Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Národní hospodářství, ukazatele vývoje ekonomiky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (108,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

18. Národní hospodářství, ukazatele vývoje ekonomiky vymezení pojmu národní hospodářství uspořádání národního hospodářství (sektory, odvětví) hospodářský cyklus (4 fáze, příčiny) ukazatele vývoje národního hospodářství (magický čtyřúhelník) hrubý domácí produkt inflace nezaměstnanost platební bilance soustava veřejných rozpočtů Vymezení pojmu národní hospodářství Národní hospodářství (ekonomiku státu) představuje hospodářství celé země, tj. všech podniků, domácností a státních institucí, neboli je to souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a občany. Kdo řídí národní hospodářství: Parlament– vydává řadu zákonů v oblasti podnikání – např. zákon o obchodních korporacích živnostenský zákon, zákoník práce Vláda – jednotlivá ministerstva ovlivňují dění v hospodářství Krajské úřady – místní správa – výstavba v regionu, školství, zdravotnictví, kultura, ovlivňování podnikání na daném území atd. Centrální banka – ovlivňuje činnost všech ostatních bank Uspořádání národního hospodářství (sektory, odvětví) 1. NH se člení naodvětví podlehlavní činnosti podniků. Uspořádání jednotlivých odvětví najdeme v tzv.odvětvové klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), kterou vydává Český statistický úřad - toto členění slouží pro státní statistiku a opatření vlády. HLAVNÍ ČINNOST VÝROBAOBCHODSLUŽBYVEŘEJNÁ SPRÁVA - dobývání nerostných- obchod- opravy- veřejná správa surovin- pohostinství a ubyt.- sociální zabezpečení - zpracovatelský průmysl- doprava- školství - výroba a rozvod elektřiny,- skladování- zdravotnictví plynu a vody- pošty a telekomunikace- veterinární a sociální - stavebnictví- peněžnictví a pojišťovnictví činnosti - zemědělství a myslivost- výzkum a vývoj- ostatní veřejné, soc. - lesní hospodářství- pronajímání nemovitostí a osobní služby - rybolov a chov ryb- činnosti v oblasti - obrana nemovitostí Odvětví dále členíme na pododvětví a obory. 2. NH dále členíme na sektory podle toho,jak blízko má činnost podniku k přírodním zdrojům. Sektory národního hospodářství primární sektor zahrnuje prvovýrobu, tj. obdělávání půdy, získávání surovin z přírody (zemědělství, lesnictví, rybolov, těžební průmysl) sekundární sektor zahrnuje zpracovatelský průmysl, výrobu a rozvod energie a stavebnictví, je zaměřen na výrobu hmotných statků terciální sektor zahrnuje všechny služby pro výrobu i obyvatelstvo, např. dopravu, spoje, obchod, školství, kulturu, zdravotnictví, pojišťovnictví, ubytovací služby, služby cestovního ruchu kvartární sektorzahrnuje vědu a výzkum – pramen inovací pro předchozí tři sektory Čím je ekonomika vyspělejší, tím je podíl produkce primárního sektoru na celkové produkci státu nižší, s rozvojem ekonomiky roste podíl sekundárního a terciálního sektoru. Hospodářský cyklus Hospodářství se nevyvíjí rovnoměrně, v určitém období HDP roste a po dosažení určité výše dojde ke zlomu a k postupnému poklesu HDP, ten se v jistém bodě zastaví a celý cyklus se opakuje. Toto stálé střídání růstu a poklesu HDP se nazývá hospodářský cyklus a má následující 4 fáze: Expanze (oživení, konjunktura), rozmach poptávky i nabídky, růst poptávky je často rychlejší než nabídky – domácnostem i firmám se daří, rostou zisky i platy, výrobci zvyšují produkci, klesá nezaměstnanost, roste spotřeba statků a služeb, stát dostává víc daní a může tedy také více investovat Vrchol - převis nabídky nad poptávkou – firmy pořád ještě produkují vysokým tempem nové statky a služby, strana poptávky už ale začíná zaostávat, dochází k „přehřátí“ ekonomiky Krize (deprese)– pokles HDP je dlouhodobý nebo je pokles HDP velký recese – HDP klesá nepřetržitě nejméně 2 čtvrtletí po sobě, pokles nabídky i poptávky, poptávka se zcela zabrzdila, firmy mají problémy s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost, lidé mají existenční problémy, i ti, co mají práci, raději spoří a neutrácejí – to krizi ještě prohlubuje Sedlo(dno, vyrovnání a oživení poptávky a nabídky) – poptávka nikdy nemůže klesnout na nulu. Firmy minimalizovaly náklady a ceny. Ty, co přežily, se snaží povzbudit poptávku. Pokud se uchytí, mohou zaměstnat nové pracovníky, domácnosti mají vyšší příjmy a mohou více utrácet, znovu se rozbíhá konjunktura. V praxi je zákonitá tendence k cyklickému vývoji a zákonitá je i tendence k růstu ekonomiky. Příčiny hospodářského cyklu Výkyvy hospodářského cyklu jsou způsobenynesouladem mezi růstem produkce a růstem množství peněz v oběhu. Pokud centrální banka a vláda špatně odhadnou růst produkčních možností, dovolí nadměrné zvýšení množství peněz v oběhu, dojde k tomu, že ekonomika časem narazí na hranici produkčních možností (tato hranice udává maximální množství výrobků a služeb, které je ekonomika schopna vyprodukovat při plném využití výrobních faktorů). To má za následek nejprve růst cen a později může dojít k recesi. Fáze expanze – banky více půjčují, tím je více peněz v oběhu, nízké úrokové sazby vedou k investicím podniků – zvyšuje se zaměstnanost a rostou příjmy obyvatel. Všeobecný investiční a spotřebitelský optimismus vede k dalšímu investování, zvyšování produkce a růstu poptávky po spotřebním zboží. Fáze recese – stálý růst poptávky a výroby narazí na hranici produkčních možností. V důsledku toho dojde k růstu nákladů (materiál, mzdy), rostou ceny a následně zásoby neprodaných výrobků, produkce klesá, podniky propouštějí. Šíří se pesimismus, který situaci dále zhoršuje. ukazatele vývoje národního hospodářství (magický čtyřúhelník) Základní funkcí národního hospodářství je uspokojování potřeb společnosti. K hodnocení NH se používají následující základní veličiny, tzv.magický čtyřúhelník: hrubý domácí produkt inflace (stabilita cen) nezaměstnanost platební bilance Magický čtyřúhelník státy či lety) se používá zakreslení 4 základních ukazatelů do grafu, tím vzniká čtyřúhelník. Čím je větší plocha tohoto čtyřúhelníku, tím byl vývoj ekonomiky státu úspěšnější. dosáhnout pozitivního vývoje všech ukazatelů. Hrubý domácí produkt (HDP) = (Gross Domestic Produkt - GDP) HDP měří výkonnost celé

Témata, do kterých materiál patří