Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- analýza vědeckého jazyka: překonání (metafyziky) logickou analýzou jazyka 61. filozofická zkoumání L. Wittgensteina -kniha – svět je souhrnem faktů nikoliv věcí, skutečnost není síť objektů, ale síť stavů, fakta mohou být elementární a komplexní - „ O čem se nedá mluvit, o tom je třeba mlčet.“, dílo Filozofické zkoumání, zavedl pojem jazykové hry: „Hranice mého jazyka jsou hranice mého světa“ (pojem se zabývá problematikou jazyka) 62. Protokolární věty R. Carnapa - výrok je převeden do tzv. protokolární věty, aby mohlo dojít k jeho verifikaci - dílo: Logická výstavba světa, úvod do sémantiky 63. Co je strukturalismus a kdo jsou jeho představitelé - zabývá se jazykem. Poznatek je vázán na jazyk a řečové poznání (F. de Saussure) - J. Habermase- něm. filozof, zavedl pojem komunikativní jednání: jednání lze rozdělit na instrumentální ( komunikace reklamy, politiky a je nežádoucí) a komunikativní (jednání žádoucí, přirozené a spravedlivé) - M. Foucalt- epistémé: v pojetí Foucalta se jedná o jisté vědění lišící se podle období, dílo Slova a věci 64. Antiscientismus obecně -porozumět, ne dokázat pravidlem a archivovat. Prožít historii. Řadí se do ní filozofie života, intuitivismus a hermeneutika – metoda výkladu na základě porozumění 65. filozofie života+ představitelé - filozofický směr, ve kterém je uprostřed zájmu jev života, - Fil. Života – D. Whiltey, představitel: Nietzsche, Schopenhauer 66. hermeneutika+ představitelé - metoda správného chápání,Wilhelm Dilthey,Martin Heidegger 67. Vitalismus + představitelé -Filosofický a přírodovědecký směr, který soudí, že fungování živých organismů nelze vysvětlit pouze fyzikálními a chemickými mechanismy, nýbrž vykazuje jakousi zvláštní životní sílu či energii - Georg Stahl, Paul-Joseph Barthez, Johann Friedrich Blumenbach 68. Fenomenologická redukce E. Husserla -Fenomenologická redukce – např. modrý dům – vidíme všichni stejnou modrou? Jaká je naše představa té barvy? 69. Ontologická korespondenční, koherentní a konsensuální teorie pravdy ontologická– pravda jako stav jsoucna samotného, nesouvisí s našimi poznávacími aktivitamikorespondenční – pravda jako vztah poznávacích aktivit k realitěkoherentní a konsensuální – pravda je to, co je ustanoveno ná základě nějaké dohody a po splnění podmínek 70. Paradigma u T. S Kuhna - mladší generace vědců přejímá bez větších pochyb výdobytky generace starší a dále je rozvíjejí - dílo Struktura vědeckých revolucí 72. Teorie falzifikace K. R. Poopera -nosnost teorie může být prověřena jen opačným způsobem. Snažíme se falzifikovat tu teorii. -práce: Otevřená společnost a její nepřátelé: autor ukazuje problémy stojící před civilizací 73. Kantův kategorický imperativ -kategorický imperativ jako součást přirozené morálky (Jednej podle zásady, o které bys chtěl, aby se stala obecným zákonem) 74. Problém odcizení u Marxe -Soukromé formy vlastnictví vedou k odcizení. Předmětná bytost ztrácí předmět i možnost k rozvíjení se - 4 stupně odcizení: odcizení od produktu vlastní práce, odcizení od produkující činnosti, odcizení od rodové podstaty a odcizení od druhých jednotlivců pro dělnickou třídu) 75. Frankfurtská škola -20. století, navazuje na Marxe, T. Adorno, Marcuse, příklon k antropologickým otázkám a problém odcizení 76. Erich Fromm- bít nebo mít - záměna, člověk považuje všechny hodnoty v okolí za zboží, co se dá koupit, o uspokojení rozhoduje vlastnictví. Bytí je rozvíjení spec. Sil orgamismu 77. Pojetí vůle u Schopenhauera a Nietziche -Podvědomé jednání, základní životní princip je temný pud, neukojitelná trýzeň – vůle, Podstatou vůle je stále něco chtít - Nietzscheho vůle je pozitivní síla, vůle si žádá, aby jí bylo všechno dovoleno, sama sobě klade měřítko hodnot 78. Problém odpovědnosti a svobody u Sartra - Člověk je odsouzen k absolutní svobodě, rozhodnu se i tím, že se nerozhodnu. 79. řád lásky u Schelera -láska je emocionální stav, ve kterém je umožněno teprve další jakékoli zaměření k jsoucímu. Na ně pak může navazovat poznání. Láska je ušlechtilá tvořící aktivita. Řád lásky předznamenává každému člověku jeho budoucí určení 80. Bod omega P. T. de Chardin -bod dovršení, završení. Civilizace má dvě části - rozpínání a zhušťování – bod omega je i střed vesmíru, setkání s Bohem 81. Liberalismus -člověk je od přirozenosti svobodný a má právo rozvíjet své schopnosti v soutěži s druhými. Jediná norma je úcta ke stejnému právu

Témata, do kterých materiál patří