Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Prodejni cinnost

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (38,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

10. PRODEJNÍ ČINNOST Charakteristika a význam Operativní činnosti při prodeji (skladování, plánování, expedice, fakturace) Personální zajištění prodeje Právní úprava dodavatelsko-odběratelských vztahů, kupní smlouvy Obchodně technické služby CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM = podniková činnost, jejímž cílem je co nejlepší uplatnění výrobku na trhu - prolíná se všemi činnostmi v podniku, prodej je součást marketingu - zajišťuje odbyt zboží a tím firmě přináší zisk OPERATIVNÍ ČÍNNOSTI PŘI PRODEJI SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ - hotové výrobky se skladují ve skladu, tam se tvoří zásoby hotových výrobků ( -> zajištění plynulého prodeje pro případ výpadku ve výrobě nebo zvýšené poptávky odběratelů) evidence ve skladu prodeje: příjemka – při přijetí hotových výrobků na sklad skladní karty – evidence stavu zásob výdejka – výdej ze skladu, ve formě expedičního příkazu PLÁNOVÁNÍ PRODEJE - základem plánování jsou marketingové plány každého výrobku,které vycházejí z potřeb zák. - plán prodeje se sestavuje ve formě bilance: plán prodeje potřeby zdroje (co bychom prodali) (vyrobíme, nakoupíme hotové) celkem celkem - když se P a Z nerovnají , musí firma udělat opatření vyrovnání (uspokojit vyšší potřebu nebo prodat přebytečné výrobky) EXPEDICE = konečná příprava a výrobků k předání k přepravě - zahrnuje: kompletaci, balení výrobků, popisování, nandání na palety/kontejnery -> dokladem jeexpediční příkaz adodací list (jde se zásilkou a slouží k přejímce u odb) FAKTURACE = vystavování vydaných faktur - faktura je účetní doklad na zaplacení DPH - při vystavení faktury vzniká pohledávka, přehled o nich dávákniha vydaných faktur PRÁVNÍ ÚPRAVA DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAHŮ A UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV - vyjadřuje obchodní vztahy mezi odb a dod (upravuje obchodní či občanský zákoník) - po úspěšném jednání s odběrateli dojde k sepsání kupní smlouvy ( ->prodávající se zavazuje dodat kup. zboží a převést na něj vlastnické právo a kup. se zavazuje zaplatit kupní cenu) Výběr dodavatele - rozhoduje vzdálenost, spolehlivost, kvalita a cena 2) Uzavření Kupní Smlouvy náležitosti kupní smlouvy: určení smluvních stran- způsob dopravy předmět prodeje a cena- způsob reklamace čas a místo dodání- sankce podpisy forma uzavření KS: písemně (nejčastější; je prokazatelná) ústně (při nákupu v obchodu) mlčením (partneři, kteří se znají) elektronicky (pokud mají elektronický podpis) povinnosti prodávajícího: - dodat zboží řádně a včas (podle KS) - předat potřebné dokumenty - umožnit kupujícímu nabýt vlastnického práva povinnosti kupujícího: - zaplatit dohodnutou cenu - převzít zboží zánik KS: - splněním povinností - odstoupením od smlouvy - dohodou odpovědnost za neplnění KS: - odpovědnost za škodu (strana, která ji způsobila, ji musí zaplatit) - odpovědnost z prodlení (nesplnění termínu dodání či zaplacení, v KS jsou sankce) - odpovědnost za vady (když má dodávka vadu – kvalita, kvantita, právní) Reklamace - oznámení druhé straně, že dodávka má vadu - musí být prokazatelná a bez zbytečného odkladu - nároky poškozeného: odstranění vady (náhradní zboží, bezplatná oprava,…) náhrada škody v Kč sleva odstoupení od smlouvy OBCHODNĚ TECHNICKÉ SLUŽBY - služby poskytované zákazníkovi navíc (2. vrstva produktu – servis, poradenství, …) - ovlivňují spokojenost zákazníků -> cílem je udržet si zákazníka (být lepší než konkurence) - před prodejem – vystavení zboží, poskytování katalogů, poradenství - v průběhu prodeje – doprava, zabalení -po prodeji – instalace, servis: předzáruční a pozáruční, poradenské služby

Témata, do kterých materiál patří