Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
11A - Intencionální a funkcionální výchova

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (68,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

11A INTENCIONÁLNÍ A FUNKCIONÁLNÍ VÝCHOVA Intencionální výchova − tzv. přímá výchova − bezprostřední působení pedagoga na jedince − základním prostředkem je vyučování − zejména působení škol − vzdělávání je ukončeno příslušným dokladem (vysvědčení, osvědčení) Funkcionální výchova − tzv. nepřímá výchova − zejména organizované zájmové vzdělávání − zahrnuje celoživotní vzdělávání − respektuje prvek dobrovolnosti, demokratismu, zážitkovosti dětí, schop. překonávat překážky, zvládat náročné sit. − například média, internet − Vzájemně se tyto dvě výchovy doplňují Soubor výchovných prostředků − Za prostředky považujeme vše, co nám umožňuje dosáhnout výchovně vzdělávacího cíle − Materiální prostředky • materiální vybavení škol a výchovných zařízení: budova i vybavení • pomůcky učitele i žáka: učebnice, sešity, psací potřeby • didaktické pomůcky: magnetofon, video − Nemateriální prostředky: hra do 6 let, učení, práce, metody, formy, zásady − Širší pojetí: škola, rodina, zájmové organizace, masmédia − Užší pojetí: soubor metod vých. vzděl. práce, vých. prostředí a vých. aktivity, materiální vybavení, organizační formy Výchovné prostředky 1) Výchova − v širokém smyslu: prostředkem je vše, co umožňuje realizovat výchovu a vzdělávání • činitelé výchovy: pedagog, žák, vychovatelé, prostředky výchovy • prostředky výchovy: ▪ hlavní činitel výchovy ▪ nástroje, které umožňují dosažení výchovných cílů ▪ zahrnují prostředky materiální: učebny, dílny, knihovny, učebnice ▪ zahrnují prostředky nemateriální: výchovné zásady, formy, metody, prostředí • činnosti: hra, učení, práce • podmínky: materiální, kulturní, sociální • instituce: rodina, škola, kulturní zařízení, média • postupy a obsahy: koncepce, formy, obsahy, metody, systémy − v užším smyslu: uplatňují se v rámci dané výchovně vzdělávací formy • pomůcky: křída, tabule, projektor, knihy, tužky • metody: při vyučování 11A INTENCIONÁLNÍ A FUNKCIONÁLNÍ VÝCHOVA 2) Vyučování − proces, jež je charakterizován slož. vztahy mezi cíli vyučování, jeho obsahem (učivo), metody, org. formy vyučování − kurikulum: • vzdělávací program • zahrnuje: obsahy, cíle, veškeré zkušenosti, kterou žáci získají ve škole • formální kurikulum: cíle, obsahy, realizace, prostředky a organizace vzdělávání • neformální kurikulum: mimotřídní a mimoškolní aktivity • skryté kurikulum: zkušenosti žáků z reálného života − organizační formy vyučování: podle osobnosti žáka, času, prostředí • druhy vyučování: ▪ hromadné vyučování ◦ jednotná práce žáků ve velké skupině s dominantním postavením učitele ◦ pozitivum: učitel umožňuje sdělit informace většímu počtu žáků ◦ negativum: pasivita žáků, omezené možnosti individuální práce s žáky ▪ individuální vyučování ◦ učitel řídí činnost jednoho žáka ◦ práce s nadanými či handicapovanými žáky, výuka cizího jazyka, hra na hudební nástroj ▪ individualizované ◦ vyučování založeno na vlastním tempu a individuálních potřebách žáka ◦ snaží se respektovat jeho potřeby, zvláštnosti, zájmy ◦ nejznámější je Daltonská soustava ▪ skupinové ◦ společná práce žáků v menších skupinách (společně plní úkoly, zadání, řeší problémy) ◦ učitel je pomocníkem při učení ◦ charakteristikou je dělba práce, vzájemná pomoc ▪ problémové ◦ učení žáků prostřednictvím řešení problémů ◦ problémy bývají většinou řešeny skupinově ◦ problémová výuka je pomalejší, náročnější ◦ probere se méně učiva ▪ projektové ◦ žáci připravují, vyhodnocují a zpracovávají projekty ◦ projekt je spjatý s reálným životem ◦ vyučování je zábavnější • 3 fáze: ▪ plánování výuky: učitelova příprava na výuku ▪ realizace výuky: zahrnuje aktivity žáků a učitele ve výuce ▪ reflexe výuky: obsahuje myšlenkové aktivity učitele, zhodnocení výuky 3) Prostředí − část světa, která člověka obklopuje a ovlivňuje jeho vývoj − pedagogizace prostředí: • využití prostředí jako „výchovného prostředku“ • díky změnám v prostředí působíme na vychovávaného a ovlivňujeme jeho chování • vysoce pedagogizované prostředí je ve škole − 3 sféry ve vztahu člověk a prostředí: lidé a příroda, kultura a společnost 11A INTENCIONÁLNÍ A FUNKCIONÁLNÍ VÝCHOVA 4) Hra − základní forma dětské činnosti − děti poznávají svět, utvářejí si mravní postoje, rozvíjejí si své schopnosti, potřeby, zájmy − později se hra podílí na rozvoji různých stránek osobnosti − společenské hry rozvíjí taktické a logické myšlení 5) Hromadné sdělovací prostředky − například rozhlas, film, televize, internet, noviny, sociální sítě − intencionální působení: pomocí pořadů vytvořené se záměrem vychovávat a vzdělávat (zeměpisné pořady, dokumenty s naučnou tématikou, technické pořady, historické dokumenty) − funkcionální působení: prostředky, které záměrně nevychovávají (reklama na prací prášek) 6) Kolektiv − skupina jedinců, která má jasný cíl své činnosti, vnitřní dělbu úkolů

Témata, do kterých materiál patří