Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Energie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,62 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. ENERGIE Energetika biochemických dějů v těle všech organismů probíhají protichůdné reakce: anabolické a katabolicképřeměna jednotlivých látek v buňce se uskutečňuje soubory na sebe navazujících reakcí, které se označují jakometabolické dráhy(produkt jedné reakce je substrátem pro reakci následujícíjednotlivé metabolické reakce jsou katalyzovány látkami bílkovinné povahy –enzymy které reakce usnadňují a urychlují ANABOLISMUS KATABOLISMUS syntetizujíse složité organické sloučeninyenergie se spotřebovávájde o děje exergonické (jsou spřaženy s reakcí, která dodává energii), probíhající většinou jako redukce substrátu vyžadují energetickybohaté redukovadlo: NADH + H+ nebo NADPHa protože anabolické reakce vedou ke vzrůstu velikosti a komplexity struktury, vyžadují energii ve formě ATP např.FOTOSYNTÉZA: probíhá jen v zelených buňkách, jen na světleCO2 a H2O vstupujíO2 se uvolňujehmotnost rostliny se zvyšuje složité organické sloučeniny (sacharidy, lipidy, bílkoviny atd.) seštěpí (rozkládají)jsou odbourávány převážně oxidačními (dehydrogenačními) pochody na jednodušší sloučeniny (kyselinu pyrohroznovou, octovou atd.) a nakonec až na CO2, H2O, NH3, močovinuenergie se při tom uvolňujejde o děje exergonické (probíhají samovolně bez dodání energie), probíhající většinou jako oxidace substrátu např.DÝCHÁNÍ: probíhá ve všech živých buňkách, na světle i ve tměcukry se rozkládají na CO2 a H2OO2 se spotřebováváHmotnost organismus se snižuje funkce katabolismuprodukuje chemickou energii a ukládá ji do molekul ATPposkytuje stavební materiál pro biosyntetické reakcevyrábí energií bohaté redukční činidlo NADPH VZÁJEMNÝ VZTAH ANABOLISMU A KATABOLISMU mají protichůdný charakter ANABOLISMUS KATABOLISMUS charakter syntetický degradační chemická povaha zahrnutých dějů redukční oxidační energii potřebuje poskytuje vychází z několika málo prekurzorů z široké škály látek vede K široké škále produktů k několika málo konečným (odpadním) produktům vzájemně se doplňují anabolismus potřebuje produkty katabolismu (energii, redukovadlo, prekurzory), a naopak produkty anabolismu jsou výchozími substráty katabolismu podobnostipoužívají stejné chemické prostředkyoxidačně redukční děje katabolismu – NAD+ a NADP+ (oxidované formy)oxidačně redukční děje anabolismu – NADH + H+ a NADPH (redukované formy)společný přenašeč energie – ATPprobíhají mezi stejnými výchozími a konečnými látkami, ale v opačných směrech (všechny meziprodukty však nejsou identické probíhají odděleněv různých částech buňky a často i v různých orgánech DĚLENÍ ORGANISMŮ PODLE CHARAKTERU METABOLISMU heterotrofní - přijímají uhlík ve formě organických látek, patří sem živočichové, houbyautotrofní – přijímají uhlík ve formě oxidu uhličitého, jsou schopny tvořit z anorganických látek látky organické, k čemuž získávají energiive formě světelné energie, pak jde o tzv fotoautotrofní organismy (fototrofní bakterie a zelené rostliny), které jsou nejvýznamnějšími producenty biomasyoxidací anorganických látek, pak jde o tzv chemoautotrofní, např některé bakterie MAKROERGICKÉ SLOUČENINY = přenašeče chemické energie skupina látek umožňující uvolnění značného množství energie v jednoduché reakcinelze je ale definovat jenom jako sloučeniny obsahující velké množství energie (např. glukosa nebo tuk uvolní katabolickými procesy mnohem více energie, jde však komplikovaný děj), důležitým znakem je pohotovost, rychlost a jednoduchost reakce uvolňující energii přeměnou makroergické sloučeninyjsou charakterizovány přítomností tzv. makroergické vazby označované vlnovkouvazba sama není nositelem energie, ale je to vazba podléhající změně během pochodu, při němž se energie uvolňujeuvolnění energie je pak záležitostí celé molekuly, která podléhá v příslušné reakci změnám vedoucím k tvorbě produktů, jež jsou charakterizovány stavem o výrazně nižší energii než reaktant ADENINOTRIFOSFÁT (polyfosfáty – anhydridy) stavba nukleotid složený z pětiuhlíkatého cukru ribózy, adeninu navěšeného na 1' uhlíku a trojice fosfátových skupin na 5' uhlíkuvazba mezi adeninem a ribózou se označuje jako N-glykosidickáfosfátové skupiny jsou připojeny mezi sebou anhydridovými vazbami a k ribóze tzv. fosfodiesterovou vazbou. funkce spojovací článek mezi exergonickými a exergonickými reakcemijeho význam spočívá v tom, že při rozkladu ATP na ADP a Pi dochází k uvolnění značného množství energie. Tato energie se využívá téměř ve všech typech buněčných pochodů, jako je celá řada biosyntetických drah, vnitrobuněčný transport a membránový transport, výroba proteinů či syntéza RNApřeměna živin na ATPtvorbou redukovaných koenzymů, při nichž se substráty oxidují (glykolýza a β-oxidace), vodíky při nich přechází na koenzymy.dýchacím (respiračním) řetězcem, což je sled reakcí, kdy se H z redukovaných koenzymů slučuje s kyslíkem za vzniku vody.oxidační (aerobní fosforylace), kdy se energie vzniklá při přenosu vodíku na kyslík využije k tvorbě ATP, existuje i substrátová fosforylace, při nichž vzniká ATP rozpadem energeticky bohaté sloučeniny.ATP se spotřebovává třemi způsobyspotřeba při chemické práci, tedy při syntéze sloučeninspotřeba ATP přimechanické práci, která je využívána k pohybu - zajišťují ji svalová kontrakce, pohyb bičíků jednobuněčných organismů atdspotřeba při osmotické prácí (aktivní transport), takto se šíří třeba nervový vzruch PŘENAŠEČE VODÍKU speciální případ přenosu energie,přenos vodíku vede k zisku energiedůležité pro oxidačně-redukční reakce jsou důležité přenašeče vodíkumůžeme je rozdělit na:volné – kyselina askorbovávázané- NAD+ , NADP+, FAD, nebo cytochromy, všechny vázané přenašeče jsou koenzymy oxidoreduktáz NAD+ redukcí může přijmout 2 elektrony a jeden vodíkový ion (H+) a přejít na formu NADHjeho součástí je amid kyseliny nikotinové, vitamin niacinjeho hlavním úkolem v metabolismu je přijímat vodíkové atomy (resp. elektrony) v dehydrogenačních katabolických reakcích (redukce NAD+ na NADH) a přenášet je do dýchacího řetězce, kde se NAD+ regeneruje. NADPH buňky ho používají jako redukční či

Témata, do kterých materiál patří