Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zákonné pojištění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • zálohy OSVČ platit nemusí

 • do 8 dnů od podání daňového přiznání k dani z příjmů podám přehled a zaplatím nedoplatek, výše zdravotního pojištění závisí na skutečných příjmech a výdajích, minimální záloha neexistuje

Vedlejší činnost s příjmem nad rozhodný příjem:

 • v 1. roce zálohy platit nemusí, v dalších letech jsou zálohy povinné, výše závisí na skutečných příjmech a výdajích

 1. Osoba bez zdanitelných příjmů

 • osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát, a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc

 • patří sem: žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7let nebo o dvě děti do 15 let, student, který studuje na škole, která nebyla Ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání, případně student starší 26 let, nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce

 • pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal OBZP, oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. Za nesplnění této povinnosti může být uložena pokuta, a to až do výše 10 000 Kč

 • výše měsíční zálohy činí 13,5 % z minimální mzdy = 1 242 Kč pro rok 2015

 1. Stát

 • platba státu za své pojištěnce činí 845 Kč

 • vyměřovací základ pro rok 2015 činí 6 259 Kč

 • průměrná mzda pro rok 2015 je 22 230 Kč

Práva a povinnosti pojištěnců ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

Povinnosti pojištěnců:

OSVČ

 • odevzdávat přehled o příjmech a výdajích, přehled o zaplacených zálohách

 • Přehled je povinna podat nejpozději do 30. 4. za předchozí rok všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Přehled zahrnuje veškeré příjmy a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacené zálohy na pojistné, vyměřovací základ stanovený podle zákona a pojistné vypočtené z tohoto vyměřovacího základu. Formulář je společný pro všechny zdravotní pojišťovny, liší se pouze logem a názvem pojišťovny.

 • odevzdává se do 30 dnů od podání daňového přiznání

Zaměstnavatelé

 • musí podat přehled o platbách pojistného, který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, celkovou výši pojistného vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny a počet zaměstnanců, na které se údaje vztahují

 • povinně musí vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného včetně rodného čísla každého zaměstnance

Ostatní

 • placení

 • preventivní prohlídky a očkování

 • hlásit změny osobních údajů (do 8 dnů)

Témata, do kterých materiál patří