Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

32. Jaký význam ve filozofii M. Heideggera mají pojmy: Sein und Zeit, ontologická diference, Dasein, Existenciálie?

-ontologická diference: rozdíl mezi jsoucnem a bytím. Bytí je trvalé a neměnné, realizuje se skrze proměnná jsoucna.

- Sein und Zeit

- Existenciálie: momenty lidského bytí, pohnuté stavy: strach, láska, nuda…, které nám dovolí nahlédnout blíž do jsoucna a bytí.

- Dasein- jsoucno, které se stará o svoji existenci, pobyt, naše vlastní jsoucno

- dílo: Bytí a čas (1927)

33. determinismus

- je přesvědčení, že vývoj světa je předem dán jeho současným stavem a absolutně platnými přírodními zákony. Dle tohoto přesvědčení neexistují skutečně náhodné jevy, pocit náhodnosti je dán pouze naší neznalostí příčin

36. Indeterminismus

- neexistuje žádná nutnost. Všechno v člověku i v přírodě se děje náhodně

37. Voluntarismus

- politice sklon rozhodovat svévolně, bez diskuse a důvodů. Zdůraznění vůle a svobody, potlačení rozumu.

38. Teleologie

- znamená jednak filosofické zkoumání účelnosti či zaměřenosti k nějakému cíli a jednak názor, že účelnost je řídícím principem přírody i lidského jednání, což zároveň předpokládá cíl a určenost tímto cílem.

39. Teologie

- je nauka o Bohu, bohosloví. V českém kulturním kontextu se teologií obvykle rozumí teologie křesťanská, v širším významu je však možné hovořit i o teologii ostatních náboženství.

40. Agnosticismus

- tvrzení existence/ neexistence Boha se nedá potvrdit/ vyvrátit (střední cesta mezi vírou a ateismem?)

41. Skepticismus

- poznání pravdy na základě kritického racionalismu, zakladatel Pxrrhón

- David Hume: jeho kritika kauzality (dílo Zkoumání lidského rozumu)

42. Dogmatismus+ představitelé takovýchto filozofických postoj

- teorie poznání, jež vše přijímá bez kritických poznámek

43. Novověk: teorie idolů F. Bacona, primární a sekundární kvality J. Locka

Francis Bacon – předchůdce empirismu, 16.17. století

Byl bojovníkem proti předsudkům, které ovlivňují naše základní poznání. Rozdělil tyto matoucí předsudky – „idoly“ na čtyři třídy: idoly rodu, idoly jeskyně (jsou to klamy vyvolané naší subjektivní povahou, výchovou, návyky, jež nás vězní jako v jeskyni), idoly trhu (klamy řečové komunikace, plynoucí z nepřesného používání pojmů), divadla

- empirista, primární kvality - na tělesech samých, sekundární kvality – vzniklé působením těles na naše smysly – chuť, zvuk

- Dílo: esej o lidském rozumu

44. Pojetí kauzality u D. Huma+ 1 hlavní dílo

- kontiguita, následnost, konstantní sdružení, nutné spojení, Dílo: Zkoumání lidského rozumu

45. res. cogitans a res extensa R. Descarta+ 1 hlavní dílo

- racionalista

- res cogitans – zabírá místo

- Res extensa – nezabírá místo

- Dílo: Rozprava o metodě

46. Deus sive natura B. Spinozy+ 1 hlavní dílo

Témata, do kterých materiál patří