Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20. Personální činnosti podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO20 20. Personální činnosti podniku Personální management = výběr správných lidí čím lepší lidi tím lepší výrobek Za základní funkce plánování – Rozdělení úkolů a odměnění lidí (penízky)získávání (akvizice) -nábor a výběr zaměstnanců;rozvoj – trénování, motivace, zvyšování jejich znalostí,souhlas – s odpovědností mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Předmětem personální činnosti jezískávání pracovníků, jejich výběr a uzavření pracovního pom ěru, rozmísťování, hodnocení, péče o pracovníky a jejich propouštění. Cílem personální činnosti je zajistit, aby podnik mělpotřebný počet pracovníků odpovídající kvalifikace a aby tito pracovníci dobře pracovali. Kvalifikace – souhrn vědomostí co člověk umí Zaměstnavatel získává pracovníky na trhu práce. Může je získat: - výchovou vlastních učňů - z volných zdrojů(absolventi středních a vysokých škol, uchazeči o zaměstnání...) - inzerce - internet - personální agentury - přímé dotazování a oslovování - výběr z vlastní databáze - podnik spolupracuje při získávání zaměstnanců súřadem práce. Outsourcing „dodavatelská forma Požadavky na uchazeče: fyzické –síla, zdravotní stav duševní –inteligence, jazyky dovednosti –rychlost, přesnost vzdělání –školy, obory pracovní zkušenosti –kde pracoval, jestli vedl nějaké pracovníky charakteristika osobnosti –iniciativa, zda se umí rozhodovat Pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy. JePísemná a musí obsahovat druh práce (co bude dělat)místo výkonu práce (kde bude dělat)datum nástupu do práce (kdy nastoupí) Doba uzavření Doba určitá Doba neurčitá Vedoucí pozice =manažerská smlouva Pracovní poměr může být dále uzavřen: jmenováním - u vedoucích pracovníků jmenovaných podle zvláštních (ředitel soudce) volbou - v případech stanovených zvláštními předpisy Dále může podnik přijímat: - dohody o provedení práce -dohody o pracovní činnosti Pracovní řád je uzpůsobený zákoník práce podle zvláštních podmínek v organizaci – nelze v něm stanovit povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele nad rámec zákoníku práce. Zákoník práce – soubor právních norem upravujících pracovněprávní vztahy mezi občany a organizacemi. školení na pracovišti – instruktáž, koučink, asistování, rotace práce)mimo pracoviště (přednášky, praktické vyučování, workshop, brainstorming) Hodnocení výkonnosti Kariérní růst Personální manažer by měl umět přilákat, motivovat a udržet kvalitní a vysoce výkonné lidi. Odměňování zaměstnanců Odměňování zaměstnanců upravuje zákon o mzdě. PLAT - pevně stanovená částka, není pohyblivá – státní MZDA - pohyblivá částka – soukromé firmy+ prémieatd. časovou= podle odpracované doby úkolovou = podle vyrobených výrobků za směnu Pobídková = speciální mzda má zakulo motivovat pracovníky Rozeznáváme mzdu: čistou - částka, kterou dostává zaměstnanechrubou – plat nebo mzda + všechny ostatní složky příjmu např. osobní hodnocení,superhrubou– hrubá mzda + 34 % z hrubé mzdy naturální – výplata je prováděna formou zboží či službytarifní – mzda podle zákonných předpisů nebo podnikových mzdových tarifůsmluvní– individuálně domluvená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelemnominální – peněžní částka bez ohledu na to, co za ni lze koupitreálná– množství zboží či služeb, které si lze za mzdu koupit Z hrubé mzdy se vypočítává: zdravotní pojištění (4,5 % - zaměstnanec, 9 % - zaměstnavatel)sociální pojištění (6,5 % - zaměstnanec, 26 % - zaměstnavatel) Ze superhrubé mzdy se vypočítává: záloha na daň z příjmu, Od vypočtené zálohy na daň z příjmu se odečtou příslušné slevy na dani: Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmu: Poplatníka2 070,- 1 dítě1 117,- 2 děti1 317,- 3 děti a víc1 417,- Péče o zaměstnance - preventivní lékařské prohlídky - závodní stravování - přiměřené podmínky bydlení, doprava do zaměstnání - vzdělávání zaměstnanců (kurzy) - možnost léčebného pobytu – sanatorium Spolupráce s odbory (Odborová organizace) - „Kolektivní smlouvy“ Ukončení pracovního poměru: úmrtím pracovníkaodchodem do důchoduukončením prací. poměru na dobu určitouukončením prací. poměru ve zkušební dobědohodouvýpovědíokamžitým ukončením pracovního poměru Ukončení pracovního poměru ve zkušební době oba dvaihnedbez důvodu dohodou oba dva3 dny předem výpovědí Oba dva3 měsíce od následujícího měsíceZaměstnanec nemusí dávat důvodZaměstnavatel MUSÍ dávat důvod Okamžité Oba dvaIhnedZ důvodu porušení kázně nebo pokud zaměstnavatel nezaplatil po 14 dnech Organizování Organizováníje cílevědomá činnost cílem je vše uspořádat, aby vše fungovalo Organizační strukturu. Plochá organizační struktura = menší firmy Vysokáorganizační struktura = velké firmy Plánování Plánováníje manažerská funkce, která je zaměřena směrem do budoucnosti. Určuje,čeho a jak má být dosaženo, stanovením plánu Členění plánů Dlouhodobé P(5 let a více)Střednědobé P(1–5 l.)Krátkodobé P(do 1 r.) Strategické P(dlouhodobé) – TOP manager Taktické P– middle manager schvaluje TOP Operativní P(krátkodobé – čtvrtletní, i kratší období) – Midle nebo obič manager Výsledkem dlouhodobých strategických úvah jekomplexní strategický plán. Rozhodování rozhodováníje soustavná a vědomá činnost manažera. Dlouhodobá rozhodnutí - týkají se složitých problémů,Krátkodobá rozhodnutí - manažer se řídí spíše citem, tzv.intuitivní rozhodování. Komunikace KOMUNIKACE představuje přenos informací a slouží k vzájemnému dorozumívání. 1.komunikaci shora dolů - Manager mluví k lidem 2.komunikaci zdola nahoru - Lidi mluví k managerům Formy komunikace: PísemnáÚstníNeverbální Kontrola Členění kontrolních procesů a)Vnitřní (interní) kontrola =pracovní kontrola b)Vnější (externí) kontrola =jiné subjekty kontrola od státu KONTROLA = proces, který umožňuje zjistit odchylky skutečného stavu od stavu žádoucího a podle toho navrhnout opatření. Druhy kontrol: preventivní (předcházíme možnosti chybného zadání úkolů)průběžná (uskutečňuje se v průběhu realizace zadaných úkolů)následná (je zaměřena na minulost) ROZVAHA Rozvaha (bilance)je klíčovým účetním výkazem. ukazuje objem majetku podniku (aktiva) a zdroje, ze kterých byl majetek vytvořen (pasiv

Témata, do kterých materiál patří