locka (rozdělení moci ve státě) a Rousseaua -Jedná se o teorii, podle níž veškeré právní a mocenské vztahy ve společnosti jsou dány jakousi implicitní dohodou mezi všemi členy dané společnosti. Motivací je nejistota, kterou lidé pociťují. Výměnou za ztrátu části svobody se jim dostává ochrany jejich oprávněných práv a jistoty. - podle Locka: každý má přirozená práva, smlouva je založena na logice liberální, smlouva má zachovávat hodnoty jako svoboda a soukromé vlastnictví - podle Rousseau: každý jedná podle svého soukromého zájmu, smlouva je založena na logice bezpečnostní a demokratické, hodnotou smlouvy je obecná vůle 54. Kritické spisy I. Kanta (názvy), apriori, aposteriori -filozofická tendence I. Kanta, poznání je třeba podrobit kritickému zkoumání - apriori: před zkušeností - aposteriori: ze zkušenosti 55. Kantova metafyzika jako kritika čistého rozumu - metafyzika v Kantově pojetí: Věc o sobě (Ding an sich): objekt (věc) je objektem sám o sobě a nelze ho poznat, pouze se nám jeví 56. Transcendentální a transcendentní z pohledu Kantovy filozofie - transcendentální: způsob poznání předmětů - transcendentní: překračující hranice světa/ zkušenosti 57. G.W.F. Hegel a jeho Fenomenologie ducha, absolutní duch, dialektická logika, lest rozumu - německý filozof (dílo Fenomenologie ducha)= bezprostřední smyslová zkušenost je prázdná a abstraktní, musí se pozdvihnout na úroveň rozvažování - absolutní duch je nejvyšší definicí absolutního (Bůh je absolutní duch) 58. Scientismus obecně - jedná se o způsob myšlení, který nadřazuje přírodní vědy nad oblasti ostatní, návrat ke zkušenosti, najít metody, které zúročí zkušenosti. 59. Pozitivismu A. Comta (tři stádia vývoje) - filozofický směr odmítající spekulace, hl. představil A. Comte, 3 stádia vývoje: stádium teologické, metafyzické a pozitivní. Pozitivní fakt je něco, co můžu jednoznačně definovat. 60. Novopozitivismus a analýza vědeckého jazyka - směr kladoucí důraz na filozofii jazyka (odlišné chápání, variabilní vnímání)

Témata, do kterých materiál patří