Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. Pracovní management

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9. Personální management - Personální práci provádí útvary (odbory) Typy zaměstnanců Dělníci: fyzická práce, vyrábějí výrobky nebo poskytují služby = opraváři, …THP (technickohospodářští pracovníci): duševní práce = sekretářka, manažér, účetní, …Provozní a obsluhující pracovníci: uklízečky, skladníci, řidiči, … - Realizuje tyto činnosti: 1. Zjištění potřebného množství zaměstnanců a) u dělníků – podle výkonových norem a časového fondu práce dělníka vypočítáme normohodiny (PP*VN/VČF) výkonová norma množství – udává množství výrobků nebo služeb, které má být vyrobeno nebo poskytnuto za jednotku času (4 ks / 1 hod) b) ostatní profese odhadem 2. Zajištění pracovníků Nabídka pracovních míst prostřednictvím inzerce, časopisu, internetu, novin, úřadu práce. Nejčastější metody získávání zaměstnanců- Letáky vkládané do poštovních schránek 3. Výběrové řízení na základě dokumentů požadovaných od uchazečů- Hodnocení a reference z předchozích zaměstnání 4. Uzavření pracovního poměru Zaměstnavatel je PO nebo FO (starší 18 let), která přijímá zaměstnance do pracovního poměru. - Dohodu o pracovní činnosti 5. Proškolení zaměstnance b) z hlediska odbornosti 6. Evidence zaměstnanců - firma nesmí porušit zákon o ochraně osobních údajů 7. Hodnocení zaměstnanců - personalisté dbají na další vzdělávání zaměstnanců formou školení, kurzů, atd. Bezpečnost a hygiena práce - provozní dokumentace – pro jednotlivé druhy práce, technologický postup, pracovní postup- při nástupu do práce, změně pracovního zařízení nebo druhu práce, při zavedení nové technologie, strojů, …- musí se respektovat zákaz určitých činností pro ženy a mladistvé- zaměstnavatelé jsou povinni vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení při práci a činit opatření k jejich odstranění nebo omezení- rozsah a podmínky stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí- dílčí kontroly Dozorem se zabývá státní úřad inspekce práce. Prevencí rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životních prostředí a majetku se zabývá Výzkumný ústav bezpečnosti práce Každý zaměstnanec má povinnost před nástupem do práce podstoupit vstupní lékařskou prohlídku, která se periodicky opakuje. Stanovení potřebného počtu zaměstnanců Odhadem = NORMY STAVŮ (počet zaměstnanců stanovený v organizačním řádu podniku potřebných pro zajištění chodu daných útvarů)u technickohospodářských pracovníku= administrativní pracovníci, účetní, manažeři, vedoucí provozuu pomocných a obsluhujících pracovníků= údržbáři, řidiči, skladníci, … Výpočtem Vycházíme z: výrobního plánu podniku v normohodinách (Nh)využitelného časového fondu (VČF) dělníka v hodináchplnění výkonových norem a využití času (koeficient intenzivního a extenzitního využití) VČF= vyjadřuje, kolik hodin v roce smí pracovat dělník Počet dělníků = PP/VNm/VČFzam Zdroje získávání zaměstnanců - pracovníci firmy, kterým je nabídnuto pracovní místo na základě kariérního růstu- nezaměstnaní evidování na úřadu práce, absolventi škol, zaměstnanci jiných firem, ženy v domácnosti, důchodci, kteří chtějí pracovat Vznik pracovního poměru Vzniká na základě uzavření pracovní smlouvy3 podstatné náležitosti: KDY, KDE, COOstatní náležitosti: doba, na kterou se pracovní smlouva uzavírá (určito, neurčito) výše mzdy za práci termín výplaty mzdy týdenní rozvržení pracovní doby Další možnosti uzavření pracovního poměru dohoda o provedení práce (max 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele) do výše hrubé mzdy 10.000 Kč se neplatí soc. a zdrav. Poj., ani zaměstnance, ani zaměstnavatele, SRÁŽKOVÁ DAŇ 15 % dohoda o pracovní činnosti platí se vždy soc. a zdrav. Poj uzavírá se na poloviční pracovní úvazek záloha na daň Rozvázaní pracovního poměru končí z iniciativy pracovníka nebo podniku dohodou – souhlas obou stran s ukončením PP k určitému datu výpovědí – jednostranný právní úkon zaměstnavatel – z důvodů, které stanoví zákoník práce zaměstnanec – z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu okamžitým zrušením pracovního poměru zrušením ve zkušební době – oba, i bez uvedení důvodu Oznámení o ukončení musí být druhé straně doručeno alespoň 3 dny předem. Zánik pracovního poměru uplynutím doby, na kterou byl sjednánsmrtí zaměstnanceu cizinců vyhoštěním

Témata, do kterých materiál patří