Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
29. Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (286,97 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ektivní velikost (50 – 500 jedinců) – nehrozí inbreeding ani genetický drift levhart mandžuský (je jich málo), gepardi (neradi migrují, preferují příbuzenskou plemenitbu) Strategie růstu populace přírůstek jedinců za určitý čas, je určen rychlostí růstu populace, která je brzděna nosnou kapacitou prostředí K-stratégy (K = populační hustota se blíží nosné kapacitě prostředí), stabilní populace (sloni) r-stratégy (r = vysoká rychlost růstu populace), krátkodobý rychlý růst – hodně potomstva (myši) rostliny: R-stratégové (R = ruderální) – nesnášejí stres, rychle rostou na stanovištích s dostatkem zdrojů (žabinec, lebeda) S-stratégové (S = stres snášející) – nízká reprodukce, pomalý růst, dlouhý věk, stanoviště s trvalým nedostatkem určitého zdroje (vřes, netřesky, borovice) C-stratégové (C = konkurenční) – vysoká konkurenční schopnost, bez stresu a narušování, dlouhověkost, zásobní orgány (pýr plazivý, dub, buk lesní) Vztahy mezi populacemi vnitrodruhové – konkurence (kompetice), přirozený, pohlavní výběr mezidruhové – mez druhy (nejhorší mezi zavlečenými a původními druhy, např. raci z Ameriky imunní vůči račímu moru; kozy na Galapágách spásají želvám potravu) predace zlikvidování jiného organismu (mezi predátora se počítá i mandelinka bramborová, sežere celou rostlinu), podle potravy herbivoři (býložravci), karnivoři (masožravci), omnivoři (všežravci) obrana proti predaci: mimetismus, mimeze = kryptické zbarvení, živočich vypadá úplně jinak (strašilky, co vypadají jako větvička)mimikry – oční skvrny, tvar a barvy jedovatých zvířat (korálovka připomíná korálovce)aposematismus – výstražné zbarvení (korálovci, mloci, dendrobátky)parazitismus evolučně vyspělý parazit svého hostitele nezabíjí, parazitoidi zabíjí (lumčík na housence) hyperparazitismus – parazitují na parazitech (zlatěnka ohnivá parazituje na hálkách žlabatky růžové) endoparaziti (uvnitř organismu hostitele – tasemnice, toxoplasma) a ektoparaziti (komár, pijavice, klíště) hemiparazité (poloparazité, zelené rostliny, např. jmelí), poloparazité (nezelené, přijímají od hostitele veškeré živiny, např. záraza) obligátní parazitismus – parazit nemůže žít bez hostitele fakultativní – přežije i bz hostitele, např. běláskové larvy v mraveništi symbióza život spolu (v nejširších definicích zahrnuje i parazitismus) mutualismus – hodně úzká vazba mezi organismy (lichenismus, nitrogenní bakterie, E.coli v našich střevech) kooperace – volná spolupráce, např. medojed a medozvěstka (medozvěstka najde úl, medojed ho rozhrabe, najedí se oba), antilopy (dobrý čich) a žirafy (dobrý zrak) – hlídají svoje stádo společně komenzalismus – příživnictví, v mraveništi žijí rybenky (živí se výkaly mravenců), supové dojídají mršinu, kterou ulovil lev, epifytické rostliny neutralismus – opak symbiózy, organismy se neovlivňují vůbec (hroch a baobab) SPOLEČENSTVA biocenóza, soubor populací na sebe vázaných druhů biodiverzita – druhová pestrost společenstva, dominantní druhy se podílejí na koloběhu látek nejvíc ekoton = hraniční společenstvo, větší biodiverzita (předěl mezi lesem a loukou, lesní i luční organismy) aktivita druhů ve společenstvu – časové členění = aspekty (např. jarní aspekt – hajní květena kvete dřív, než se stromy olistí) prostorová členění, patra EKOSYSTÉM základní funkční jednotka v ekologii (společenstvo i biotop) – organizmy na určité ploše, vztahy s abiotickým prostředím, tok energie, koloběh látek umělé ekosystémy (nutnost dodávat energii), jinak dochází k sukcesi (primární a sekundární – obsazování volných nik novými organismy, z kytek první R-stratégové) stabilní ekosystém = klimax invaze druhů – přirozená (migrace - hrdlička zahradní, habr), nepřirozená (introdukce – mandelinka, bolševník, akát…) Abiotická část systému: anorganické látky (uhlík, dusík, oxid uhličitý, voda…)organické látky (bílkoviny, cukry, tuky, humusové látky, …)klimatický režim Biomasa (živá hmota): producenti (zelené rostliny), tvoří živiny z neústrojných látekmakrokonzumenti (heterotrofní organizmy), živočichové živící se jinými organismymikrokonzumenti (saprofyti), rozkládají odumřelou hmotu Potravní řetězec – přesun energie v potravě, od rostlin přes všechny konzumenty (80 – 90% původní energie se ztrácí v teple) Pastevní řetězec – rostliny, býložravci, dravci Detritový řetězec – mrtvá ústrojná hmota, mikroorganismy, organismy živící se detritem, jejich predátoři Potravní sítě – složité propojení různých potravních řetězců Trofická (potravní) úroveň – zelené rostliny (producenti)→býložravci (primární konzumenti)→ primární masožravci→ sekundární masožravci Tok energie trofickou úrovní se rovná celkové asimilaci na úrovni, která se rovná produkci biomasy plus respiraci. Čím jsou organismy menší, tím větší je látková výměna na 1 gram biomasy. (biomasa myší

Témata, do kterých materiál patří