Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20.DANĚ pojem daň, daňová soustava ČR, význam daní, druhy daní u jednotlivých daní – ekologické daně – předmět, poplatníci a plátci, správce daní Daň= povinná, zákonem stanovená platba (peněžitá částka), kterou odvádí FO a PO do veřejného rozpočtu (státní rozpočet + rozpočty obcí, krajů) Daňová soustava ČR platí od 1. 1. 1993, je upravena daňovými zákony: zvláštní postavení mezi nimi má Zákon o soustavě daní a daňový řád a pro jednotlivé daně jsou zvláštní zákony:o dani z přidané hodnoty, o spotřebních daních o daních z příjmů, o dani silniční, o dani z nemovitých věcí, o dani z nabytí nemovitých věcí… Základní pojmy: Předmět daně-udává, z čeho se daň platí – obecně Základ daně=hodnota, ze které se daň počítá (v Kč nebo v naturálních jednotkách) Daňový subjekt je osoba (FO nebo PO), která je povinná daň odvádět nebo platit. Dělí se na poplatníky a plátce. poplatník = osoba, která daň platí ze svého příjmu (daň snižuje jejich příjmy) plátce = osoba, která daň odvádí (vybere nebo srazí daň poplatníkům a odvede ji FÚ) Správce daně- spravuje daně (vybírá, kontroluje) – finanční úřad, celní správa Zdaňovací období=je časový interval, za který se daň vyměřuje (stanovuje ZD a výše daně) Splatnost daně-termín, do kterého má být daň zaplacena Sazba daně-je postup výpočtu daně ze základu daně a) pevná sazba – v Kč na objemovou jednotku b) relativní sazba – v %, tam kde základ daně je v peněžních jednotkách Způsoby výběru daně a) daňový subjekt si sám daň vypočítá, podá daňové přiznání a daň odvede (samovyměření) b) srážka daně u zdroje příjmu (banka – daň z úroků, a. s. – daň u dividend) c) platební výměr – daň stanoví správce daně při nesplnění povinnosti, zjištění chyb Význam daní - daně jsou hlavním zdrojem příjmů státního rozpočtu (více než 50 % podílu na příjmech SR) - výše daní ovlivňuje ekonomický rozvoj, investice do ekonomiky, spotřebu obyvatel - prostřednictvím daní se zvýhodňují některé skupiny obyvatel (rodiny s dětmi, tělesně postižení) prostředí (především výší spotřebních daní) Druhy daní daně přímé–daně z příjmů (FO a PO) – majetkové daně (silniční daň, daň z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí) daně nepřímé–DPH, spotřební a ekologické daně DANĚ PŘÍMÉ – platí se z příjmů nebo z majetku z příjmů ze závislé činnosti) a poplatník sám podává daňové přiznání – do přímých daní patří daně z příjmů (FO a PO) a nemovitých věcí) Daně z příjmů – předmětem daně jsou příjmy peněžní i nepeněžní přiznání zpracovává daňový poradce) následujícího roku, ve stejném termínu je daň splatná 2x ročně ve výši 40 % (loňská daň 30 001 Kč až 150 000 Kč) 4 x ročně ve výši ¼ (loňská daň nad 150 000 Kč) zaměstnanci podají daňové přiznání a) daň z příjmů právnických osob poplatníci - právnické osoby -podnikatelské (a. s., s. r. o., k. s.; družstva) i nepodnikatelské subjekty (spolky, politické strany, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, atd.) základ daně = rozdíl, o který příjmy převyšují výdaje (hospodářský výsledek) účetnictví => účetní výsledek hospodaření = výnosy – náklady, na ZD se upravuje jednoduché účetnictví => základ daně = příjmy – výdaje Úprava účetního hospodářského výsledku na základ daně z příjmů účetní hospodářský výsledek (před zdaněním) + nedaňově náklady (513, 526, 528, 543, 545, 554, 559 …) + - rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy základ daně z příjmů PO upravíme o odčitatelné položky(daňová ztráta, odpočet na podporu výzkumu a vývoje, odpočet na podporu odborného vzdělávání a dary) Základ daně po snížení se zaokrouhlí na tisíce dolů a vypočte se daň = základ daně po snížení *sazba daně/10019 % případnéslevy na dani - na zaměstnance se zdravotním postižením poplatníci – fyzické osoby(podnikatelé, zaměstnanci …) celkový základ daně je součtem dílčích základů daně: dílčí základ daně ze závislé činnosti (zaměstnání) = superhrubá mzdadílčí základ daně ze samostatné činnosti (podnikání) = příjmy snížené o výdaje skutečné nebo paušální (% z příjmů podle činnosti 80 %, 60 %, 40 %) – může být zisk i ztrátadílčí základ daně z kapitálového majetku = pouze příjmy, nelze je snižovat o výdajedílčí základ daně z nájmu = příjmy snížené o výdaje sk. nebo paušální (30 %) – zisk i ztrátadílčí základ daně z ostatních příjmů = příjmy – výdaje za jednotlivé druhy příjmů (max. 0) Základ daně se sníží onezdanitelné části základu daně (dary, úroky z úvěru na bydlení, penzijní a životní pojištění…), příp. odčitatelné položky (ztráta…), zaokrouhlí se na 100 dolů a vypočte se daň –sazba daně15 % Vypočtená daň se snižuje oslevy na dani (na poplatníka, manželku, studium, invaliditu, školkovné) adaňové zvýhodnění na děti (1., 2., 3. a další) Majetkové daně platí se z majetku (nemovitého i movitého)plátce a poplatník je stejná osobapatří mezi ně:silniční daň daň z nemovitých věcí (daň z pozemků, daň ze staveb) daň z nabytí nemovitých věcí a) silniční daň Předmět daně - silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČRpoužívaná k podnikání Poplatník= plátce = ten, kdo je a) provozovatelem vozidla a je zapsaný v technickém průkazub) zaměstnavatelem, který vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci za použití os. auta Základ daně -objem motoru v cm3u osobních automobilů -součet hmotností na nápravy v t a počet náprav u návěsů - u nákladních automobilů -největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel Sazba daně a) částka v Kč za rok (např. os. auto nad 800 cm3 do 1250 cm3= 1 800 Kč) -- u vozidel registrovaných do 31. 12. 1989 se sazba daně naopak zvyšuje o 25 % b) sazbu 25 Kč za každý den použití os. autamůže použít zaměstnancem, je-li to pro něj výhodnější než 1/12 roční sazby za každý měsíc Vznik daňové povinnosti - počínaje kalendářním měsícem používání vozidla Zdaňovací období -kalendářní rok Daňové přiznání se podávádo31. lednanásledujícího roku Platba daně - zálohově za čtvrtletí (do 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12.) ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, do konce ledna se doplatí Silniční daň je daňově účinná. b) daň z nemovitých věcí Daň

Témata, do kterých materiál patří