Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
MANAGEMENT pro maturanty

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (210,45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MANAGEMENT Definice managementu = proces systematického provádění všechmanažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů Manažerské funkce: PlánováníOrganizování¨Řízení lidských zdrojůVedeníKontrola Pojem management přestavuje: Skupinu řídících pracovníků podnikuUrčitý způsob vedení lidí (činnost, kterou vedoucí pracovník vykonává prostřednictvím skupiny lidí)Odbornou discipilínu a obor studia (soubor přístupů pro zvládnutí manažerských funkcí) Pojmu MANAGEMENT odpovídá český termín ŘÍZENÍ (v angličtině manage – vést, řídit) = ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností, jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace MANAŽER = profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek Postavení manažera v organizaci Top manažeři – nejvyšší management, vytváří koncepci firmy, koordinuje všechny činnosti, důraz na manažerské schopnosti a znalostiStřední management – vedoucí různých podnikových útvarů, základ jejich práce je v komunikaciManažeři první linie – jsou v přímém kontaktu s řadovými zaměstnanci, důraz na odborné znalosti VÝVOJ MANAGEMENTU PLÁNOVÁNÍ = proces stanovení cílů a následně zpracovaných kroků, jak těchto cílů dosáhnout Podstatou plánování je stanovování budoucího stavu organizace a cest k jeho dosažení. Členění plánů Z časového hlediska: Dlouhodobé – déle než 5 letStřednědobé – 1 – 5 letKrátkodobé – na rok a rozpracované na kratší období Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu: Strategické plány ve kterých jsou konkretizovány strategické záměry organizace. Strategické plány vypracovává top management. Taktické plány které směřují k uskutečňování plánů strategických. Taktické plány se obvykle sestavují ve věcné struktuře odpovídající funkční nebo útvarové podobě organizace. Jsou schvalovány top managementem. Jejich příprava je náplní činnosti středního managementu. Operativní plány jsou sestavovány na čtvrtletí, měsíc či kratší období. Jsou v nich respektovány záměry taktických plánů. Při jejich sestavování se vychází z konkrétních podmínek, známých informací o zdrojích, adresně je určena odpovědnost pracovníků realizujících plány. Vypracování operativních plánů je záležitostí středního managementu. V případě denních či směnových plánů pak managementu první linie. Požadavky na plán Plán musí být: Reálný vychází z reálných možností organizace, z reálné dostupnosti všech komponentů výroby, z reálných možností odbytu organizace. Úplný činnosti jsou podle něj z hlediska splnění úkolu dostatečně definované. Alternativní -více alternativ u činností, jejichž splnění může být ohroženo poruchou ve výrobě, výpadkem kooperujících subdodavatelů nebo nutností použít např. odlišné součástky či materiály. Plánovací proces by měl obsahovat: Cíle firmyDůležitost cílůVztahy mezi cílyČasová posloupnost cílůKdo je za co odpovědnýVarianty strategiíRozpočetKontrola 2. ORGANIZOVÁNÍ = manažerská funkce, jejímž smyslem je uspořádat prvky systému (podniku) tak, aby fungovaly co nejlépe a tak přispěly k dosažení cílů Uspořádáním prvků (osob) v podniku vznikáorganizační struktura podniku: Liniová organizační struktura Je zde jediný odpovědný vedoucí, je jasně zřejmé, kdo je komu nadřízený a podřízený,vedoucí má komplexní zodpovědnost za jím vedenou organizační jednotkuUžívá se u menších jednotek Funkcionální (funkční) organizační struktura Základem této struktury je uspořádání, kdy má pracovník různé nadřízené pro různé oblasti fungování organizacepracovníci sdružují podle podobnosti úkolů, dovedností nebo aktivit (např. výroba, výzkum, finance). Výhodou je efektivnost založená na specializaci odborníků, jednotné řízení. Nevýhodou je nutnost větší koordinace mezi jednotlivými funkčními oblastmi, sklon k jednostrannému řešení komplexních úkolůProblémem této struktury je , že pracovník dostává od různých nadřízených vzájemně odlišné příkazy. Liniově - Štábní organizační struktura Je tvořena liniovou a štábní složkouVedoucí je nadřízen všem pracovníkům i štábuŠtáb slouží jakoporadní orgán v nějaké specializované oblastiTypické pro průmyslové podniky Divizní struktura je používána u rozsáhlých organizací, které působí ve více oblastech nebo regionech Faktory ovlivňující efektivní výběr organizačních struktur: Vždy záleží na záměrech vrcholového vedení vnitřní faktory: velikost firmy výrobně-technická základna teritoriální umístění vnější faktory: stabilita podnikatelského prostředí vliv vědeckotechnické revoluce legislativní možnosti 3 . ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (Personální činnosti) jsou veškeré aktivity podniku, které se týkají jeho lidských zdrojů (pracovníků) Organizace personálních činností: závisí na organizační struktuře podniku a na počtu a složení pracovníků podniku. Spadá do působnosti: Personálního útvaruPersonálního odděleníPersonalistyMajitele podniku Personální činnosti Plánování počtu pracovníkůZískávání a výběr pracovníkůPřijímání pracovníkůRozmísťování pracovníkůHodnocení pracovníkůOdměňování pracovníkůVzdělávání pracovníkůPéče o pracovníkyBezpečnost a ochrana zdraví při práciEvidence pracovníků KE KAŽDÉ ČINNOSTI UMĚT NĚCO ŘÍCI!! 4. VEDENÍ = základní náplň práce manažerů všech úrovní = schopnost vést, usměrňovat a stimulovat spolupracovníky k plnění vytyčených cílů Tato manažerská funkce je závislá na znalosti a umění využitímotivů astimulů: Motivem lze chápatvnitřní příčinu lidského chování. Motiv, skrytá příčina jednání a chování, je „vnitřní záležitostí“ jedince. Je tvořen souhrnem osobnostních determinantů (potřeby, zájmy, hodnoty, postoje, role a další). Stimuly jsou v procesu motivacevnějšími nástroji působení. K hlavním stimulům patří hmotné odměňování, stimuly sociální povahy, apod. Skupiny stimulů: Hmotné hodnocení výkonumzdou, prémií, odměnou, podílem na zisku nebo postihem za nekvalitní plnění výkonu sníženou mzdou, prémií, neudělením odměny apod.Hodnocení výkonu delegovánímv

Témata, do kterých materiál patří