Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká meziválečná próza - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (491,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. – Česká meziválečná próza (legionářská literatura, Hašek, tzv. sociální próza, psychologická próza, venkovská tématika) Roku1917 vycházíManifest českých spisovatelů – iniciátorem A. Jirásek, Jaroslav Kvapil (ředitel činohry Národního divadla) – snaží se vyburcovat spisovatele k tomu, aby se přihlásili k národní literární tradici, napomenutí českých poslanců, že málo hájí české zájmy, požadavek sebeurčení českého národa, manifest podepsalo přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců.28. října vzniká ČSR a spolu s ní idea československého národa. Politické strany – agrárníci, sociální demokrate, národní socialisté, lidovci, národní demokraté, roku 1921 odtržením od sociální demokracie vzniká KSČ. 30. léta – vrcholí hospodářská krize.1935 –Mezinárodní sdružení spisovatelů – hlásí se k demokracii.1938 –Mnichovská konference (noc z 29. na 30. září), manifest Věrni zůstaneme → 2. republika – září až březen1939. 15. březen –okupace republiky →Protektorát Čechy a Morava (do 8. května 1945). Česká literatura v meziválečném období se zbavuje výchovných a služebných úkolů, které jí byly vlastní po celé 19. století (vznik samostatného státu). Zprvu usilovala a utvářela národní vědomí, později podporovala státoprávní úsilí politické reprezentace (demokratický duch literatury apod.). Nastupuje umělecká svoboda, přichází cizí podněty i módní nápady. Mizí historická tématika i vesnický román, zvýšená pozornost je věnována např. proletářské tématice. Vzniká literatura, ovlivněná vitalismem (F. Šrámek), vzniká umělecky sporná legionářská literatura, další literatura, inspirovaná válkou (J. Hašek). Od 30. let přibývá literatura psychologická a katolická. Největší rozvoj zaznamenává román společenský. V l i v y n a č e s k o u l i t e r a t u r u Pragmatismus (K. Čapek), unanimismus (kolektivní soudržnost lidí,), Henri Bergson (intuice, víra, citovost). Vliv světové avantgardy – kubismus, surrealismus, malý vliv má i expresionismus. Americká literatura – ságy (T. Dreiser – Americká tragédie), odtajnění tabu sexuality (Lawrence). N a k l a d a t e l s t v í a l i t e r á r n í s i t u a c e 1919 – vzniká v BrněMasarykova univerzita jako vůbec druhá univerzita v českých zemích. Dále v Brně vzniká seskupení Moravské kolo spisovatelů – vydávali časopis Kolo. Brněnská literární skupina Host – spolupracoval s ní i F. Kafka. Další kulturní centra – Ostrava, Olomouc, Opava, Bratislava, Martin – Matice slovenská. Nakladatelství – Topičovo, Melantrich (vydávání tzv. edicí – švédské, polské aj. knihy), Ottovo, Vilímkovo, Čin (legionářská literatura). Časopisy – zaniká Herbenův Čas, Moderní revue, zůstává Lumír. Vzniká Tvorba – spolupráce Šaldy a Fučíka, Revue Devětsil (ReD) – avantgardní časopis, katoličtí autoři vydávají Řád, dále Šaldův zápisník, Listy pro umění a kritiku, Kritika. Noviny – Národní listy (národní demokracie), Právo lidu (sociální demokracie), Venkov (agrárníci), České slovo (národní socialisté), Lidové listy (lidovci), Rudé právo (komunisté), Lidové noviny – nezávislé, v redakci K. aj. Čapkovi, K. Poláček, E. Bass, F. Langer, Přítomnost – týdeník, Ferdinand Peroutka. G e n e r a č n í r o z v r s t v e n í 1. Nestor (nejstarší spisovatel) české literatury je Adolf Hejduk (májovec), dožívají ještě autoři z generace ruchovsko-lumírovské (Eliška Krásnohorská) a autoři realistické prózy (A, Jirásek, A. Stašek). 2.Autoři, vstupující do literatury v 80. a 90. letech, např. K. V. Rais, J. Š. Baar. 3. Představitelé České moderny (J. S. Machar, A. Sova, O. Březina, F. X. Šalda), Moderní revue (J. Karásek), buřičů… 4. Autoři, kteří debutují těsně před nebo v průběhu 1. světové války (K. M. Čapek-Chod, A. M. Tilshcová, B. Benešová), autoři čapkovsko-wolkerovské generace (K. a J. Čapkovi, I. Olbracht, V. Vančura, E. Bass. K. Poláček, z básníků J. Wolker, J. Seifert, V. Nezval, K. Biebl, J. Orten aj.). 1. s v ě t o v á v á l k a v č e s k é l i t e r a t u ř e Čeští spisovatelé se vyrovnávali s válkou asi 15 let. Obraz války = ideové rozvrstvení uvnitř národní literatury. Anna Maria Tilschová –Haldy,Karel Matěj Čapek-Chod –Turbína,Jaromír John –Večery na slamníku (povídková kniha, vojáci si na vojenské ubikaci vyprávějí své zážitky z bojů),V. Dyk –Lehké a těžké kroky,Anebo,Okno,Poslední rok,Antonín Sova –Zpěvy domova,Fráňa Šrámek – vitalistická hraLéto, sbírkaSplav,Petr Křička –Šípkový keř (buřič),Stanislav Kostka Neumann –Válčení civilistovo (kniha úvah a vzpomínek),Jaroslav Hašek –Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války,Vladislav Vančura –Pole orná a válečná (avantgardní román),Josef Hora –Hladový rok (prozaický obraz válečného zázemí),Božena Benešová –Úder,Podzemní plameny,Tragická duha,Karel Nový –Železný kruh. L E G I O N Á Ř S K Á L I T E R A T U R A Rudolf Medek (1890 – 1940) – prozaik, básník, dramatik. Narozen V Hradci Králové. Učitel, před 1. světovou válkou patřil do okruhu Moderní revue, psal pod vlivem symbolismu a dekadence. Narukoval do 1. světové války, vstoupil do legií, doprovázel TGM na jeho setkáních s legionáři, redaktor armádního časopisu Československý voják. Po návratu povýšen na generála a ředitele Památníku odboje, Památníku osvobození. Pracoval v legionářských organizacích, v Umělecké besedě, redigoval sborníky. Ve 30. letech se přiklonil k pravici – obdiv k autoritám, vojenství. Roku 1934 stál včele protiněmeckých demonstrací a varoval před bolševismem a hitlerismem. Syn Mikuláš se uplatnil jako malíř, syn Ivan jako publicista, hudební kritik a teoretik. SbírkaLví srdce– báseňZborov, oslavující hrdinství čs. vojáků v této bitvě. Románová pentalogieAnabáze – počátek války, drsné poměry v ruském zajetí, formování legií a jejich střet s bolševickou revolucí v Rusku, odjezd legií z rozvrácené Sibiře. HraPlukovník Švec – na magistrále, kdy upadá morálka vojáků, nechtějí bojovat, plukovník se zastřelí a vyburcuje vojáky –nadosobní oběť. Josef Kopta (1894 – 1962) – prozaik, autor psychologické literatury, knih pro mládež, publicista. Narozen V Libochovicích v rodině krejčího. Po

Témata, do kterých materiál patří