Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. Management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Management = vědní disciplína, která se zabývá principy řízení je proměnlivá, propojená s realitou, řada koncepcí a názorů zodpovídá za práci podřízených, efektivní činností a za zavádění inovací vyžaduje profesionální přístup, vysokou výkonnost, velké nároky na psychiku, osobní kouzlo, adaptivitu na neustálé změny a odolnost vůči stresu Historický vývoj managementu původ slova v latině –manus = ruka od nástupu anglické průmyslové revoluce Druhy managementu v organizaci TOP management– ředitel Střední management – nadřízený liniovému managementu provozní Liniový management – nadřízený běžným zaměstnancům šéfkuchař, hospodyně Plánování prvotní funkce managementu východisko pro další aktivity proces – uvědomění si současného stavu, stanovení cílů a způsob jejich dosažení prognóza – dlouhodobý výhled = předpověď vize – nápady, myšlenky realizovatelné v průběhu 3–5 let plán – písemná podoba zachycení cílů, prostředků a metod, jak těchto cílů dosáhnout Druhy plánů –strategické – hlavní cíle, směr podniku taktické – konkretizace pro kratší časové období operativní – běžné detailní pro krátké období (den, týden, měsíc) dlouhodobé – více jak 5 let střednědobé – 1 až 5 let krátkodobé – méně než 1 rok Organizování proces neustálého uspořádávání výrobních zdrojů, aby byly uskutečněny plány podniku soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání (složky nutno uspořádat tak, aby efektivně plnily cíle podniku) Organizační struktury v podniku liniová – každé oddělení má 1 nadřízeného + jednoznačná vazba - přetíženost nadřízeného - omezenost funkcionálního – více odpovědných vedoucích + odbornost - křížení příkazů liniově-štábní – linie, kde má vedoucí i poradní štáb + odbornost štábu - možné konflikty mezi vedoucím a štábem divizionální – velké firmy, vedoucí s velkými pravomocemi a odpovědností pružná – dočasná + zajištění odbornosti pro náročné projekty Vedení lidí zahrnuje ukládání úkolů, sledování a kontrolu jejich plnění a vytváření předpokladů pro splnění úkolů (organizační, technické, motivace) Řídící styly autokratický – manažer rozhoduje sám, nepřipouští diskuzi, založen na příkazech + rychlost plnění úkolů + jednání ve vypjatých a krizových situacích - nevyužití tvůrčího potenciálu podřízených demokratický – spolupráce s podřízenými – porady, nadřízený je přístupný návrhům, konečné slovo má manager + vzájemná motivace + pocit sounáležitosti - časová ztráta spojená s rozhodováním liberální – volný styl, manager koordinuje činnost tvůrčí profese + podpora tvůrčí atmosféry + odpovědnost u vysoce kvalifikovaných pracovníků - příliš velká volnost pracovníků byrokratický – manager se opírá o nařízení směrnice + vše podle předpisů - není možnost vlastního názoru Kontrola = soustavné sledování a kritické hodnocení různých jevů, situací a procesů v organizaci nebo v jejím okolí kontrola je nedílnou součástí správného vedení kontrola musí dokázat, zda bylo dosaženo stanovených cílů vždy by měla být posuzována kriticky a zodpovědně Druhy kontrol Vnitřní kontrola namátková – lepší odhalení nedostatků personálu, vykonávají ji většinou top manageři nebo pracovníci vedoucích funkcí hlášená – neodhalí nedostatky, pracovníci mají čas na přípravu, pracovníci si dávají větší pozor na sledování věcí, může sloužit jako motivace pro zaměstnance Vnější kontrola externí specializované agentury= Mystery shopping-guest neohlášené kontroly prostor kam má přístup běžný zákazník zjišťování kvality poskytovaných služeb, stav hotelového inventáře, chování personálu, čistota prostor po kontrole se zpracovává souhrnná zpráva pro vedení hotelu státní kontrola= zaměřuje se na hospodaření s hmotnými a finančními prostředky a na plnění povinnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů Rozhodování Rozhodovací proces stanovení variant řešení posouzení situace výběr optimálního řešení Brainstorming seznámit účastníky s problémem nápady se zapisují na viditelné místo kouč vede problém a zamezuje kritice motivace účastníků. zamezení únavě Brainwriting účastníci napíší nápady na papír, vymění si je s někým jiným, přezkoumají nápady druhého – zkouší na nich stavět nebo přicházejí s dalšími novými přístupy po několika opakováních se papíry seberou vyhodnotí se a určí nadějné nápady k propracování Pojmy Teorie XY tvůrcem McGregor teorie X charakterizuje – pracovníky na nižší úrovni nemají vztah k podniku – jen uspokojují své potřeby nutno používat metodu přímého řízení, přísné kontroly, odměny, tresty vedení lidí na tzv. „krátkém vodítku“ teorie Y charakterizuje – přístup k člověku jako k osobnosti, k aktivnímu tvůrci hodnot, který sám chce nutno přejít k vedení na tzv. „volném vodítku“ neformální vztahy mezi nadřízeným a podřízeným Klasický management zabývá se organizováním, kterým se vytváří určité uspořádání vede k vyšší produktivitě a efektivnosti dělí se navědecké řízení správní řízení byrokratické řízení Divize člení se podle výrobků cílové skupiny teritoria, místa Audit přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou cílem je prověřit platnost a spolehlivost dokumentů audit provádí nezávislá kvalifikovaná osoba, která se nazývá auditor auditor neručí za správnost po „překontrolování“

Témata, do kterých materiál patří