Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Etologie Ekologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (170,76 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ílevědomé aktivitě v dospělosti, má význam sociální. Hravé chování mláďat má silné citové pozadí, je zvířatům příjemné a může být i mnohokrát opakováno. 8. Zvědavost snaha o získání nových informací 9. Pátrací chování činnost vedoucí k shromažďování informací o okolním prostředí ( hodně u synantropních druhů) 10. Teritoriální chování zahrnuje chování spojené s držením a hájením určitého teritoria proti příslušníkům vlastního druhu, zajišťuje relativně rovnoměrné rozmístění příslušníků populace, a tím brání jejich přemnožení a zároveň přispívá k šíření druhu, k obraně teritoria se využívá imponování (jedinec dává najevo svou převahu), bojové chování a pronásledování nebo ústup. 11. Orientace závisí na vývojové úrovni smyslů a nervové soustavy, nejjednodušším příkladem je: 12. Biorytmy cykly řízeny vnitřně, ale ovlivněny vnějšími vlivy ( střídání dne a noci) cirkadiální cykly – probíhají ve 24 hodinových intervalech 13. Spánek stav snížené aktivity spojené s útlumem smyslového vnímání a pohybovým klidem Ritualizace chování – prvky chování živočicha ztratily během fylogenetického vývoje svoji původní funkci a staly se symbolickými obřady. b) Získané chování = adaptabilní Je složitější. Vytváří se během učení a zkušenostmi, v němž se uplatňuje vtisk, zpřesňování pohybu, přizpůsobování, strukturní vnímání, objevitelské chování a tradice. Vtisk (vpečeťování,imprinting )– je ustálená odpověď na krátkodobý podnět z raného mládí, dojde ke vštěpení důležitých poznatků v paměti, projevuje se hlavně u mláďat savců a ptáků, (např. housata, kachňata si v tzv. senzitivní periodě vtisknou natrvalo podobu své pohybující se matky. Od okamžiku vtisku se k ní mládě chová jako k rodiči a usiluje o to, být v její blízkosti.) Zpřesňování a koordinace pohybů. Základní technika běhání, šplhání či létání je dána zvířeti dědičně. Mládě se zdokonaluje. Časté je napodobování = imitace dospělých a hravé chování mláďat Přivykání ( habituace )je nejjednodušší a nejčastější způsob učení v celé živočišné říši. Jde o „učení neodpovídat“. Je blízký únavě. Živočich si zvykne na určitý podnět a reakce na něj vymizí ( ztráta plachosti před člověkem ) Strukturní vnímání je schopnost vnímat prostorový nebo časový úsek jako celek, poznají jedince svého druhu nebo i kořist. Klasické podmiňování je vlastně „pravé“ učení. Při opakování podnětu, dochází k jeho posilování. Bez opakování podmíněný reflex vyhasíná. Spojení nepodmíněného reflexu s původně neutrálním podnětem za vzniku podmíněného reflexu ( potrava + světlo ) Objevitelské chování – umožňuje orientaci v neznámém prostředí a nových situacích, zisk zkušeností Vhled – znamená, že jedinec dokáže reagovat v nové situaci, i když nemá odpovídající instinkty a naučené způsoby chování ( šimpanz naskládá několik bedýnek na sebe , aby dosáhl na banán ), plně vyvinuto u člověka. Tradice je přenos naučeného chování z jedince na jedince, z generace na generaci. S využitím paměti a schopnosti napodobovat. B.Ekologie = věda, která zkoumá vztahy mezi organismy a životním prostředím a mezi organismy navzájem. jedna z nejmladších věd- definice r.1866 něm. vědec Ernst Haeckel≠ ochrana přírody - poznatky jsou pouze součástí veděckého úsilí o ochranu přírodypojmy:jedinec - zástupce určitého biologického druhu, organismus -organismus, který žije na určitém místě v určitý čas populace – soubor jedinců téhož druhu, kteří se spolu vyskytují na nějakém vyhrazeném území -může být i o jednom jedinci ! společenstvo (biocenóza) – souhrn všech populací v daném prostoru= bioptopu zoocenóza - zvířata →zahrnuje společenstvo konzumentů –K fytocenóza – rostliny → společenstvo producentů – P pedocenóza – rozkladači →společenstvo rozkladačů – Rstanoviště –místo, kde jsou vhodné podmínky pro výskyt druhu, ale není prokázán výskytnaleziště –místo, kde je výskyt druhu prokázánareál výskytu –areál, který poskytuje všechny dané podmínky k životu -souhrn všech existencí populace daného druhu, které osidlují příslušný areal ekosystém–soubor společenstva organismů a jejich prostředí, včetně vzájemných vztahů otevřený systém = probíhá výměna látek, energii a genetických informací -probíhají zde podmínky : 1) abiotické –vlivy neživé přírody (př.: slun.záření, teplota, složení půdy…) 2)biotické – souhrn vlivů organismů mezi sebou producenti– autotrofní org.,kt vytvářejí organické látky z látek anorganických (především zelené rostliny či chemolitotrofní bakterie)konzumenti – heterotrofní org. závislé na organické hmotě vyprodukované organismy autotrofními (býložravci, masožravci, všežravci)dekompozitoři (rozkladači) – org.živící se mrtvou organickou hmotou, E získávají rozkladem složitých org.látek na jednodušší – mumifikace ekologická valence: -znamená schopnost existence organismu v určitém rozpětí podmíne

Témata, do kterých materiál patří