Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Filozofie- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (43,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

u druhých 82. Socialismus -lidé jsou si od přirozenosti rovni a každá nerovnost je nespravedlnost. 84. Etika, morálka (autonomní, heteronomní) - Etika – vztah lidského jednání k morálním normám. Konflikt touhy po svobodném jednání a vědomím povinnosti přizpůsobit se požadavkům ostatních je etika - Morálka – soubor názorů na normy jednání, zvyklostí, které se jimi řídí, ideálů, o nichž se diskutuje v dané společnosti je morálka Autonomní – člověk si ji stanovuje sám Heteronomní - morálka zaštítěná vůdcem, zákonodárcem – církví 86. M. Foucault, epistéma, diskurs, univerzální diskurs -kniha Slova a věci, francouzský strukturalista, epistéma – podloží, podhoubí, na kterém staví kultury, celek se nazývá epistéma, diskurs – pojmový soubor zdůvodněných tvrzení univerzální diskurz – neexistuje 87. Postmoderní filozofie -filozofická tendence, zpochybňující optimismus historie, skutečnost na základě více úrovní, které jsou rovnoprávné 88. J. Loytard - dílo Postmoderní situace, znakem postmoderny je osamostatněnířečových her – hry se ale nemohou uznat navzájem ani samy sebe 4. stol. př. n. l. Platón: Ústava, Timaios (Symposion, Zákony, Faidón, Faidros) Aristotelés: Organon, Metafyzika 4. – 5. stol. n. l. Augustinus Aurellius: Vyznání (397- 398), O Boží obci (413- 426) 12. stol Petr Abélard: Sic et non (Ano a ne) 13. stol Tomáš Akvinský: Suma teologická, Suma proti pohanům 15. stol. Mikuláš Kusánský: O učené nevědomosti Giovanni Pico della Mirandola: o důstojnosti člověka 17. stol. Francis Bacon: nové organon (Nová Atlantis) John Locke: Esej o lidském rozumu, Dvě pojednání o vládě René Descartes: Rozprava o metodě Benedikt Spinoza: Teologicko- politická traktát Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie,Teodicea 18. stol. David Hume: Zkoumání lidského rozumu Immanuel Kant: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Kritika soudnosti, K věčnému míru F. M. A. de Voltaire: Filosofický slovník, Candide, Století Ludvíka XIV. J. J. Rousseau: O společenské smlouvě 19. stol. G. W. F. Hegel: Fenomenologie ducha Karel Marx: Kapitál Auguste Comte: Kurz pozitivní filosofie J. S. Mill: O svobodě Wilhelm Dilthey: Úvod do duchovních věd Friedrich Nietzsche: Tak pravil Zarathustra (případně Mimo dobro a zlo) 20. stol. Ludwig Wittgenstein: Filosofické zkoumání Edmund Husserl: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie Martin Heidegger: Bytí a čas Karl Jaspers: Filosofie existence Jean Paul Sartre: Bytí a nicota Herbert Marcuse: Jednorozměrný člověk Erich Fromm: Mít nebo být Claude Lewi- Strauss: Myšlení přírodních národů T. S. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí Michael Foucault: Slova a věci Jean- Francoise Lyotard: Postmoderní situace K. R. Pooper: Otevřená společnost a její nepřátelé Hannah Arendtová- Původ totalitarismu

Témata, do kterých materiál patří