Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Teorie literatury - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (168 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

26. – Charakteristika eposu Epos = epický žánr, rozsáhlá veršovaná skladba, která má obsáhlý, pomalý děj. Objevují se tu tzv. epické šíře (rozsáhlé epizody), většinou líčí hrdinské činy, války, bohatýrské činy, je tu mnoho postav a událostí. 1. Pro kterého básníka se staly Homérovy eposy vzorem?Pro Publia Vergilia Mara – epos Aeneis. 2. Znáš jména v textu z řecké mytologie?Achilles – řecký hrdina, po narození ponořen matkou do řeky Styx (podsvětí) – jediné zranitelné místo pata, bojoval u Tróje; Danaové = u Homéra označení všech Řeků; Hádes – bůh podsvětí, bratr Diův; Agamemnón – mykénský král, vrchní velitel Řeků v trojské válce, zabit manželkou Klytaiméstrou, pomstěn synem Orestem; Zeus – nejvyšší bůh. 2. Jakého typu je antické náboženství?Polyteismus. 3. Určování souvětí.„O hněvu, ó bohyně, Achilla zpívej, příčině běd,jenž bez počtu ztrát, byl Danaům zdrojem.“ – souvětí podřadné, VV – přívlastková. 4. Najdi v textu zájmena a urči jejich druh.Jim – osobní,jejich – přivlastňovací,toť – ukazovací,té – ukazovací,to – ukazovací,je – osobní. 27. – Počátky národního jazyka 9. stol. │ 10. stol. │ 11. stol. │12. stol.│ 13. stol. │ 14. stol. staroslověnština │staroslověnština + latina │ latina (staroslověnština – Sázavský klášter do r. 1097) │ latina │ latina │ čeština Lidé celou dobu mluví česky, pouze jazyk písemnictví se mění podle doby (staroslověnština → latina → čeština). 1. Do kdy se u nás užívala staroslověnština? Do 11. století (Sázavský klášter), pokus o obnovení v době Karla IV. 2. Kdy se začínají formovat tři slovanské jazykové větve? 11., 12. století, přechod od staroslověnštiny k češtině, západo/východo/jihoslovanské jazyky. 3. Do které doby spadají počátky našeho národního jazyka? Do 13. století. 4. Řečnické otázky – charakteristika. Odpovídá si na ně sám řečník, nevyžaduje odpověď, odpověď není zpravidla ani očekávána. Slouží k zaujetí posluchače. Sémanticky nejde o skutečnou otázku, ale o zvolání. Může být výrazem nejistoty, častěji však bývá užívána profesionálními řečníky (politici, pedagogové). Ti tuto otázku položí a zpravidla si na ni ihned odpovědí. 5. Urči v poslední větě druh souvětí a jednotlivých vět.„Kterak se tedy vy nestydíte připomínat jen tři jazyky a chtíti,aby ostatní jazyky a národy byly slepé a hluché.“ – dvě VH – poměr slučovací, souvětí souřadné, VV – předmětná. 6. O jaký přísudek se jedná v poslední větě a čím je vyjádřen? Několikanásobný přívlastek – jmenný se sponou. 28. – Charakteristika lyriky jako literárního žánru Sonet od Francesca Petrarcy. 1. V jaké formě je báseň napsána, co o ní víš? Sonet – znělka, žánr lyrické poezie. Základem jsou vjemy. Vyznačuje se tím, že první kvartet je teze, druhý kvartet antiteze a dva tercety synteze – 4433. Má dohromady 14 veršů a obvyklé schéma je abba (obkročný rým). Sonet se rozbíjí v renesanci. 2. Kdo z českých básníků píše sonety? J. Vrchlický, K. H. Mácha, J. Kollár, V. Nezval. 3. Co je to lyrika a jaké lyrické žánry znáš? Latinskylyricus = týká se písní. Básnictví vyjadřující subjektivní pocity, nálady autora, přírodu, vlastenectví apod. Jeden ze základních literárních druhů. Lyrické žánry – píseň, elegie, epitaf, hymnus, dithyramb, satira, epigram, pásmo. 4. Urči druh souvětí.„Jsem znaven myslet,proč je tomu tak, že na vás myslet nikdy neunaví?“ – tři věty, 1. VH, souvětí podřadné. 5. Urči syntaktické dvojice (podmět a přísudek) ve třetí větě.„Myslet – neunaví.“ 29. – Vliv J. Husa na vývoj češtiny, charakteristické rysy humanistické češtiny, přechodníkové vazby 1. Jak se vyvíjel národní jazyk do 15. století? Viz osa u otázky 27. Najdi slovo, ve kterém došlo ke hláskové změně.Panie → paní,poslúchali → poslouchali,viera → víra,božie → boží. 2. Do jaké míry ovlivnil J. Hus vývoj českého jazyka? Odstranil spřežkový pravopis, místo něj zavedl pravopis diakritický – rozlišující, tj. se znaménky, dlouhé samohlásky označil čárkou. Pro češtinu ustálil tři časy – minulý, přítomný, budoucí. Nahrazoval německá slova českými → bohatá slovní zásoba, odstraňoval archaismy. 3. Slovo list je původně sdělení/zpráva, jakým synonymem bychom ho nahradili dnes?Dopis, psaní, e-mail. 4. Urči druh souvětí.„Prosím vás a napomínám,aby pána Boha poslúchali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli, plnili.“ – první dvě VH – souřadně souvětí v poměru slučovacím, 4 VV. Text z Komenského Kšaftu umírající matky jednoty bratrské: 1. Jaký byl program národních humanistů? Snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti, vyrovnání se s kulturou jiných evropských zemí, převaha naukového charakteru literatury, literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi, vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny. 2. Jaké literární druhy se v humanismu rozvíjely? Gramatiky (J. Blahoslav), kroniky (V. Hájek z Libočan, D. Adam z Veleslavína), odborná díla (J. Blahoslav, J. A. Komenský), překlady (Bible Kralická). 3. Charakteristické rysy humanistické češtiny. Složitá konstrukce věty, vzorem je latina – soustava vět spojená do dvoudílného souvětí, jehož části se oddělují dvojtečkou nebo středníkem a nazývají se předvětí a závětí = jádro výpovědi, sloveso na konci věty. 4. Najdi v textu přechodníky a pohovoř o jejich tvoření. Přechodníky se dělí na přítomné a minulé. Přítomné – tvoří se od kmene přítomných nedokonavých sloves, koncovky–a,–ouc,–ouce;–e/ě,–íc,–íce;–eje,–ejíc,–ejíce;–aje,–ajíc,–ajíce. Vyjadřují souběžný děj s větou hlavní. Minulé – od kmene minulých dokonavých sloves, např.nes,nesši,nesše;vykonav,vykonavši,vykonavše. Přechodníky slouží k těsnějšímu vyjádření, mají ráz knižní až archaický, vyskytují se v psaném projevu, ve větě jsou doplňkem. 5. Urči v podtrženém textu druh souvětí a jednotlivých vět.„Věřím já Bohu,že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi a na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!“ (Komenský) – 1. VH, 2. VV – předmětná (její součástí je i„ó lide český!“). 6. Urči slovní druh slovapřejití. Podstatné jméno. 30. – Složení a skloňování neurčitých zájmen „Někteří lidé nedělají chyby,protože se nikdy nepokus

Témata, do kterých materiál patří