Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Proteiny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

význam bílkovin látkový základ života součást rostlin i živočichů v buňce strukturní i pracovní funkce v krvi, svalech, buněčná jádra struktura bílkovin-určuje jejich biologickou funkci primární-udává pořadí AK v řetězci, určuje vlastnosti a bio funkci bílkovin, peptidická vazba sekundární-geometrické uspořádání polypeptidového řetězce, vodíkové můstkya)α-helix-p-šrouboviceb)skládaný list terciální-uspořádání α-helixu nebo skládaného listu do char. tvaru molekuly kvartérní-prostorové uspořádání podjednotek pomocí vazeb (skupin) nekovalentního charakteru funkce bílkovin stavební (kolagen, keratin) katalytická (enzymy) regulační (hormony) transportní (hemoglobin) obranné (imunoglobilin) zásobní složení bílkovin C (50%) O (24%) N (18%) H (6%) ostatní prvky (S, P, Fe, Mg, Co)(2%) vlastnosti bílkovin velká relativní molek. hmot. koloidní charakter neprochází poloprop. membránami působením tepla, H+ a OH-koagulují některé změny nevratné (denaturace) vratné (rozpouštění) rozdělení bílkovin 1)podle složení:a)jednoduché (řetězce AK)b)složené (AK+nebílkovina) 2)podle tvaru řetězce: fibrilární, globulární 3)podle rozpustnosti: albuminy, globuliny vznik bílkovin a)rostliny-anorg. slouč. + vzdušný N, z dusičnanů b)živočichové-z potravy, syntetizuje neesenciální AK aminokyseliny (300) základní stav. jednotky bílkovin (20) substituční deriváty karbox kys propojením vznikají pektiny v organismu ve formě iontové (v H+ kation) 2 funk. skup. – karboxyl (H+), aminoskupina dělění AK 1)podle uhlovodíkového zbytku:a)acyklické(valin)b)aromatické (tyrosin)c)heterocyklické (tryptofag) 2)podle počtu a druhu skupiny kterou obsahují:a)neutrálníb)kyseléc)zásadité 3)podle schopností syntézy AK:a)esenciální (organismus nesyntetizuje)b)neesenciální 4)podle nebílkovinné složky: a)lipoproteiny b)glykoproteiny c)fosfoproteiny d)nukleoproteiny e)metaloproteiny fibrilární bílkoviny-skleroproteiny vláknitý tvar (plní stavební funkce) keratin, kolagen, fibroin globulární bílkoviny-sferoproteiny kulovitý tvar, rozpust. v H2O a rozt. solí albuliny, globuliny, histony Nukleové kys. -nositelky genetické informace, základ je nukelotid, obsahuje 1mil genů používají „řeč” složenou ze 4 písmen, které kódují 20AK zastoupených v bílkovinách DNA(v jádrech)-adenin, guanin,, cytosin, tymin,RNA-(v cytoplazmě) místo T uracil složené bílkoviny lipoproteiny-obsahují lipidy, stavba buněčných membrán glykoproteiny-obsahují glykosidycky vázaný polysacharid fosfoproteiny-obsahují H3PO4, zdroj fosforu pro syntézu NK hemoproteiny-nebílkovinnou složkou je hem, hemoglobin, myoglobin metaloproteiny-nebílkovinou složkou je kov, feritin, transferin (barva) vazby: N-Glykosidická – báze-cukr esterová – cukr - H3PO4 bílkoviny-biomakromolekulární látky dusíkaté povahy složené z aminokyselin vzájemně vázaných peptidickými vazbami dialýza-dělění bílkovin od minerálních solí v roztoku za použití membrán (polopropustných) izo-elektrický bod-rozhoduje o pohyblivosti bílkovin v roztoku elektroforéza-bílkoviny s různým izo-elektrickým bodem lze při různém pH z roztoku oddělit transaminace-vznik AK v organismu z oxokyselin peptidická vazba-umožňuje spojení aminokyselinových zbytků amfion-obojetný ion (v prostředí pH=7) biologická hodnota bílkovin je určena obsahem esenciálních mastných kyselin denaturace-změna sekundární nebo terciální struktury bílkoviny (prim. je zachována) - a)pozitivní b)negativní gen-úsek molekuly DNA, který vede syntézu 1 druhu bílkoviny Struktura DNA 2 polynukleotidové řetězce, 1 závit-10 nukleotidů Struktura RNA 1 vlákno mRNA-mediátorová-informační rRNA-ribozomální-v ribozomech, probíhá na ní syntéza bílkovin tRNA-transferová-přenáší AK na místo syntézy bílkovin, struktura jetelového lístku

Témata, do kterých materiál patří