Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170.76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. Komunikace živočichů

Dorozumívání = biokomunikace se uskutečňuje signálními strukturami ( vzhled) a signálními funkcemi (pachy). Cílem je změna vzdálenosti ( větší nebo menší). Dorozumívání se uskutečňuje vydáváním a přijímáním signálů, nejčastěji má fci identifikační, sbližovací nebo výstražnou.

 1. Komunikace chemická – pomocí pachových látek ( označ. Teritoria) a feromonů ( chemické látky vylučované do prostředí jedincem určitého druhu, na něž jiný jedinec téhož druhu reaguje specifickou změnou chování nebo fyziologickou reakcí).

 2. Komunikace dotyková – nejčastěji u živočichů, kteří se dokonale vzájemně znají (matka a mládě)

 3. Komunikace akustická – často výstražná nebo varovná fce, pomocí hlasového ústrojí nebo pohybem částí těla (dupnutí koně)

 4. Komunikace optická – uplatňuje se např. pomocí postoje hlavy, ocasu, ježení srsti, obličejové mimiky nebo zbarvení těla, může vyjadřovat strach , neklid, spokojenost,…

K dorozumění řadíme i přeskokové chování, známé při vnitrodruhových potyčkách. ( bojující sokové přestanou bojovat a začnou si hrát)

7. Hravé chování

zvláštní druh chování, mísí se zde různé druhy chování, má citové pozadí, bývá přípravou k cílevědomé aktivitě v dospělosti, má význam sociální. Hravé chování mláďat má silné citové pozadí, je zvířatům příjemné a může být i mnohokrát opakováno.

8. Zvědavost

snaha o získání nových informací

9. Pátrací chování

činnost vedoucí k shromažďování informací o okolním prostředí ( hodně u synantropních druhů)

10. Teritoriální chování

zahrnuje chování spojené s držením a hájením určitého teritoria proti příslušníkům vlastního druhu, zajišťuje relativně rovnoměrné rozmístění příslušníků populace, a tím brání jejich přemnožení a zároveň přispívá k šíření druhu, k obraně teritoria se využívá imponování (jedinec dává najevo svou převahu), bojové chování a pronásledování nebo ústup.

11. Orientace

závisí na vývojové úrovni smyslů a nervové soustavy, nejjednodušším příkladem je:

12. Biorytmy

cykly řízeny vnitřně, ale ovlivněny vnějšími vlivy ( střídání dne a noci)

cirkadiální cykly – probíhají ve 24 hodinových intervalech

13. Spánek

stav snížené aktivity spojené s útlumem smyslového vnímání a pohybovým klidem

 • Ritualizace chování – prvky chování živočicha ztratily během fylogenetického vývoje svoji původní funkci a staly se symbolickými obřady.

b) Získané chování = adaptabilní

Je složitější. Vytváří se během učení a zkušenostmi, v němž se uplatňuje vtisk, zpřesňování pohybu, přizpůsobování, strukturní vnímání, objevitelské chování a tradice.

 1. Vtisk (vpečeťování,imprinting )– je ustálená odpověď na krátkodobý podnět z raného mládí, dojde ke vštěpení důležitých poznatků v paměti, projevuje se hlavně u mláďat savců a ptáků, (např. housata, kachňata si v tzv. senzitivní periodě vtisknou natrvalo podobu své pohybující se matky. Od okamžiku vtisku se k ní mládě chová jako k rodiči a usiluje o to, být v její blízkosti.)

 2. Zpřesňování a koordinace pohybů. Základní technika běhání, šplhání či létání je dána zvířeti dědičně. Mládě se zdokonaluje. Časté je napodobování = imitace dospělých a hravé chování mláďat

 3. Přivykání ( habituace )je nejjednodušší a nejčastější způsob učení v celé živočišné říši. Jde o „učení neodpovídat“. Je blízký únavě. Živočich si zvykne na určitý podnět a reakce na něj vymizí ( ztráta plachosti před člověkem )

 4. Strukturní vnímání je schopnost vnímat prostorový nebo časový úsek jako celek, poznají jedince svého druhu nebo i kořist.

 5. Klasické podmiňování je vlastně „pravé“ učení. Při opakování podnětu, dochází k jeho posilování. Bez opakování podmíněný reflex vyhasíná. Spojení nepodmíněného reflexu s původně neutrálním podnětem za vzniku podmíněného reflexu ( potrava + světlo )

 6. Objevitelské chování – umožňuje orientaci v neznámém prostředí a nových situacích, zisk zkušeností

 7. Vhled – znamená, že jedinec dokáže reagovat v nové situaci, i když nemá odpovídající instinkty a naučené způsoby chování ( šimpanz naskládá několik bedýnek na sebe , aby dosáhl na banán ), plně vyvinuto u člověka.

 8. Tradice je přenos naučeného chování z jedince na jedince, z generace na generaci. S využitím paměti a schopnosti napodobovat.

Témata, do kterých materiál patří