Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Husité, renesance, baroko v českých zemích - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,09 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

století, politická situace, J. Blahoslav, kroniky, J.A. Komenský, emigrace) H i s t o r i c k é s o u v i s l o s t i : ► Krize ve společnosti – slabá vláda Václava IV., Karel IV. podporoval vysokou šlechtu, za vlády Václava IV. vysoká šlechta nespokojená. Boj o politickou a ekonomickou moc. – rozpory v církvi, papežské schizma – Evropě dochází k rozdělení vlivu mezi dvěma papeži. Dva papeži v Avignonu, další je v Římě. Církev je hodně bohatá → lidem se to nelíbí, zbrojí. Požadavek, aby se církev vrátila k chudobě. Morální krize církve. Lidé stojí proti panovníkovi, městu, šlechtě, církvi. Úsilí myslitelů a kazatelů o nápravu (reformu). Kališníci – utrakvisté. Roste zájem o Bibli (je úplně přeložena do češtiny) – vzor pro mezilidské vztahy. ► 1409 – Dekret kutnohorský – odnětí většiny hlasů Němcům na pražské univerzitě. Ti měli dosud privilegované postavení, na jednáních a hlasováních měli tři hlasy, kdežto Češi jeden. Univerzita tak stála jako velice vlivní instituce proti králi. A tak král tento poměr změnil – přiřkl tři hlasy Čechům a jeden Němcům. Ti na to reagovali tak, že se sebrali a odešli do Německa a tam dštili síru na Čechy a jejich krále. ► 6. 7. 1415 – upálením mistra Jana Husa. ► 1419 – vzplanutí husitství (chudina se zmocnila vlády na Novém Městě – Jan Želivský). ► 1420 – Čtyři pražské artikuly – program husitů, který požadoval svobodu kázání, svobodu přijímání podobojí, zákaz světské vlády kněžstva a stíhání smrtelných hříchů. ► Průběžně probíhají husitské války. ►1431 – basilejský koncil, kde se v diskuzi střetli představitelé husitů a katolické církve. Již zde byl očividný rozpor mezi kališnickou šlechtou a stoupenci radikální linie. ► 30. 5. 1434 – bitva u Lipan, kde byli poraženi sirotci a táborité umírněnými husity a katolíky ► 1436 – konečný zápis tzv. kompaktát (ujednání mezi českým sněmem a zástupci basilejského koncilu o podmínkách míru – za návrat k jednotné církvi povoleno husitům laické přijímání z kalicha). ► 1452 – počátek vlády krále Jiřího z Poděbrad (zprvu jen jako zemský správce), který sjednotil roztříštěnou zemi, v níž bojovali o moc jak utrakvističtí, tak katoličtí představitelé šlechty. ► Mizí – duchovní a rytířská epika (světec a rytíř) = vysoký styl, středověké drama, světská lyrika. ► V popředí –satira (kritika nedostatků),duchovní píseň (možnost účasti lidu, píseň má funkci nejen modlitby, ale reaguje i na otázky praktického života),traktát (učené pojednání, středověká náboženská úvaha),kronika,kázání (působivost živého slova, funkce informační a agitační). ►Změna – česká literatura = literatura psaná česky, určena Čechům. V literatuře převládá prostá forma, srozumitelnost. Vrcholí proces: –počešťování (čeština i v oblasti teologické a správní) –demokratizace (literatura pro lid) –laicizace (zesvětštění, sepětí s dobovými problémy) P ř e d c h ů d c i H u s o v i Většinou kazatelé, usilují o nápravu společnosti na náboženském principu. Konrád Waldhauser – proslulý vídeňský kazatel německého patriciátu a univerzitních studentů, byl pozván Karlem IV. Jan Milíč z Kroměříže – ohnivý český kazatel, nejradikálnější, zřekl se bohatství, žil v chudobě. Kázání ještě působivější než Waldhauserova, protože kázal česky. Kázal až 3 – 5x denně. Obžalován u papeže, ale obhájil se. Šly za ním davy, měl největší vliv na chudinu. Centrum kazatelství – Betlémská kaple. Vojtěch Raňkův – pokračovatel Milíčův. Matěj z Janova – ještě přísnější než jeho předchůdci, ke konci života přinucen odvolat své názory, které však brzy ožili v ideách husitství. Latinské spisy. Tomáš ze Štítného – laik (bez teologického vzdělání), zchudlý šlechtic, zeman. Byl to 1. český křesťanský filozof → zakladatel české filozofické prózy. O náboženských otázkáchpíše česky (= pro lid), vliv Milíčův. Pohnutkou k sepsání spisů byla jednak péče o výchovu dětí (měl jich pět, dvě přežily), ale také nutnost napsat, k čemu se dopracoval dlouhým myšlením. Jeho spisy nejsou určeny jen lide studovaným, ale také lidem prostým, jsou psány jednoduchým slohem, bez učených úvah, s přirovnáními… Je autorem sborníků traktátů: –Knížky šestery o obecných věcech křesťanských – o dokonalém životě. –Řeči besední – o základech věrouky. Je v nich zachycena tehdejší živá řeč, nejenom ta knižní, s hojnými příslovími a průpověďmi. –Řeči sváteční a nedělní – výklad části evangelia. Účelem je, aby každý i bez kazatele mohl vést své děti a čeleď k mravní očistě a nápravě života. Zásluhy Štítného o českou literaturu jsou veliké a jeho činnost má význam nejen pro písemnictví domácí, nýbrž i evropské. Usiloval o zharmonizování společnosti, o nápravu chyb. Význam – 1. klasik české naučné prózy – zpřístupnil nejvyšší soudobou vzdělanost širšímu čtenářstvu – věcné, srozumitelné vyjadřování, dokonalý jazyk L i t e r a t u r a o b d o b í p ř í p r a v h u s i t s k é h o h n u t í Mistr Jan Hus(asi 1370 – 1415) – narozen v Husinci u Prachatic, pocházel z chudé rodiny. Studoval na pražské univerzitě → univerzitní mistr (1396), roku 1400 vysvěcen na kněze, poté rektor univerzity. V jeho osobě se spojuje učenecké i lidové křídlo proticírkevní opozice (teorie i praxe). Kázal v Betlémské kapli. Používal spíše prostá a oduševnělá slova spolu s logikou než bombastické fráze, v jakých si libovala tehdejší doba. Velmi uznávaný, počet posluchačů stále rostl. Jeho kázání byla hojně rozšiřována mezi lidmi opisem. Ovlivnil Václava IV. → Dekret kutnohorský, omezující vliv cizinců na pražské univerzitě. Stává se prvním rektorem. Spory s církví: ► Pro obhajobu názorů anglického reformátora Johna Wicliffa (ten působil ve 14. století na pražské univerzitě) – odmítl spálit jeho spisy, jak mu bylo z vysokých míst rozkázáno. Veřejně prohlásil, že on, ale kněží by měli býti sami dáni do klatby, protože všichni, papeže nevyjímaje, hříšně drží své hodnosti a majetek a neprávem vykonávají církevní obřady. ► Pro vystoupení proti odpustkům a kritiku církve (bohatství, rozmařilost, mravní zkaženost). Byl pronásledován, dán do klatby (do Prahy přišel delegát

Témata, do kterých materiál patří