Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

dravotní pojišťovně, porovnat ji se zaplacenými zálohami a vyčíslit přeplatek či nedoplateknedoplatek musí být uhrazen do 8 kalendářních dnů od podání přehleduna vrácení přeplatku má zdravotní pojišťovna 30 kalendářních dnů, přeplatek lze také použít jako zálohu a budoucí období nebo na úhradu penále či jiných sankcí Vedlejší činnost jestliže zisk v předešlém roce je nižší než určitá hranice = rozhodný příjem (rozhodný příjem pro rok 2015 = 63 865 Kč) a jestliže se k placení záloh nepřihlásil dobrovolně, zálohy platit nemusí Vedlejší činnost s příjmem do rozhodného příjmu: zálohy OSVČ platit nemusído 8 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů podám přehled a zaplatím nedoplatek, výše zdravotního pojištění závisí na skutečných příjmech a výdajích, minimální záloha neexistuje Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem: v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech jsou zálohy povinné, výše závisí na skutečných příjmech a výdajích Osoba bez zdanitelných příjmůosoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsícpatří sem: žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7let nebo o dvě děti do 15 let, student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání, případně student starší 26 let, nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu prácepojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal OBZP, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta, a to až do výše 10 000 Kčvýše měsíční zálohy činí 13,5 % z minimální mzdy = 1 242 Kč pro rok 2015 Státplatba státu za své pojištěnce činí 845 Kčvyměřovací základ pro rok 2015 činí 6 259 Kčprůměrná mzda pro rok 2015 je 22 230 Kč Práva a povinnosti pojištěnců ve vztahu ke zdravotní pojišťovně Povinnosti pojištěnců: OSVČ odevzdávat přehled o příjmech a výdajích, přehled o zaplacených záloháchPřehled je povinna podat nejpozději do 30. 4. za předchozí rok všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Přehled zahrnuje veškeré příjmy a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacené zálohy na pojistné, vyměřovací základ stanovený podle zákona a pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu. Formulář je společný pro všechny zdravotní pojišťovny, liší se pouze logem a názvem pojišťovny.odevzdává se do 30 dnů od podání daňového přiznání Zaměstnavatelé musí podat přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahujípovinně musí vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance Ostatní placenípreventivní prohlídky a očkováníhlásit změny osobních údajů (do 8 dnů) Práva pojištěnců: výběr zdravotní pojišťovnypřejít k jiné zdravotní pojišťovně klednu kalendářního roku tzn. 1 x za 12 měsícůpřihlášku musíme podat pojišťovně nejpozději 6 měs. před požadovaným datem změny tzn. do 30. 6.právo využít nadstandartyvýpis z lékařské péče SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ je platba odváděná do státního rozpočtu ČR, jejím výběrem je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení, která následně vydává peníze na takové sociální situace občana, jež jsou spojeny s výpadkem jeho příjmůupravuje ho zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Účel sociálního pojištění Sociální pojištění zahrnuje: pojistné nanemocenské pojištění -zahrnutá kromě nemocenského ještě peněžitou pomoc v mateřství a ošetřovné (v případě nemoci dětí a dalších členů rodiny, výška dávek je omezena a je v podstatě nižší než mzda, kterou zaměstnanec dostává) pojistné nadůchodové pojištění -z těchto příjmů vyplácí stát důchody - např. starobní, vdovské, sirotčí, invalidní apod. příspěvek nastátní politiku zaměstnanosti -z těchto příjmů jsou hrazeny peněžitá pomoc v nezaměstnanosti, výdaje na vytváření pracovních míst a na rekvalifikaci sociálně pojištění jsou pouze OSVČ a zaměstnanci + osoby, které si SP platí dobrovolně POPLATNÍK: poplatníkem se stává ten, komu platba pojistného snižuje příjempoplatníci jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé a OSVČu OSVČ daňově neuznatelným nákladempro organizace jsou daňově uznatelným nákladempro zaměstnance představuje pojistné srážku z hrubé mzdy PLÁTCE: plátcem je ten, kdo musí vypočítat výši pojistného, vyplnit příslušný výkaz a odvést předepsané pojistnéplátci jsou zaměstnavatelé, OSVČne vždy platí, že poplatník = plátce, např. za zaměstnance platí pojistné zaměstnavatelé, tudíž zaměstnanci nejsou plátci SAZBA: vyjadřuje určité % z vyměřovacího základu PROMLČENÍ: je to oslabení práva vymáhat dluh, v tomto případě pojistnépromlčecí lhůta u SP 10 let Činnost OSSZ posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního

Témata, do kterých materiál patří