Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7 Mzdy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Odměňování zaměstnanců Hlavní obecnou zásadou odměňování práce v tržní ekonomice je tržní úspěšnost práce. K důležitým výrobním faktorům v podniku patřířídící a výkonná práce. Nositelem pracovních schopností je člověk (pracovní síla). Řídicí práci vykonávají buď vlastníci podniku nebo jimi zaměstnaní profesionální řídící pracovníci (manažeři). Výkonnou práci zpravidla konají zaměstnanci podniku různého profesního zaměření. Kvalifikovaní lidé, pracující se zájmem, jsou největším bohatstvím každého podniku. Zaměstnanci u zaměstnavatelů po stanovenou dobu pracují a ti jim za vykonanou práci vyplácejí odměnu v podoběmzdy (platu). Zaměstnanec je při výkonu práce závislý na zaměstnavateli (pracuje podle jeho pokynů, protože ten vlastní další výrobní faktory a nese podnikatelské riziko). Říkáme, že jde ozávislou pracovní činnost. Vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců jsou upraveny řadou zákonů, které tvoří pracovní právo: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o mzdě, zákon o platu, zákon o zaměstnanosti a zákony o pojistném na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Odměňování za práci V ústavní Listině základních práv a svobod je zakotveno právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za práci. Touto odměnou jemzda, která má zpravidla peněžní formu, výjimečně i formu naturální. Obdobnou povahu máplat, vyplácený zaměstnancům ve státních rozpočtových a příspěvkových organizacích. Mzda je cenou práce a měla by odpovídat její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Minimální mzda je nejnižší možná mzda, kterou je povinen zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci za práci, plní funkci ochrannou, a to jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Má cíle:sociální - aby příjmy neklesly pod sociálně akceptovatelnou úroveň aekonomické- má být ochranou proti nekalé soutěži vzniklé výplatou příliš nízkých mezd Od 1. 1. 2016 činí 9 900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu, Zaručená mzda Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky vkolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy. Složky mzdy: Základní mzda Příplatky k základní mzdě Prémie a odměny Náhrady mezd Základní mzda je nejdůležitější složkou mzdy. Její formy: Úkolová mzda – závisí na množství kvalitní práce. Tato forma je vhodná především pro manuální dobře měřitelnou práci podkladem jsou: hodinový mzdový tarif – HMT výkonová norma – času – jak dlouho se dělá 1 výrobek - množství – kolik jednotek musí dělník udělat za jednotku času počet jednotek (vykonané práce) úkolová sazba – kolik dostane dělník za 1 operaci, jednotku hodinový mzdový tarif / výkonová norma množství (za 1 hodinu) nebo (HMT x výkonová norma času v minutách) / 60 Časová mzda – zaměstnanec je odměňován podle času práce, používá se u většiny administrativních a technickohospodářských pracovníků časová mzda = odpracované hodiny x hodinový mzdový tarif (HMT) Podílová mzda – velikost mzdy je stanovena jako určitý podíl na dosažených výsledcích. Používá se v obchodě Smíšená mzda – kombinace výše uvedených základních typů Plat vyjádřený v Kč za měsíc (měsíční tarif) podle charakteru a složitosti práce je pracovník zařazen do příslušné skupiny (třídy) měsíční plat se přiměřeně krátí, pokud nebyly odpracovány všechny pracovní dny Příplatkyk základní mzdě se vyplácí za práci konanou za zvláštních podmínek. Patří k nim: příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí za práci přesčas ve svátek v noci Jejich poskytování v minimální výši je státem právně upraveno. Jsou stanoveny procentem z průměrné mzdy nebo částkou v korunách na hodinu nebo den. Prémie je pohyblivá část mzdy, která závisí na dosažení určitých výsledků (např. vyrobení určitého počtu výrobků 1. jakosti, dosažení určitého objemu prodeje). Právním předpisem nejsou upraveny. Odměny se vyplácejí za vynikající pracovní výsledky, pracovní obětavost, splnění mimořádného úkolu apod. Bez ohledu na výsledky hospodaření podniku má zaměstnanec vždy nárok na stanovenou základní (tarifní) mzdu a mzdová zvýhodnění (příplatky k základní mzdě). Pracovníkům vzniká právní nárok na další příjmy, které se jim vyplácejí současně se mzdou. Patří k nim: 1.Náhrady mzdy: za dovolenou, za státem uznané svátky, při překážkách v práci na straně zaměstnance: z důvodu obecného zájmu (např. krátkodobé uvolnění zaměstnance k výkonu veřejné funkce), důležité osobní překážky (např. volno poskytnuté zaměstnanci z důvodu studia při zaměstnání, lékařské ošetření, vlastní svatba), na straně zaměstnavatele (např. prostoje způsobené přerušením dodávky energie či poruchou stroje). 2. Napeněžité dávky nemocenského pojištění vzniká zaměstnancům právní nárok při překážkách v práci na straně zaměstnance z důvodu nemoci, úrazu, mateřské dovolené, ošetřování nemocného člena rodiny. Výpočet mzdy Mzdy se vypočítávají zpravidla měsíčně. Při výpočtu se vychází z prvotních dokladů o práci vykonané jednotlivými zaměstnanci. Přehled o mzdách a ostatních příjmech vyplývajících z pracovního poměru všech zaměstnanců podniku, počítaných a vyplácených se mzdou, podává zúčtovací a výplatní listina. Základní mzda + pobídkové složky mzdy (osobní ohodnocení, příplatky, prémie, odměny) + příplatky za práci (ve svátek, přesčas) + náhrada mzdy (za svátek, dovolenou, překážky v práci) Hrubá mzda – zaokrouhlena na celé koruny nahoru + pojistné placené zaměstnavatelem (34 % z hrubé mzdy - zaokrouhleno na celé Kč nahoru) Zdanitelný příjem (superhrubá mzda) – zaokrouhlena na celé stovky nahoru záloha na daň 15 % (před slevou) slevy na dani (poplatník, dítě, student…) – dle Prohlášení k dani = záloha na daň po slevách Hrubá mzda SP placené zaměstnancem (6,5 %, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) ZP placené zaměstnancem (4,5 %, zaokrouhleno na celé koruny nahoru) záloha na daň po slevách ( + daňový bonus) = čistá mzda dalš

Témata, do kterých materiál patří