Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
17. Marketing

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (60,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Marketing Pojem marketing = proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zajišťujícím splnění cílů organizace Význam zvyšování kvality rozhodnutí podniku podpora zaměstnanosti podpora technického pokroku pestrá nabídka dobrá informovanost finanční zdroj pro média Marketingový výzkum = aktivity zkoumající části marketingové praxe průzkum trhu zákazník produkty konkurence ceny distribuční cesty šetření prostředí Druhy kvantitativní – rozsáhlý reprezentativní vzorek statistické zpracování kvantitativní hodnoty (čísla, množství) kvalitativní – malý náhodný vzorek odhalení motivů (např. chování zákazníků) kvalitativní hodnoty, nelze zobecnit Metody proces marketingového průzkumu: definování problému (konkrétně, cíle) plán výzkumu (kdy, jak, kde) sběr informací (realizace) zpracování údajů závěry a doporučení metody: 1) pozorování 2) dotazování 3) experiment 1) pozorování osobní či technikou + objektivita - časová náročnost, neodhaluje příčiny jevu do jevu se nezasahuje 2) dotazování nejrozšířenější metoda dotazník – důvod + motivace→ odměna stručné, jasné a přehledné dotazy sociodemografické dotazy→věk, pohlaví, povolání, mzdy, vzdělání, lokalita bydliště otevřené otázky – dotazovaný odpovídá vlastními slovy uzavřené otázky – mají volby odpovědí – a, b, c názorová otázka – hodnocení, pomocí hvězdiček či čísel (1–5) uzavřená s otevřeným koncem – a, b, c, jiné… ústní dotazování – pohovor + výběr dotazovaných, demonstrace a vzorky - časová náročnost, ignorace, ovlivňování telefonické dotazování + levný, rychlý pro orientační průzkum - ignorace písemné dotazování – listinná a elektronická podoba + velký vzorek, anonymní, objektivnější, u elektronické podoby rychlé vyhodnocení a návratnost - ignorace 3) navození zkoumané situace, určení reakce +měřitelnost, přesně stanovený průměr - omezenost reality, časová a finanční náročnost Nástroje marketingového MIXU = nástroje marketingu 1) produkt – slouží k uspokojení lidských potřeb – cílem je produkt prodat části produktu – kvalita produktu, obal a značka 2) cena – zdroj příjmu, tvorba zisku definice = směnná hodnota produktu tvorba ceny a slevy 3) distribuce – způsob dodání produktu cílovému segmentu cílem je správný čas a správné místo druhy distribučních cest přímá producentspotřebitel nepřímá producent mezičlánkyspotřebitel velkoobchod a maloobchod, dopravce, internet, cestovní kancelář 4) komunikace 5) lidé 6) balíčky 7) programy 8) partnerství Zákon na ochranu spotřebitele zákon, který zakotvuje rámec ochrany spotřebitelů, jakožto smluvní strany smluvních závazkových vztahů spotřebitelé zasluhují vyšší míru ochrany oproti druhé smluvní straně – podnikatelům či dodavatelům zboží a služeb Vliv marketingu na cenu 1) vnější faktory: pohled zákazníka poptávka konkurence sezónnost zákony a předpisy druh distribuce 2) vnitřní faktory: cenová politika náklady marketingový mix SWOT analýza = situační analýza nástroj vyhodnocení současného stavu podniku a jeho okolí Popsat rozbor silných a slabých stránek→ vychází z vnitřního prostředí rozbor příležitostí a hrozeb → vychází z vnějšího prostředí Sestavit SILNÉ STRÁNKY – S SLABÉ STRÁNKY – W nový produkt tradice dobré umístění starší vybavení nekvalitní personál nedostatek financí odchod 1 vlastníka z firmy PŘÍLEŽITOSTI – O HROZBY – T věrná klientela výstavba rodinných domů v okolí zvýšení úrokových sazeb na úvěry Cyklus výrobku prodej 1. 2. 3. 4. čas vstup konkurentůzisk 1. uvedení produktu = výsledek je pro zákazníkanovinka poptávka je nízká, kupující spotřebitel =inovátor firma musí vynaložit velké finanční prostředky na marketing zisk nulový, spíše ztráta 2. růst produktu = po úspěšném zavedení na trh roste poptávka výnosy˃ náklady,HV + začíná se bojovat s konkurencí firma pracuje na zlepšení distribuce, odlišnost 3. vrchol = prodeje jsou vysoké, ale dále nerostou, zisk maximální firma pracuje na inovacích, podpora prodeje 4. úpadek = pokles prodeje,firma zjistí prodej poklesu pod 30 % očekávané prodeje→ doporučuje se ukončení Jiné životní cykly: prodejprodej časčas krátkost výstřeleknový život BCG analýza uvedení Podíl na trhu (%) Tempo růstu prodeje trhu (%) vysoké nízké vysoké nízké hvězdy bídní psi otazníky dojné krávy f. růst f. vrcholu = porovnání růstu prodeje a podílu na trhu BCG matice: Hvězdy – fáze růstu produkty s vysokým podílem na trhu a tempem růstu (roste prodej velké náklady na marketing, odlišení se, dobrá distribuce Otazníky – uvedení nového produktu produkty s malým podílem na trhu, tempo růstu trhu vysoké Dojné krávy– vrchol produkty s vysokým podílem na trhu s nízkým tempem růstu zdroj zisku Bídní psi – úpadek produkt s malým podílem na trhu s nízkým tempem růstu otázkou je další existence produktu

Témata, do kterých materiál patří