Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19. Činnost podniku a jejich návaznost

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (33,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO19 19.Činnost podniku a jejich návaznost Činnosti podniku: Zásobování = zajištění materiálu v potřebném množstvíInvestiční činnost = nákup DHM, DNM, uložení fin. prostředků do bankPersonální činnost = získávání pracovníků, rozmísťování, výběr, evidence a péčeHlavní činnost = výrobní, obchodní, poskytování služebOdbyt a marketing = souhrn činností spojených s prodejem výkonů podnikuFinancování = tvorba, rozdělování a užití fin. prostředkůManagement = usměrňování činností v podniku tak, aby byly zajištěny všechny činnosti podniku a dosaženo stanovených cílů Návaznost jednotlivých činností Aby podnik dosáhl zisku, tak musí být jednotlivé činnosti navzájem propojeny v uspořádaný celek. Při svých činnostech přichází podnik do styku s okolím – trhem, obyvatelstvem, státem. JEDNOTLIVÉ ČINNOSTI PODNIKU Zásobování Činnost, kterou podnik zajišťujepotřebný materiál pro svou činnost Do zásobovací činnosti patří: Zajišťování potřeby materiálu a volba dodavateleJednání s dodavateli, uzavírání kupních smluvZajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola materiáluSkladování materiálu avýdej do spotřeby Skladování Činnost, při niž se hmotné statky soustřeďují na určitém místě a ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti. Materiál Materiál přichází do podniku od dodavatele a provádí se odběr a potom přejímka materiálu do skladu.Podle potřeby se potom materiál vydává do spotřeby a mění se ve výrobek. Hlavní činnost Ve své hlavní činnosti podnik zajišťuje vše pro to aby měl zisk Hlavní činností podniku mohou být tyto činnosti: výrobníobchodníposkytování služeb Výsledky hlavní činnosti podniku: realizační výkony = prodej mimo podnikvnitropodnikové výkony = spotřebovány uvnitř podniku V Ý R O B A Činnost, při které dochází kpřeměně zdrojů na statek nebo službu. Výroba jezákladní fází hospodářského procesu. = při výrobě jsou vytvářeny za účasti všech výrobních faktorů statky a služby, které majíuspokojit lidské potřeby. Zdroje potřebné k výrobě =výrobní faktory Výrobní faktory PrácePřírodní zdroje a půdaKapitál Práce Vynaložení fyzické a psychické energie člověka k získání statků nebo služeb.Práce je vzácný statek, nositelem je člověk, množství je omezené a kvalita různá.Důchod z práce se nazývá mzda nebo plat. Člověk musí mít Silou = fyzické schopnostiZnalostmi = duševní schopnostNávyky a dovednostmi = praktické zkušenosti Tyto schopnosti se během práce opotřebovávají a musí být obnovovány odpočinek, jídlo, vzdělávání. Produktivita práce Účinnost (produkce vyrobená za jednotku času) = dokonalejší technika, organizace práce, Intenzita práce Úsilí (vynaložená práce za jednotku času) růst produktivity = růst úsilí Dělba práce přirozená (muž x žena)společenská (zemědělci x pastevci) Přírodní zdroje a půda součást přírody, tvoří je: půda, nerostné bohatství, lesy, voda, vzduch.Půda je takévzácný statek, márůznou kvalitu (bonitu), důchod z půdy se nazývá renta. Kapitál = zdroje ze kterých byl majetek pořízen Hmotný = výsledek předchozí výroby, jsou to např. stroje, materiál, dopravní prostředky,Finanční = tvoří jej peníze a cenné papíry, slouží k získávání hmotného kapitálu a k placení za práci pracovníkůmVlastnícizí Konkrétní forma hmotného a finančního kapitálu se nazývámajetek. Hranice produkčních možnostíGRAF Technologie Obvykle se rozumívyužití znalostí nebo vědy ve výrobě.Zvláštní forma kapitálu (know – how, patent). Zboží jsou to pouze ty hodnoty, které jsou trhem uznány (přijaty, směněny, koupeny). Prostřednictvím trhu dochází kesměně nabízeného zboží za jinou hodnotu. Užitnou hodnotu = splnění nějaké potřebySměnnou hodnotu = kvantitativní vyjádření hodnoty nabízeného zboží v poměru k jiné hodnotě. Směnná hodnota je dnes obvyklevyjádřená v penězíchPřeměna výrobních zdrojů na ekonomické statky se označuje jakovýrobní proces.Nezastupitelnou roli hrajemarketing(nauka o trhu) Tento úkol rozdělní do několika fází =fáze výroby: Příprava výroby = výzkum a vývoj nového výrobku až po detailní zpracování poostupuKonstrukce samotného výrobku, včetně použitých materiálůSamotná výroba Obalové hospodářství: jedno použití (kartony, plechovky)více použití (palety, kontejnery, láhve) Odpadové hospodářství: Málokterá výroba je zcela bezodpadová. Řešení odpadového hospodářství se týká většiny firem a může znamenat výrazné zvětšení nákladovosti výroby. Jakost výroby Jakost výrobku = kvalitaVýznamná zbraň v konkurenčním boji.Systém totální jakosti =TQM(total quality management) model řízení jakosti ve firmě = jakost marketingové práce a orientace na zákazníka, jakost personální práce, jakost technologické přípravy výroby apod.V ČR se přikládá spíše k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát normy ISO řady 9000:2000, které nás přibližují systému řízení jakosti v EU. ÚtvarŘKJ – řízení kontroly jakosti a jeho lidé – kontroloři, kontrolují, jestli výrobek svou kvalitou odpovídá předepsaným státním a podnikovým normám, či je uznán jako zmetek a vyřazen. Bezpečnost práce Od roku 1993 jsouzaměstnavatelé povinni ze zákona platit zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání svých zaměstnanců u jedné z komerčních pojišťoven = Česká pojišťovna nebo Kooperativa.Bezpečnost práce je u nás řešena řadou zákonů a vyhlášek, z nichž výchozí je zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce. Investiční činnost Investiční činností rozumíme použití kapitálu podniku: K získání potřebného DHM a DNMKuložení do cenných papírů, u bank na termínované vklady, nákupu nemovitostí, uměleckých předmětů za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu věcné investice. = do rekonstrukcí nákup stojů a hmotných věcífinanční investice. = nákup akcií Provádění věcných investic je třeba vždy pečlivě zvážit a připravit. Příprava zahrnuje návrh projektu. Projekt Souborné řešení po stránce technické, architektonické a ekonomické.Zpracovává ho zpravidla specializovaná projektová organizace na základě požadavků podniku, z

Témata, do kterých materiál patří