Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (105,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek a kalkulace Hospodaření podniku - účelné nakládaní s prostředky, které má podnik k dispozici (materiál, stroje, zařízení, zaměstnanci, finanční prostředky, licence, know-how, … atd.), s cílem zajistit co největší efektivnost. Efektivnost – vyrábět všechny výrobky (poskytovat všechny služby) tak, abychom nesnížili kvalitu těchto výrobků (služeb) a dosáhli přitom podnikatelský zisk. Tržby výkony – objem produkce v naturálních jednotkách (např. 2000 ks výrobků) Tržby= výkony x cena tržby – oceněné výkony, prodané výkony Tržby vznikají prodejem výkonů, tedy prodejem výrobků nebo služeb Výnosy -peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. - Vyjadřují peněžní prostředky získané z podnikatelské činnosti (z prodeje výrobků, zboží, služeb, atd.). tržby + ostatní výnosy Tržby = výkony x cena Členění výnosů Podle druhů Provozní tržby za vlastní výrobky, tržby z prodeje služeb, tržby z prodeje materiálu Finanční tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, tržby z pronájmu DM Mimořádné náhrada od pojišťovny, přebytek peněz v pokladně, inventarizační přebytek materiálu Zvyšování výnosů - Každý podnikatel se snaží své výnosy neustále zvyšovat. (vyšší výroba výrobků, zvýšení cen prodávaných výrobků) Zvyšování výkonů výrobou a prodejem většího množství výrobků nebo prodejem většího objemu služeb kapacita, pracovníci, mzdy, odběr Zvyšováním cen výkonů v tržní ekonomice – nelze zvyšovat podle přání → konkurence ovlivňuje poptávku Zvyšování ostatních výnosů výnosy finanční a mimořádné (výnosy z prodeje cenných papírů) Náklady -Vyjadřují v penězích spotřebu a opotřebení výrobních činitelů (spotřeba materiálu, energie, opotřebení strojů, budov, vyplacení mezd, atd.). Jsou to z velké části vložené prostředky do podnikání. - spotřeba majetku a práce v peněžním vyjádření - vstupy do hospodářského procesu v peněžních jednotkách členění nákladů Podle druhu Provozní souvisí s hlavní činností podniku př. spotřeba materiálu, energie, opravy a udržování, cestovné, mzdové náklady Finanční souvisí s pohybem peněz př. placené úroky, pojistné proti škodám na majetku Mimořádné vznikají při neobvyklých situacích př. manka a škody na DM, manka a škody na materiálu Podle vztahu a závislosti na objemu výroby Fixní náklady(neměnné, pevné) nezávisí na objemu produkce vznikají i když objem produkce je nulový jsou v krátkém období neměnné, ale v dalším období se mění tzv. skokem př. nájemné, odpisy, mzdy administrativních pracovníků Variabilní náklady(proměnlivé) jsou závislé na objemu produkce progresivní (neproporcionální) rostou rychleji než objem produkce př. přesčasová práce lineární (proporcionální) rostou stejně s objemem produkce př. spotřeba materiálu degresivní (podproporcionální) rostou pomaleji než objem produkce př. hromadná výroba – linky Celkové náklady = fixní náklady + variabilní náklady Členění nákladů na fixní a variabilní sledujeme pouze z krátkodobého hlediska se jeví všechny náklady jako variabilní, protože se všechny náklady časem mění Kalkulační členění přímé (jednicové) lze stanovit na jednotku výkonu přímo (např. na jeden výrobek) nepřímé (režijní) nelze je stanovit na jeden výrobek (např. plat sekretářky) zjišťujeme určitými propočty (viz kalkulace) Snižování nákladů -Každý podnikatel se snaží své náklady co nejvíce snižovat.(kupovat levnější, ale kvalitní materiál, nezaměstnávat zbytečné pracovníky, šetřit elektrickou energií, pohonnými hmotami, ... atd.) Snižování spotřeby materiálu vhodnější využití (látka – střih) Nižší ceny materiálu výhodnější ceny dodavatelů Snižování mzdových nákladů levná pracovní síla (brigádníci, rozložení prémií, nahrazení lidské práce stroji) Lepší využití majetku např. stroj místo jen na 1 směnu → na 2 Hospodářský výsledek (zjištění, jak firma hospodaří) - rozdíl mezi výnosy a náklady Hospodářský výsledek = výnosy – náklady Zisk = výnosy > náklady Ztráta = výnosy < náklady Struktura Hospodářského výsledku Provozní HV provozní výnosy – provozní náklady Finanční HV finanční výnosy – finanční náklady Mimořádný HV mimořádné výnosy – mimořádné náklady Takto zjištěný HV →hrubý HV musí se odvést daň z příjmu má-li společnost zisk – musí odvádět část do rezervního fondu Odečteme-li od hrubého HV daň z příjmu (PO či FO), dostanemečistý HV =disponibilní zisk Základní funkce zisku Kriteriální Zisk je kritériem pro rozhodování o budoucnosti podniku př. rozhodování o investicích, rozšiřování výroby, rozšíření služeb Rozvojová Zisk slouží pro další rozvoj podniku Motivační Zisk je motivem pro podnikání + základem hmotné zainteresovanosti pro zaměstnance Rozdělovací Zisk je základem pro rozdělování peněžních prostředků mezi podniky a stát → část zisku je příjem státního rozpočtu v podobě daní Bod zvratu mrtvý bod, kritické množství výroby pokud by podnik vyráběl toto množství produkce, nedosahoval by ani zisku ani ztráty pokud bude podnik vyrábět více výrobků, začne dosahovat zisku pokud by objem výroby snížil, hospodaří se ztrátou Lze vypočítat podle vzorce: Bod zvratu = fixní náklady : (cena – variabilní náklady) příklad: Výrobna polotovarů vyrábí knedlíky – prodejní cena 15 Kč. Variabilní náklady činí 8 Kč/1 výrobek a celkové fixní náklady činí 4900 Kč BZ = 4900 / (15 – 8) = 700 ks Pokud by firma vyráběla 700 ks knedlíků nedosáhne ani zisku ani ztráty Zdroje financování rozlišujeme krátkodobé a dlouhodobé financování krátkodobé financování potřeb firmy by mělo být zajištěno z krátkodobých zdrojů (cizích i vlastních) a dlouhodobé potřeby by mely být kryty zdroji dlouhodobými (cizími i vlastními) Krátkodobé financování Krátkodobé závazky splatné do 1 roku dodavatelům, zaměstnancům, finančním orgánům Krátkodobé úvěry bankovní obchodní (tj. odklad platby, který poskytuje dodavatel odběrateli) Přijaté zálohy Dlouhodobé financování Vlastní ZK–vklady společníků do OS Zisk po zdanění– lze použít na: podíly na zisku fondy (rezervní–na úhrad

Témata, do kterých materiál patří